Gurmat and Social Change

Throughout his life, Baabaa Naanak stood by those who were oppressed, exploited, discriminated against, injusticed, neglected or discarded by the society (casteism-Jaat Paat). All Gurus Sahibs were champions of human rights, social justice, and were great social reformers. Baabaa Nanak thunders:

 • ਨੀਚਾ ਅੰਦਰਿ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਨੀਚੀ ਹੂ ਅਤਿ ਨੀਚੁ ॥ ਨਾਨਕੁ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਸਾਥਿ ਵਡਿਆ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ ॥ : Those who belong to the lowest caste, who are called the lowest of the low, (O God) Nanak prefers to remain in their society and company and does not want to compete with those in upper class (or Mayadhaaree or those who have forgotten You). (sggs 15).

The following Shabad capture concept of Humanity in Baabaa Nanak’s Sikhi:

 • ਅਵਲਿ ਅਲਹ ਨੂਰੁ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤਿ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ॥ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭੁ ਜਗੁ ਉਪਜਿਆ ਕਉਨ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ ॥੧॥ ਲੋਗਾ ਭਰਮਿ ਨ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ ॥ ਖਾਲਿਕੁ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕੁ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸ੍ਰਬ ਠਾਂਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਸਾਜੀ ਸਾਜਨਹਾਰੈ ॥ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਕਛੁ ਪੋਚ ਕੁੰਭਾਰੈ ॥੨॥ : Every human being is created in equality by ONE Omnipresent and Omnipotent Creator. From one Omnipresent and Omnipotent Creator, the entire Creation has been created then whom can we call good and who is bad? ||1|| The Creation (Khalak) is within the Creator (Khaalik), and the Creator is within the Creation, totally and absolutely pervading and permeating all places. O people! Anything and everything to the contrary is simply an illusion. ||1||Pause|| The Creator has fashioned various kinds of creatures from the one basic material (or element, building block). All creatures or beings look different from each other, but neither there is anything wrong in them, nor in the Creator (i.e. since there is only One Creator of the entire Creation, judgement about good or bad ceases to exist). ||2|| (sggs 1349).

The above concept of HUMANITY follows Baabaa Nanak’s concept of EQUALITY:

 • ਧਰਣਿ ਗਗਨ ਨਹ ਦੇਖਉ ਦੋਇ ॥ ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਬਾਈ ਲੋਇ ॥੩॥: In the entire universe, I see none other than the One Creator. In all woman and man, His light shines. ||3|| (sggs 223).
 • ਜੋਰਾ ਪੁਰਖ ਸਭਿ ਆਪਿ ਉਪਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਖੇਲ ਸਭਿ ਖਿਲਾ ॥ : The Lord Himself created all women and men, He Himself dictates every Play. (sggs 304).
 • ਏਤੇ ਅਉਰਤ ਮਰਦਾ ਸਾਜੇ ਏ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ॥ ਕਬੀਰੁ ਪੂੰਗਰਾ ਰਾਮ ਅਲਹ ਕਾ ਸਭ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾਰੇ ॥੫॥ : O Lord, You created all men and women; all these are Your forms. Kabeer says: O Raam-Allah, I’m also Your child (just like as other men and women), I deem all the Gurus and the prophets as mine. ||5|| (sggs 1349).

Clearly, Baabaa Naanak also stood by WOMEN who were treated as a second class citizen. The society had robbed WOMEN of their basic rights, because a woman was considered inferior to man and an hurdle to man’s spiritual realization etc. This is more than half of humanity, denigrated! Baabaa Nanak challenged this evil practice:

 • ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ ॥ Why condemn one who created every great human being (complete beings: physically, emotionally, spiritually, mentally Enlightened beings – ਰੱਜਿਆ ਪੁਜਿਆ)? (sggs 473).
 • ਠਾਕੁਰੁ ਏਕੁ ਸਬਾਈ ਨਾਰਿ ॥ : There is One divine Lord and all are His brides. (sggs 933).

Two things are crustal clear from the Baabaa Nanak’s concept of humanity and the concept of equality:

 1. In Gurmat Sikhi, there is NO distinction between man and woman, daughter and son. Gurbani gives both sexes an equal status?
 2. In Gurmat Sikhi, ALL of humanity is the child of One Creator. Therefore, there can be NO discrimination in the name of
  religion which is man-made, caste (Jatt Paat), color, nationality etc.

All Sikh Gurus and Bhagat Sahibaan were revolutionaries. The Bani of 35 spiritual Beings contained in the Sri Guru Granth Sahib (SGGS) is the proof of it. Their Message is Universal. How so?

It is Universal because the Unique and Revolutionary Gurmat Wisdom of the SGGD is NEVER specific to location, occasion, person, incident or era. Hence it is relevant in all times, all locations, and the entire humanity in the world.

In short, the Gurmat (SGGS) is Universal, Timeless, Wholesome, and so on. It was relevant in fifteenth century, it is relevant today, and it will be relevant in centuries to come!

For example, if something is addressed to a Muslim in the SGGS, it also equally applies to all Sikhs, Hindus, Yogis etc. If something is addressed to a Hindu, it also equally applies to all Sikhs and everybody else in the world. Followings are just a few examples of Universality of Baabaa Nanak’s Sikhi or Gurmat:

 • ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖੁ ਸੂਤੁ ਜਤੁ ਗੰਢੀ ਸਤੁ ਵਟੁ ॥ ਏਹੁ ਜਨੇਊ ਜੀਅ ਕਾ ਹਈ ਤ ਪਾਡੇ ਘਤੁ ॥: (O Pandit!) That ‘thread-ਜਨੇਊ‘ whose cotton is of compassion, whose yarn is of contentment, whose knots are of morality, whose twist is of godliness (ਜਾਂ ਸਚਿਆਰਤਾ). This is the thread of the mind or consciousness (which, both male and female can wear). O Brahman, if you have it, then put it on. (sggs 471).
 • ਸੁੰਨਤਿ ਕੀਏ ਤੁਰਕੁ ਜੇ ਹੋਇਗਾ ਅਉਰਤ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੀਐ ॥: If circumcision makes one a Muslim, then what about a woman (i.e. a woman cannot be circumcised!)? (sggs 477).
 • ਜਲ ਕੈ ਮਜਨਿ ਜੇ ਗਤਿ ਹੋਵੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਮੇਂਡੁਕ ਨਾਵਹਿ ॥ ਜੈਸੇ ਮੇਂਡੁਕ ਤੈਸੇ ਓਇ ਨਰ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਜੋਨੀ ਆਵਹਿ ॥੨॥: If salvation can be obtained by bathing in water, then what about the frog, which is always bathing (always remains in water)? As is the frog, so is that mortal; (without the Naam, Giaan, Wisdom…) he is reincarnated (at the level of mind), over and over again ||2|| (sggs 484).
 • ਗਰਭ ਵਾਸ ਮਹਿ ਕੁਲੁ ਨਹੀ ਜਾਤੀ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੁ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ ॥੧॥ ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਮਨ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ ॥ ਬਾਮਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਜਨਮੁ ਮਤ ਖੋਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੌ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਬ੍ਰਹਮਣੀ ਜਾਇਆ ॥ ਤਉ ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀ ਆਇਆ ॥੨॥ ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ ॥ ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ ॥੩॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੁ ਬੀਚਾਰੈ ॥ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਕਹੀਅਤੁ ਹੈ ਹਮਾਰੈ ॥੪॥੭॥: There are no caste distinctions for the fetus within the mother’s womb. All humans are created equal from the one material at conception. ॥1॥ So, tell me O Brahmin, at what point did you become a Brahmin? Realize that living in false pride as a Brahman results in squandering of one’s life. ||1||Pause|| O Brahmin, since you consider yourself a Brahmin born out of a Brahmin mother. Then why didn’t you enter the world through some other process, some other way (as the rest of us humans)? ॥2॥ O Pandit, how did you become a Brahmin and how did I become a Shooder (low caste). Since when did milk run in your veins while mine have blood? ||3|| In Kabeer’s spirituality, a Brahmin is someone who contemplates on and realizes the Creator (Within). ||4||7|| (sggs 324).
 • ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥: (Muslims think) Allah lives only in the mosque; then to whom does the rest of the world belong? (sggs 1349).

Their thinking (‘Soch‘) will keep challenging this system and our brain for centuries to come. They fearlessly raised their voice against:

 1. Social ills (ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ).
 2. Injustice and inequality.
 3. Tyrant dictators.
 4. Oppression of people (‘ਜੋਰ ਜੁਲਮ’)
 5. Fraud of powerful and corrupt clergy (Pujaaree).
 6. Useless rituals (Karamkaand).
 7. Mythical tales and Concocted narratives.
 8. Religious corruption and goonism (ਧਾਰਮਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ) in the name of Dharma and counterfeit gods.
 9. Madness of belief in Jaat Paat (casteism),
 10. dowry (Daaj or Dahej),
 11. Satee Prathaa (practice of a woman burning herself alive on her husband’s pyre), and so on

In addition, the Gurus even had to face opponents within their own families — opponents like Sri Chand (the son of Baabaa Nanak), Prithi Chand (the eldest son of Guru Ram Das), Ram Rai (the eldest son of Guru Har Rai), Dhir Mall (the elder son of Baba Gurditta and grandson of Guru Hargobind), etc.

The Gurmat would like us to:

 1. Acquire education (ਵਿਦਿਆ);
 2. By acquiring education, become a Wise person (ਗਿਆਨਵਾਨ)’ – a ‘Vichaarvaan’ person, thoughtful, sensible, rational thinker, virtuous, a reasonable person (ਤਰਕ ਕਰਨ ਯੋਗ) etc.; 
 3. By becoming a ‘Vichaavaan‘ or Wise person, contribute to the formation of a beautiful society, contribute to the betterment of society etc.

The Gurmat Wisdom of the SGGS confirms all of this and much more as follows:

 • ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ ਆਪਾ ਮਧੇ ਆਪੁ ਪਰਗਾਸਿਆ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ॥੧॥ : Through the Grace of the Giaan-Guru, reflect on ‘Vidiaa‘ (i.e. study, learning, education, knowledge…), read it yourself and help others (for their welfare), in this way all (in the society) become honorable. You will understand yourself and the Amrit Naam (Wisdom or Giaan, Gun-ਗੁਣ) will be born within. (sggs 1329).
 • ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥: True learning induces in the mind service to humanity. (sggs 356).
 • ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹੀ ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ ॥ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨਿ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲੈਨਿ ਮਿਲਾਏ ॥੨॥: ‘Jan’ (i.e., the Gurmukh, Bhagat, Daas…) are not caught in birth and death (i.e., birth and death cycle of the mind); they come in the world to do good to others. They unite (others) in Bhagti by giving them the gift (of Giaan or Wisdom…), and thus enable them abide in ‘Hari’ (Mool, Source, Jot Saroop…). ||2|| (sggs 749).

Thus, the practical Spirituality of Gurmat (SGGS) would like us to bring about real change in life — positive change in one’s intellect (Budhi), thinking, actions, attitudes, vision, mindset, entire outlook, understanding, and so on! Such positive change in each individual will result in transformation of the whole society and the world for good!

 • ਜਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਏ ॥੨॥ : ‘Jan‘ Nanak adores that person who Understands the Naam himself, and leads others in Understanding it. ||2|| (sggs 140).
 • ਤਾ ਕਾ ਕਹਿਆ ਦਰਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਬਿਖੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਦੁਇ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਣੁ ॥੧॥: Embellish life by accepting the words (of the Gurmukh). Consider both poison (i.e. Dukh-sorrow, poisonous behaviors or inclinations, Mayaic attachment that brings death to spiritual life…) and Amrit (i.e. Sukh-Happiness, Naam or Wisdom that gives spiritual life …) alike (i.e. live a calm life of equipoise). (sggs 1328).

Who is responsible for spreading darkness (ignorance) in human society?

History tells us the following four classes are responsible for keeping the humanity in darkness (utter ignorance) so that they can easily control humans and rule over them. These are:

 • Vapaaree (ਵਪਾਰੀ): business class,
 • Darbaaree (ਦਰਬਾਰੀ): ruling class, politicians, kings (Rajay-ਰਾਜੇ), rulers, politicians etc.,
 • Adhikaaree (ਅਧਿਕਾਰੀ): Officials, Mukadm (ਮੁਕਦਮ) etc.,
 • Pujaaree (ਪੁਜਾਰੀ): Clergy.

In short, the tool employed by the Vapaaree is profit; the tool employed by the Darbaaree is power; the tool employed by the Adhikaaree is authority; and the tool employed by the Pujaaree is worthless rituals (Karamkaand), unenlightened concepts, concocted narratives and myths etc.

Furthermore, the history tells us that these four works in concert – scratch each others back!

However, Pujaaree is more dangerous because in addition to his own crimes, he sanction crimes of other three (of Vapaaree, Darbaaree, Adhikaaree).

Hence Gurbani holds self-serving Pujaaree more responsible for the wholesome destruction (ਉਜਾੜਾ) of the human society:

 • ਕਾਦੀ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਮਲੁ ਖਾਇ ॥ ਬ੍ਰਾਹਮਣੁ ਨਾਵੈ ਜੀਆ ਘਾਇ ॥ ਜੋਗੀ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਣੈ ਅੰਧੁ ॥ ਤੀਨੇ ਓਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਧੁ ॥੨॥: The clergy of the Muslim faith was corrupt, the Brahmin was murderous and the Yogi Un-Enlightened. These three (clergy) had become the root cause for the spiritual wreckage and desolation that mankind had
  come to endure. (sggs 662).
 • ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ ॥ ਜਾਇ ਜਗਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ ॥: The kings are like tigers, and their officials are dogs; they go out and harass innocent people (sggs 1288).

The Gurbani explains to us how all these cheat and plunder simpletons.

 • ਹਰਣਾਂ ਬਾਜਾਂ ਤੈ ਸਿਕਦਾਰਾਂ ਏਨ੍ਹ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹ੍ਹਿਆ ਨਾਉ ॥ ਫਾਂਧੀ ਲਗੀ ਜਾਤਿ ਫਹਾਇਨਿ ਅਗੈ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥: Deer, falcons and leaders are known to be ‘learned‘. When the trap is set, they trap their own kind; in future they find no peace (i.e., the trained deer and eagle trap their own brethren, just as the official sucks the blood of his own fellows human beings – ਬੇਇਮਾਨੀ ਨਾਲ). (sggs 1288).

As is the case in other religions, the self-serving Pujaaree (clergy: Granthis, Parcharaks, Ragis, Dhadees etc.) and the freeloading Deraa-Vaad Baabaas (ਵੇਹਲੜ) etc. in Sikhi has distorted, corrupted and tainted Baabaa Nanak Unique spirituality.

The Gurbani (SGGS) promotes one universal Dharma — the Dharma of Virtues (ਗੁਣ)! However, where there is corruption there can be no authentic Dharma because falsehood cannot propagate Truth!

Gurmat demands equality for all

The Gurmat demands all disparities be eradicated from the society. Accordingly, the Gurmat time and again asks to transcend duality, live by the One Hukam (System-Rule-Law of Nature), remove negativity of Haumai (false ego-sense,), vices or Bikaar etc.

The Gurmat demands equality, justice, peace, prosperity for all regardless of religion, gender, race, color of skin, creed, social status, family of birth, or on any other ground. Despite all physical differences, the Gurmat preaches Oneness.

 • ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ॥: Gobind (Universal Energy) is All (i.e., in everything and everywhere), Gobind is All (i.e., in everything and everywhere); without Gobind, there is nothing at all. (sggs 485).

Gurmat Teaches universal Oneness

Simply put: Gurmat Teaches there is but One Creator (God or Universal Energy). This One Omnipresent God is the substratum (support or ‘Aadhaar‘) of all. It is this Infinite Reality, the Homogeneous Oneness that runs in and through all beings.

Therefore, if we truly want to honor and spread the Message of the Gurmat then we should not look for Love, truth or harmony but deliver It!

In authentic religion or spirituality, there is no competition with others; only cooperation in Love and harmony!

 • ਹੁਣਿ ਹੁਕਮੁ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਣ ਦਾ ॥ ਪੈ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸੈ ਰਞਾਣਦਾ ॥ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਵੁਠੀਆ ਇਹੁ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੁ ਜੀਉ ॥੧੩॥ : Now, the Merciful Lord has issued His Hukam (System-Law-Rule-Order of Nature). Let no one chase after and attack anyone else. Let all abide in peace under this Benevolent Rule. ॥13॥ (sggs 74).
 • ਅਵਗਣ ਵਿਕਣਿ ਪਲ੍ਹ੍ਹਰਨਿ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਕਰੰਨ੍ਹ੍ਹਿ ॥੨੫॥ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਝ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰੇਨਿ ॥: Throw away the sins and demerits and enter the partnership of Virtues with others. ॥29॥ In the collaboration of Virtues, Sukh (Peace, Joy etc.) wells up, and one can perform genuine Bhagti. (sggs 756).

If a religion is just content with merely preaching this ideal then it is self-defeating. To make the Oneness real, it must also inspire action a life of practice, implementation, Karanee, Amal (ਅਮਲ). Because action is needed to fulfill the intention of the Teaching.

The Gurmat inspires such Divine Life of Enlightenment — the Gurmukh Mindset.

 • ਜੋਗੀ ਗੋਰਖੁ ਗੋਰਖੁ ਕਰੈ ॥ ਹਿੰਦੂ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਚਰੈ ॥ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਏਕੁ ਖੁਦਾਇ ॥ ਕਬੀਰ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੪॥੩॥੧੧॥: The Yogi (forgetting the Divine) repeats Gorakh, Gorakh. The Hindu utters the Name of Raam (i.e., Hindu thinks his God is only in the idol of Raam). (Similarly) the Muslim considers only the Khudaa (as their God, somewhere up there in 7th sky). (However) Kabeer’s Divine is that which is pervading all over (ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ – the same one in all beings and everywhere) ||4||3||11|| (sggs 1160).

To uphold these noble ideals of the Gurmat, the SGGS does not hesitate intervening in the affairs of even State (rulers, leaders …). For example, consider a few verses as follows:

 • ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਰੰਗ ਰਾਇ ਸੰਚਹਿ ਬਿਖੁ ਮਾਇਆ ॥: Kings, rulers and monarchs enjoy sense pleasures and gather the poison of Maya (sggs 1245).
 • ਲਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜੁ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ ॥: Greed and sin both have become the king and minister, and falsehood has become the tax collector (sggs 469).
 • ਜਿਨੀ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸਚੁ ਰਾਜੇ ਸੇਈ ॥ ਏਹਿ ਭੂਪਤਿ ਰਾਜੇ ਨ ਆਖੀਅਹਿ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਦੁਖੁ ਹੋਈ ॥: Those who have Realized the Truth, they alone are the true rulers. These mere earthly rulers are not to be called rulers; because they are in the love of duality (Maya etc.), and thus already suffering. (sggs 1088).

Gurmat asks each person change thinking

Therefore, the Gurbani’s edict is that the most wonderful miracle would be to change one’s own mind (a revolution within) — uproot it from Mayaic consciousness and root it back to its Source within (Mool, Original Nature or Jot Saroop…), Wisdom and Virtues.

Since the Gurmat Wisdom of the SGGS is meant for the human mind, it asks that the mind be reformed (‘ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ’) to recognize its Original Nature (Mool, Jot Saroop…).

 • ਆਪੁ ਸਵਾਰਹਿ ਮੈ ਮਿਲਹਿ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹੋਇ ਰਹਹਿ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੇਰਾ ਹੋਇ ॥੯੫॥: If you REFORM yourself then you will Realize Me (i.e. God), and when you Realize Me (i.e. God), you will rejoice in Spiritual Bliss. O Farid, (reforming yourself) if you become Mine then the entire world would become yours. ||95|| (sggs 1382).

There is no enemy or stranger, only friends!

In addition to ethics and morality, the Gurbani teaches us spiritual unity of mankind. It teaches us real love, friendship, universal brotherhood, and Oneness. It time and again points to the common bonds that exist among all of us. In short, according to the Gurbani’s Message, the WHOLE WORLD OR UNIVERSE IS ONE FAMILY! 

 • ਬਿਸਰਿ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤਿ ਪਰਾਈ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮੋਹਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀ ਬਿਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗਿ ਹਮ ਕਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥੧॥ : All enmity vanishes when you come into the Company of the Guru (Gur-Shabad, Gur-Wisdom…). ||1||Pause|| No one is my enemy, no one is a stranger to me, I have BECOME ONE with the entirety of the humanity. ||1|| (sggs 1299).
 • ਏਕੁ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ ॥: O Guru, You have Enlightened me that we are All the Creation of the One Creator. (sggs 611).
 • ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ॥ ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡੁ ਪਰਾਨ ॥੪॥: I am not a Hindu, nor am I a Muslim. My body and breath of life belong to (whom Muslims call) Allah and to (whom Hindus call) Raam ||4|| (sggs 1136).

Let’s share this message of the Gurbani’s commitment to the all inclusive universal family.

This is why a true Sikh (learner of the Gurbani’s Sikhi) selflessly prays daily for all to prosper and be happy — ‘SARBAT DAA BHALAA: ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’- MAY ALL BE HAPPY!

 • ਤੂ ਸਰਬਤ੍ਰ ਤੇਰਾ ਸਭੁ ਕੋਈ ॥: (O Rabb!) You are everywhere; all are Yours (sggs 998).

Gurmat is NOT just a declaration of intentions…

These words of the SGGS are not meant in-one-ear-and-out-the-other. We must fulfill those intentions of the Gurmat Wisdom of the SGGS!

Understandably, the Wisdom of the SGGS gives the utmost importance to Shabad-Vichaar (Reflections On the Gurbani churning the Gurbani for extracting the Butter of Wisdom …).

 • ਸਭਸੈ ਊਪਰਿ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਹੋਰ ਕਥਨੀ ਬਦਉ ਨ ਸਗਲੀ ਛਾਰੁ ॥੨॥: Reflection on the Gur-Shabad is above all (other notions, speculations, calculations…). I don’t care for anything else, for all else (i.e., other than the Wisdom of the Gur-Shabad) is just worthless. ||2|| (sggs 904).

Work for the good of ALL mankind

The Gurbani (SGGS) inspires to fearlessly serve the humanity.

 • ਜਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਊਤਮ ਕਾਮਾ ॥ : Serving others is the ultimate good deed. (sggs 164).

The entire Gurbani tirelessly inspires us to bravely expose the ills of the society and those responsible for it.

Just for an example, consider the following Shabad in which Bhagt Baynee (ਬੇਣੀ) Ji exposes ills of the society. Being a Brahmin himself, here he is fearlessly exposing a fellow Brahmin Pujaaree for their fraud, deception, craftiness etc. Calling them ‘Lampat‘ (a lewed, depraved, or lustful man), he asks:

 • ਤਨਿ ਚੰਦਨੁ ਮਸਤਕਿ ਪਾਤੀ ॥ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਕਰ ਤਲ ਕਾਤੀ ॥ ਠਗ ਦਿਸਟਿ ਬਗਾ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ॥ ਦੇਖਿ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਾਨ ਮੁਖ ਭਾਗਾ ॥੧॥ ਕਲਿ ਭਗਵਤ ਬੰਦ ਚਿਰਾਂਮੰ ॥ ਕ੍ਰੂਰ ਦਿਸਟਿ ਰਤਾ ਨਿਸਿ ਬਾਦੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਤਪ੍ਰਤਿ ਇਸਨਾਨੁ ਸਰੀਰੰ ॥ ਦੁਇ ਧੋਤੀ ਕਰਮ ਮੁਖਿ ਖੀਰੰ ॥ ਰਿਦੈ ਛੁਰੀ ਸੰਧਿਆਨੀ ॥ ਪਰ ਦਰਬੁ ਹਿਰਨ ਕੀ ਬਾਨੀ ॥੨॥ ਸਿਲ ਪੂਜਸਿ ਚਕ੍ਰ ਗਣੇਸੰ ॥ ਨਿਸਿ ਜਾਗਸਿ ਭਗਤਿ ਪ੍ਰਵੇਸੰ ॥ ਪਗ ਨਾਚਸਿ ਚਿਤੁ ਅਕਰਮੰ ॥ ਏ ਲੰਪਟ ਨਾਚ ਅਧਰਮੰ ॥੩॥ ਮ੍ਰਿਗ ਆਸਣੁ ਤੁਲਸੀ ਮਾਲਾ ॥ ਕਰ ਊਜਲ ਤਿਲਕੁ ਕਪਾਲਾ ॥ ਰਿਦੈ ਕੂੜੁ ਕੰਠਿ ਰੁਦ੍ਰਾਖੰ ॥ ਰੇ ਲੰਪਟ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਅਭਾਖੰ ॥੪॥: (O lewed man) you rub your body with sandalwood oil, and place basil leaves on your forehead. However, thou hold a knife in the hand of your heart (within you is cheat, deception…). (You: lewed) look like a thug; pretending to meditate, you pose like a crane. But you look like a Vaishno, as if even the breath has come out of your mouth (meaning, you pretend look very kind, contemplative, etc.). ||1|| (O lewed man) You are sunk in ‘Kali’ (-nature: lewed nature, etc.) but you make obeisance for a long time before idol. Your gaze (i.e., intention) is crooked and day and night you are engrossed in Mayaic affairs or conflicts. ||1||Pause|| (O lewed man!) You bathe your body every day, you keep two loin cloths, you perform Karamkaand and (pretend) only take milk products, however, in thy heart you have drawn a scalpel to stab others. You have a habit of snatching others wealth. ||2|| (O Lampat: lewed man!) You worship stone (idols), on the body you have made the marks of Ganesha, you remain awake at night to show (i.e., pretend) as you are engaged in Bhagti, there you dance with your feet but your mind remains engrossed in evil deeds. O ‘Lampat’ (i.e., lewed man)! This dance is not (a work) of Dharma. ||3|| You (use) the seat of deer skin and tell the rosary (Maalaa) of Tulsi. Clean your hands you put Tilak on the forehead. You have a rosary (Maalaa) of Rudrakh around your neck, but there is deceit (ਠੱਗੀ) in your Heart. (O Lampat: lewed man!) You are not remembering the Divine (i.e., this is not Simran!). ||4|| (sggs 1351).

For now, we leave you with this thought: Whenever someone updates or reforms an existing product (e.g., car, software, tv etc.), nobody objects to it.

However, whenever someone tries to bring about update, change, or reform in ills inflicted on the society by leaders, religions and their Pujaaree systems, they will be all over you!

They don’t want you to mess with their freeloading and luxurious lifestyle of no-investment, but all gains (Golak, ਧੰਧਾ, ਐਸ਼-ਪਰਸਤੀ, ਗੁੰਡਾ-ਗਰਦੀ…)!

Being the social reformers, the Sikh Gurus and Bjagat Sahibaan had to face the wrath of the corrupt rulers and Pujaaree-Vaad as well!

Gurus lived their lives as they preached. There was no difference in their Kathani (words, speech, utterance…) and Karni (actions, deeds…) and they did not expect anything less from their Sikhs. They boldly and fearlessly exposed Social ills (ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ). Because according to the Gurbani’s teachings — telling Truth is not slandering!

The Gurbani asserts falsehood does not mix in Truth. Fittingly, for example, the Gurmat Wisdom of the SGGS demands removal and abandonment of the Pujaaree-Vaad for better society.

Since the Gurbani speaks Truth (Sach), it’s Truth does NOT suit the fraud or wicked individuals for it upsets and irritates them!

 • ਜਿਨਾ ਅੰਦਰਿ ਕੂੜੁ ਵਰਤੈ ਸਚੁ ਨ ਭਾਵਈ ॥: Truth does not suit those who are permeated by falsehood (sggs 646).
 • ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਕੂੜਾ ਜਲਿ ਜਾਵਈ ॥: If someone speaks the Truth, the false (one) is burnt (irritated). (sggs 646).

Ending note

Just imagine the leaders and Pujaaree Systems (clergy) of all religions, political leaders and policymakers lovingly strive to attain this Goal of the Gurmat Wisdom of the SGGS through sincere and consistent efforts using all means at their disposal

If that can happen, peacebuilding in the whole world, cannot be a distant dream. Then this whole world will become ‘Baygum Pura – the city without sorrow‘!

 • ਬੇਗਮ ਪੁਰਾ ਸਹਰ ਕੋ ਨਾਉ ॥ ਦੂਖੁ ਅੰਦੋਹੁ ਨਹੀ ਤਿਹਿ ਠਾਉ ॥ … : ‘Baygum Pura’, ‘the city without sorrow’, is the town’s name. There is no suffering or anxiety … (sggs 345).

24 comments

 1. The Gurbani time and again teaches us, for example:
  • ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥ (sggs 759).
  • ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਸਿ ਰਸਿ ਰਸਿ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 831).
  • ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦਿ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ (sggs 361).

  The Gurbai also teaches us, for example:
  • ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਕਰੈ ਵਿਰਲੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਮੋਖ ਮੁਕਤਿ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਪਾਇਆ ॥੮॥੨॥ (sggs 565).
  • ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਭੁ ਕੋ ਕਹੈ ਕਹਿਐ ਰਾਮੁ ਨ ਹੋਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਰਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਤਾ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ਕੋਇ ॥1॥ ਅੰਤਰਿ ਗੋਵਿੰਦ ਜਿਸੁ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵੀਸਰੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਰਹਿ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ॥ (sggs 491).
  • ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 728).

  Thank you Bhai Sahib Jio and welcome to the Gurbani Blog!

  Related Posts on Naam:
  Entire Gurbani Is Naam
  Naam Padaarath and Giaan Padaarath
  Rain of Naam
  Naam Sevaa

 2. ਹਰਿ ਹਰਿ ਤੇਰਾ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਖਰਚੁ ਲੈ ਜਾਈਐ ॥੧੯॥
  Khalsa Jeeo, this pangati seems very clear to me, that Hari Hari is his Naam.
  Would you agree that we are to do ‘Jaap’ of this supreme naam? Here, the outcome of the Jaap has also been given.

 3. From within Gurbaanee one should understand that ABINAASEE PRABHu is to be known as
  EKANKAARu and is described as WAHGuROO thru its NAAMu as HARi.HARi

 4. Yes, Gurbani has answer of everything, but it is our fault that we are unable to understand .because …
  ਮੇਰੀ ਮਤਿ ਥੋਰੀ ਰਾਮ.
  We have to demand Gurmat from GURU as…ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥
  if we take ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ then & only then we can understand HUKHUM of God. because only GURU can tell us about God & his Hukhum.
  Ontime peoples asked from Guru Arjun Dev Ji that has he ever seen GOD ? if yes tell us about GOD ?
  Guruji said ..
  ਮੈ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਊਚਾ ਮੋਹਨੁ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥
  So Guru knows about God & his Hukhum and we have to take Gurmat to know the Hukhum of God.
  Bhul-Chuk Maff Karni

 5. I refer to a message from Verr Ravinder Ji as
  “Gurmat tells us that the Hukam is beyond description
  What about this Quote from SGGS ji,
  “KAHu NANAK JINI HUKAMu PACHCHATAA,PRABH SAHIB KA TINI BHED JATAA”
  It is clear that HUKAMU needs to be recognised now without any description how one can do so.Thus in Gurmat HUKAMu is well described but one is required to understand and accept that description given by GuRu ji.

 6. Gurmat tells us that the Hukam is beyond description.It teaches the mind to live according to the laws of the Hukam.

 7. Thanks Brother for your kind words and blessings!
  “Lagaa-Maatraa” are important (as you also have pointed out many times). Thanks again Jee!

 8. The Gurbani wants us change and become the Gurmukh.
  But untill then, one will be tortured by Haumai, Bikaar (lust, anger, greed, etc.), worries, doubts, Maya, duality, etc., and releated suffering.
  The excape from all this is in becoming the Gurmukh as the Gurbani says.
  But until than we all are in trouble (your quoted Shabad proves that)!!! Have no illusion about it.
  ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ॥: Jo deesai so aas niraasaa (sggs 224).
  But as you quoted:
  ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥

  Our congratulations to those who have already become the Gurmukhs!

 9. VEER T SINGH Ji,
  I am greatly impressed with the transliteration of Gurmukhi to Roman as
  •ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਏਹਾ ਸਿਧਿ ਏਹਾ ਕਰਮਾਤਿ ॥੨॥: Nanak Gurmukhi Hari naamu mani vasai ehaa sidhi ehaa karamaati ||2|| (sggs 650).
  You are truly blessed by HARiJi.

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.