Seven Days of a Sikh

Through seven days, the Gurmat Wisdom of the Sri Guru Granth Sahib (SGGS) gives us Aatam-Giaan (Spiritual Wisdom…), provided we are willing to take it!!

The Gurbani asserts, regardless of what day of the week it may be, but a Sikh‘s Sunday is the day he begins Bhagti. With the help of this Bhagti, one will be able to stop (ਥੰਮ ਲਾ ਦੇਣਾਂ) the flow of desires (ਵਾਸਨਾ, ਫੁਰਨੇ) from within…

 • ਆਦਿਤ ਕਰੈ ਭਗਤਿ ਆਰੰਭ ॥ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ ॥: Aadit karai bhagati aarambh. Kaya mandar mansaa thambh. (sggs 344).

Next, the Gurbani indicates that a Sikh’s Monday is the day the Giaan-Amrit starts trickling down in the mind (ਸਸਿ=moon) on account of the Bhagti that he already has began. When the mind becomes influenced or affected by the Knowledge (Giaan) of its Mool or Jot Saroop, then there flows the Amrit (of Gur-Giaan, ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰ੍ਹਦਾ ਹੈ).

 • ਸੋਮਵਾਰਿ ਸਸਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਝਰੈ ॥ ਚਾਖਤ ਬੇਗਿ ਸਗਲ ਬਿਖ ਹਰੈ ॥: Somvaari sasi amrit(u) jharai. Chaakhat baegi sagal bikh harai. (sggs 344).

Next, the Gurbani indicates that a Sikh’s Tuesday is the day his Budhi (intellect, ਅਕਲ…) knows or understand his Beloved. He also understands the way of the Bikaars (lust, anger, greed etc.) as to how they function. The implication is that, once one understands the way of the Bikaars (i.e., he know how they operate and attck-ਪੰਚ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ), they cannot assault him (i.e, he will not let them attack or rule him).

 • ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤਿ ॥ ਪੰਚ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੈ ਰੀਤਿ ॥: Mangalvaarae lae maaheeti. Panch chor kee jaanai reeti. (sggs 344).

Next, the Gurbani indicates that a Sikh’s Wednesday is the day his Budhi becomes Enlightened with the Gur-Giaan (Wisdom, Aatam Giaan. Light of Naam – ਉਤਮ ਬੁਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਸੂਝ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾਂ)…

 • ਬੁਧਵਾਰਿ ਬੁਧਿ ਕਰੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥ ਹਿਰਦੈ ਕਮਲ ਮਹਿ ਹਰਿ ਕਾ ਬਾਸ ॥: Budhavaari budhi karai pragaas… (sggs 344).

Next, the Gurbani indicates that a Sikh’s Thursday is the day he transcends Maya entanglements, and gets immersed in One Rabb (ਇੱਕ ਜੋਤ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾਂ) by transcending the doubt (ਭਰਮ) about trinity (ਤੀਨਿ ਦੇਵ)…

 • ਬ੍ਰਿਹਸਪਤਿ ਬਿਖਿਆ ਦੇਇ ਬਹਾਇ ॥ ਤੀਨਿ ਦੇਵ ਏਕ ਸੰਗਿ ਲਾਇ ॥: Brihaspati bikhiaa dei bahaai. Teeni dev ek sangi laai. (sggs 344).

Next, the Gurbani indicates that a Sikh’s Friday is the day his intellect (ਸੋਚ…) becomes modified according to the Gurbani, and applies the Gur-Giaan to his daily life. In other words, now the Budhi and the mind follow the Aatam Giaan when he transact with the world of gross objects, the field of emotions, and the realm of thoughts. He thus constantly (everyday) he struggles with his our mind.

 • ਸੁਕ੍ਰਿਤੁ ਸਹਾਰੈ ਸੁ ਇਹ ਬ੍ਰਤਿ ਚੜੈ ॥ ਅਨਦਿਨ ਆਪਿ ਆਪ ਸਿਉ ਲੜੈ ॥: Sukrit(u) sahaarai su ih brati charrai. Andin aapi aap siou larhai. (sggs 344).

Next, the Gurbani indicates that a Sikh’s Saturday is the day he keeps the Jot (Light) stable within his Heart with the Wisdom.

 • ਥਾਵਰ ਥਿਰੁ ਕਰਿ ਰਾਖੈ ਸੋਇ ॥ ਜੋਤਿ ਦੀ ਵਟੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੋਇ ॥: Thaavar thir(u) kari raakhai soi. Joti dee vatee ghat mahi hoi. (sggs 344).

Thus, the Gurbani never gets tired of reminding us that there is more to the Gurbani and the Sikhi than what the majority of us (if not all!) have been told or led to believe by the crafty and illiterate Pujaaree-Vaad or the Pujaare groups — Ragi, Bhai, Granthi, Giaanee, Kathaakaar, Deraa-Vaad, Baabaa-Vaad, Sant-Vaad, Jathedaar-Vaad, Takhat-Vaad, foolish and dishonest so called scholars, etc. (ਜਿਨ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਧਾ ਬਣਾਂਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)!

In nutshell, the Gurbani speaks at the level of the mind (ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ…).

Hence, as tirelessly emphasized by the Gurbani, Sikhi is the game of Shabad-Surti (Naam-consciousness, Brahm-Giaan…). That is, Sikhi is the Internal Way of life – Inner Path (‘ਅੰਦਰਿ ਸਿਆਣਾ-Wise within’). Therefore, Sikhi has to be lived in Sahaj Maarag (Natural State of Being, Wisdom Avastaa or ਗਿਆਨ ਅਵਸਤਾ, Spiritual stability or ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ…).

 • ਗੁਰੁ ਸਿਖੀ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਜਗਾਵਣਹਾਰਾ।: To understand Sikhi is to have the ‘Joti’ (mind, consciousness, Surat-ਸੁਰਤ…) Awakened to ‘Joti’ (Mool, True Nature, Wisdom or Gur-Giaan…).   (Bhai Gurdaas, Vaar 28).
 • ਗੁਰ ਸਿਖੀ ਗੁਰ ਸਿਖ ਸੁਣ ਅੰਦਰਿ ਸਿਆਣਾ ਬਾਹਰਿ ਭੋਲਾ।: listening to the Gur-Giaan (Wisdom, Upadesh..), Gur-Sikh become Wise within and simple (innocent) without. (Bhai Gurdaas, Vaar 17).
 • ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦੁ ਨਦੀ ਸਭਿ ਸਿਖੀ ਨਾਤੈ ਜਿਤੁ ਵਡਿਆਈ ॥: (This is the true bath or Ishanaan of a Sikh) the Guru (as if) is the ocean, His teachings (as if) are all rivers, bathing in (this Gur-Wisdom, Gur-Sikhya…) (i.e, by attuning consciousness to it) glory is obtained. (sggs 150).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਬਿਗਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥: The Gurmukh (Spiritual Being) blossoms forth through Sahaj (sggs 1173).

To say it simply, ‘Sikhi’ is learning the Wisdom (Giaan, Sikhia, Bibek) of the Gur-Shabad for mends, and then living it in daily life (Gurmukh Lifestyle) — ‘ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥: Sikhi sikhiaa gur veechaari’ (sggs 465).

Hence, all man-made divisions of time (i.e., months, days, years, or seasons etc.) are equally good in the eyes of the Hukam (System-Rule-Law of Nature, Universal Energy…) — no specific time (i.e., day/month/year/season etc.) is good or bad in itself. Therefore the Gurbani boldly declares:

 • ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥: Every time is a good time to remember Hari (Mool, Source, Naam: Giaan, Virtues…). (sggs 1150).
 • ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਕਿਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥: If we keep thinking of setting a special time (for Bhagti), then Bhagti cannot happen at any time.. (sggs 35).
 • ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸਭਿ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਏ ॥: All the lunar days and the week days look beauteous if one contemplates the Shabad (Naam, Upadesh, Wisdom, Virtues, Truth…). (sggs 842).
 • ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵਹਿ ਮੁਗਧ ਗਵਾਰ ॥: Only idiots and fools observe the lunar days and the week days (i.e., good and bad, omens). (sggs 843).
 • ਥਿਤੀ ਵਾਰ ਤਾ ਜਾ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭਿ ਭਰਮਹਿ ਕਾਚੇ ॥੭॥: The lunar days or the week days become beneficial only when (the mind) becomes imbued in Truth (sggs 842).

Evidently, the Sikhi we see out there today is not a Sikhi of the SGGS. Instead, it’s a Sikhi of the crafty and illiterate Pujaaree-Vaad. Baabaa Nanak asserts that brandishing of religious paraphernalia on one’s ephemeral body-frame or doing Karamkaand (formalities…) is not real Sikhi of the Gurmat or SGGS.

 • ਭੇਖੁ ਭਵਨੀ ਹਠੁ ਨ ਜਾਨਾ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਗਹਿ ਰਹੇ ॥੧॥: I know nothing about religious robes, pilgrimages or stubbornness; O Nanak, I only hold tight to the Truth ||1|| (sggs 843).
 • ਨਾਨਕ ਜਿਤੁ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤੁ ਵੇਲੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥: O Nanak! That moment when (I) forget my Suaamee (Universal Energy, Hukam…) — at that moment, (my) mind or soul dies (spiritual death-ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ) ||5|| (sggs 562).

13 comments

 1. dear sir
  Thanks and regards for your reflections on the terms ‘saram’ and ‘sochai soch na hovai’ in the Japji.May waheguru always guide you in the selfless effort of yours of spreading the message of the shabad Guru to the common people.

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.