Crowds of people follow the path of Pakhand

The Gurbani indicates that crowds and crowds of people are attracted to the path of Pakhandvaad (ਪਖੰਡਵਾਦ) in the world.

Path of Pakhandvaad (ਪਖੰਡਵਾਦ): the path of Karam-Kaand (rituals, religious ceremonies, …), the path of hypocrisy, pilgrimage (ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨੇ), path of those who desire name and fame and want to be worshiped by others (ਪਰਤਿਛਟਾ: honor, reputation, glory, ਅਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ), the path of Pandit / Brahmins (and those who follow Brahmini-Mati), the path of pretension/humbug/prudery, the path of falsehood/corrupt intellect/deception/ostentatious shows, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਆਦਿਕ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਖੰਡੀ ਸਾਧਾਂ/ਸੰਤਾ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ, ਮਾਇਕੀ ਰਸਤਾ, ਝੂਠ ਜਾਂ ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਅੰਧਵਿਛਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਢੋਂਗ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਪਰਪੰਚ ਜਾਂ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ…

Consider this Sloak of Bhagat Kabeer Sahib:

 • ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਮਾਰਗਿ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ॥ ਇਕ ਅਵਘਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਿਹ ਚੜਿ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ ॥੧੬੫॥: O Kabeer! The crowds follow the path which the Pandits have taken (the path of falsehood, Pakhand, Karamkaand…). (But) There is a rugged or precipitous cliff on the way to “Raam” (Mool, Source, Truth…); Kabeer is climbing that cliff (alone!). ||165|| (sggs 1373).

The path of Pakhandvaad or Karam-Kaand (ਝੂਠ…) is easy (ਸੌਖਾ). So it attracts people. Consequently, the crowds of people follow this path, as sheep follow sheep (ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਅਖਵਾਣ ਲਈ…).

However, the Gurbani’s edict is that this path of Karam-Kaand will never free anybody from Bikaar (lust, anger, greed, etc.), doubts (ਭਰਮ), Maya., wrong resolutions, stubborn-mindedness…

 • ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨਮੁਖਿ ਬੂਝ ਨ ਪਾਇ ॥: The Manmukh (who hs no understanding of the Gurmat…) does everything seeing (other people do, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ…), but he (himself) has no understanding (he does not understand the true way of living, ਸਹੀ ਜੀਵਨ ਜੀਊਣ ਦੀ ਸਮਝ…). (sggs 28).
 • ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸ੍ਵਾਂਗੁ ਧਰਿ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹਿ ॥੧੩੫॥: (ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਨਕਲ ਕਰ ਕੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ…, people ) look at one another and disguise (in religious robe, impersonation, ਸਾਂਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾਂ…), but they are deluded and lost (from the true Way of life-ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੋਕ ਭਟਕਦੇ ਹਨ). ||135|| (sggs 1371).
 • ਜੇ ਜਾਣਸਿ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ॥ ਸਭਿ ਫੋਕਟ ਨਿਸਚਉ ਕਰਮੰ ॥: If (you) know the Way of the Brahm, (then you would) definitely know that all rituals are of no value. (sggs 1353).
 • ਗਲੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਜਪਮਾਲੀਆ ਲੋਟੇ ਹਥਿ ਨਿਬਗ ॥ ਓਇ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਬਾਨਾਰਸਿ ਕੇ ਠਗ ॥੧॥: Galee jinnaah… (sggs 476).

What the Gurbani is telling us here we can see that routinely taking place in our own cities, towns, or communities!!

 • ਭੇਖ ਦਿਖਾਇ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸਿ ਕੀਨ ॥:  (People) exhibit various garbs (disguises, external appearance, robes…) in the world to win people on their side (to overpower, to bring under, to make crowds of followers…). (Dasam Granth 140).

To the contrary, Kabeer Sahib says that the Way of the Sach (ਸਚ – Truth…) is difficult and treacherous (the path of the Gurmat, Naam…). It’s like walking on the razor’s edge! So it does not attract people.

As a result, the true Bhagats are always alone (i.e., the crowds of people don’t follow them). Because, not too many want to follow the Way of the Truth – the Path “sharper than a two-edged sword”!!

 • ਚਾਲਾ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਹ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗਿ ਚਲਣਾ ॥ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰੁ ਤਜਿ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਹੁਤੁ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ॥ ਖੰਨਿਅਹੁ ਤਿਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿਕੀ ਏਤੁ ਮਾਰਗਿ ਜਾਣਾ॥: The devotees’ lifestyle is unique and distinct; they follow the most difficult path. They renounce greed, avarice, pride and desire; they do not talk too much. The path they take is sharper than a two-edged sword, and finer than a hair (sggs 918).

The Gurbani further explains to us as to why the true Bhagats are always alone (i.e., why the crowds of people don’t follow them).

The nature of Sansaar or a Sansaaree (world or a worldly person…) is contrary to that of the Bhagti or the Bhagat. Accordingly, the Gurbani reminds us that there can never be a Jorr (ਜੋੜ: ਮੇਲ, ਪ੍ਰੀਤੀ, connection, link, bond, union, alliance, association…) between a Sansaaree and a Bhagat!

 • ਭਗਤਾ ਤੈ ਸੈਸਾਰੀਆ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਇਆ ॥: Bhagataa tai saisaareeaa jorru kde n aaiaa (sggs 145).

This is why the Gurbni asserts that true Bhagats are very “rare”. Because, the challenges in this quest (the Way of Sach-ਸਚ, Truth…) are many and need courage to surmount them.

 • ਗੁਰਮਤਿ ਭਗਤਿ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਈ ॥੧॥: Gurmati bhagti paavai janu koee ||1|| (sggs 879).

Why Bhagats/Gurmukhs are “rare”? They are “rare” because, as the Gurbani asserts, everybody in the world knows “Phaasan Kee Bidhi” (“ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ” = How to be trapped in Maya; how to be snared; how to be subjugated; how to get entangled; ਫੰਧੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾਂ, ਫਸਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਫਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫਸਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਫਸਣ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਫਸਣ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ…). However, very rare one knows the “Chhootan Kee” Bidhi (“ਛੂਟਨ ਕੀ” = how to be Living Liberated – Mukat; how to escape Maya; how to be emancipated, how not to get cheated; ਛੁੱਟ ਜਾਂਣ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ…).

 • ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ ਸਭੁ ਕੋਊ ਜਾਨੈ ਛੂਟਨ ਕੀ ਇਕੁ ਕੋਈ ॥: Everyone knows how to be caught, but rarely anyone knows how to escape (sggs 331).

Pakhandvaad (ਪਖੰਡਵਾਦ) is the “Phaasan Kee Bidhi” (“ਫਾਸਨ ਕੀ ਬਿਧਿ”), while the Gurmat is the “Chhootan Kee” Bidhi (“ਛੂਟਨ ਕੀ”). So, the Gurbani strongly urges all of us to give up Pakhandvaad (ਪਖੰਡਵਾਦ):

 • ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਪਾਖੰਡੀ ਮਨ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ ॥:  O hypocrite mind, renounce and abandon your hypocrisy; do not practice deception (fraud, duplicity, trickery…. (sggs 973).
 • ਪਾਖੰਡਿ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥:  Through hypocrisy, Bhagti cannot be done, and Paarbrahm is not Realized (sggs 849).
Share This Post:
f t in
Filed Under: Corruption, Crookedness, Gurbani, Rituals, Karamkaand
Tagged With: , , , , , ,

Comments Leave a comment

 1. Darshan Singh Pritam

  Veer jio,
  Waheguru ji ka Khalsa Waheguru ji ki Fateh.
  Very truly stated the situation of today’s Sikh World living their lives under this elusion that by carrying out false rituals they get blessed.
  There are numbers of Karmkands are performed in Sikh Society, as Biparvadees are performing.
  Mostly all Karamkands are copied from neibour hood religion (SanattanDharam).
  Thanks Veer jio You are blessed, doing excellent SEWA for Sikh Sangat.

  • T. Singh Post author

   Dear Veer Darshan Singh Pritam Jio, thank you for taking the time to share your Vichaar.

   “There are numbers of Karmkands are performed in Sikh Society, as Biparvadees are performing.
   Mostly all Karamkands are copied from neibour hood religion (SanattanDharam).”

   When the Gurdwaras were under the control of Mahants (Udasi Mahants, clergymen…), to attract crowds of people (for Golak-money!), they diluted the Gurmat (Teachings of the Gurbani), and made it a mixture of Brahmani Mati (Sanattan Mati…) and Gurmat.

   As a result , the available Teekaas of the Sri Guru Granth Sahib are this mixture of Brahmani Mati (Sanattan Mati…) and Gurmat.

   Accordingly, this is what goes on today. Although the Gurdwaras are no more run by those Mahants, per se; but those who control them today (Bhais, Ragis, Parchaaraks, Dere-ਡੇਰੇ…) follow the same mentality that of those Mahants!!

   Greed, Maya’s hunger (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ), etc., has turned the Dharma into a mundane business (ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਧਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ).

   The Truth of the Gurbani warns us about the greedy and Pakhandee people:

   • ਪੰਡਿਤ ਲੋਗਹ ਕਉ ਬਿਉਹਾਰ ॥: It is the business (ਵਿਹਾਰ, ਧੰਧਾ…) of the Pandits (who love Maya-ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) to (manipulate letters or Bani for Golak-ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤ੍ਰ ਕਰਨਾ…). (sggs 343).
   • ਲੋਭੀ ਕਪਟੀ ਪਾਪੀ ਪਾਖੰਡੀ ਮਾਇਆ ਅਧਿਕ ਲਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 359).
   • ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ॥੧੩੭॥ (sggs 1371).
   • ਅਖੀ ਤ ਮੀਟਹਿ ਨਾਕ ਪਕੜਹਿ ਠਗਣ ਕਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 662).

Leave A Comment

Comments are moderated according to our Comment Policy. Comments should not be off-topic. Your email address will not be published. Thank you for sharing Shabad-Vichaar.