Rabid Dog and Greed

Greed is that Black Hole which never gets filled! Eventually, the greedy person gets swallowed by this Black Hole!

The Gurmat Wisdom of the Sri Guru Granth Sahib (SGGS) teaches us the technique of living life in the NOW. However, a greedy person does not listen because he/she is busy worrying about the future, which is unknown!

One’s intellect is often defeated by the glitter of greed.

 • ਤਿਨ ਸਿਧਿ ਨ ਬੁਧਿ ਭਈ ਮਤਿ ਮਧਿਮ ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਦੁਖੁ ਪਾਈ ॥ : (Manmukhs: Unenlightened beings) do not succeed in life, their intellect remains dimmed, and they suffer remaining trapped in waves of greed. (sggs 1265).

That said, the Gurbani (SGGS) Guides us — if there is greed, there is falsehood (Jhooth-ਝੂਠ); also, if there is greed, there can be NO true love

 • ਫਰੀਦਾ ਜਾ ਲਬੁ ਤਾ ਨੇਹੁ ਕਿਆ ਲਬੁ ਤ ਕੂੜਾ ਨੇਹੁ ॥ ਕਿਚਰੁ ਝਤਿ ਲਘਾਈਐ ਛਪਰਿ ਤੁਟੈ ਮੇਹੁ ॥੧੮॥ : O Farid, if there is greed (selfishness etc.) then it is not true love, because any love motivated by greed is false. Just as during rain one can pass only so much time under a broken thatched hut (similarly selfish, self-serving or greedy love will not last long, it will break when worldly need is not met). ||18|| (sggs 1378).

We speak or act according to our own thinking (Soch-ਸੋਚ). In that sense, each person is what his or her own mind is!

The Gurmat Wisdom says that each person’s mind is accompanied by one dog and two bitches — greed is the dog, and desires and avarice (ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ…) are the two bitches. First thing in the morning, they (i.e., dogs of desires, avarice, and corruption) wake up with a person and start barking (i.e., practicing falsehood and deception while transacting with the outside world of objects, emotions and thoughts). Baabaa Nanak says:

 • ਏਕੁ ਸੁਆਨੁ ਦੁਇ ਸੁਆਨੀ ਨਾਲਿ ॥ ਭਲਕੇ ਭਉਕਹਿ ਸਦਾ ਬਇਆਲਿ ॥ ਕੂੜੁ ਛੁਰਾ ਮੁਠਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ ਧਾਣਕ ਰੂਪਿ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ ॥1॥ : One dog (of greed) and two bitches (desires, avarice, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, etc.) are with (the mind of humans). In the early morning, they (rise and) constantly bark (constantly engage in corruption, etc.). The greedy person lies incessantly (i.e. through deception he cheats his own people and strangers). His cunningness is as sharp as a knife. taking what rightfully belongs to other people is equivalent to eating carcasses. O Creator! (the mind) lives as a wild hunter (ਭਾਵ ਭਯਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਚੁ-lowly and scary). ||1|| (sggs 24).
 • ਕਲਿ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਾਸਾਈ ਧਰਮੁ ਪੰਖ ਕਰਿ ਉਡਰਿਆ ॥ ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ ॥ : ‘Kali’ (corrupt state of the mind) is like a sharp knife. Kings (and their officers) who protect the people are behaving like butchers (ਜਾਲਮ). The true principle of Dharma is as if taken wings and flown away. The falsehood all around seems to have spread like a pitch dark night (of Masya). The moon of truth is nowhere to be seen! (sggs 145).

Apparently, our thoughts wake up even before our body-frame gets out of the bed!

 • ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰਮੋਰਹ ਅਨਿਕ ਲਹਰੀ ਕਲੋਲਤੇ ॥ ਧਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਬਹੁ ਡੋਲਤੇ ॥ ਨਚ ਮਿਤ੍ਰੰ ਨਚ ਇਸਟੰ ਨਚ ਬਾਧਵ ਨਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲਜਯਾ ॥ ਅਕਰਣੰ ਕਰੋਤਿ ਅਖਾਦ੍ਯ੍ਯਿ ਖਾਦ੍ਯ੍ਯੰ ਅਸਾਜ੍ਯ੍ਯੰ ਸਾਜਿ ਸਮਜਯਾ ॥ ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਸਰਣਿ ਸੁਆਮੀ ਬਿਗਾੑਪ੍ਤਿ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਰਹਰਹ ॥ ੪੮॥ : O greed! You cling to even the great, assaulting them with your countless waves. (Under your spell) people run about in many directions and greatly wobble in multiple manners. (Living under your influence) they have no respect for friends, ideals, relations, mother or father. … (sggs 1358).

Thus, clearly, we are victims of our thoughts (i.e. the wandering or Haumai mind). The moment we wake up in the morning, we have different thoughts (dogs) taking control of our individual mind (this is barking of the dog-mind).

 • ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਫਿਰਹਿ ਹਲਕਾਏ ॥ : Within (Pujaaree) is greed, and they wander around like mad dogs. (sggs 372).
 • ਮਨਮੁਖੁ ਨਿੰਦਾ ਕਰਿ ਕਰਿ ਵਿਗੁਤਾ ॥ ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਭਉਕੈ ਜਿਸੁ ਕੁਤਾ ॥ : The self-willed Manmukh indulges in slander, and is ruined. The dog of greed barks within (the Manmukh). (sggs 1046).
 • ਕਲਿ ਹੋਈ ਕੁਤੇ ਮੁਹੀ ਖਾਜੁ ਹੋਆ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ ਕੂੜੁ ਬੋਲਿ ਬੋਲਿ ਭਉਕਣਾ ਚੂਕਾ ਧਰਮੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਜਿਨ ਜੀਵੰਦਿਆ ਪਤਿ ਨਹੀ ਮੁਇਆ ਮੰਦੀ ਸੋਇ ॥: The ‘Kali‘ (mind’s corrupt state, ill-thinking, Bikaar…) has become like a dog. Many people are seen fighting like dogs to take away what belongs to others (i.e. Haraamkhoree). Barking like dogs, they lie all day; (thus inside of them) Dharma-based life and Reflection (on the divine Virtues) are gone. As long as such people live (in the world) they have no respect, (people) remember them badly when they die. (sggs 1242).

Greed is one of the ‘five’ Bikaar mentioned in the Gurbani (or negative inclinations of the mind). The other four are: lust, anger, attachment, and pride. There are also countless variations of these ‘five‘ such as Jealousy, hatred, selfishness, cheating, dishonesty, deception, corruption, slandering others, and so on.

 • ਮਾਣਸ ਮੂਰਤਿ ਨਾਨਕੁ ਨਾਮੁ ॥ ਕਰਣੀ ਕੁਤਾ ਦਰਿ ਫੁਰਮਾਨੁ ॥ : O Nanak! A human being is a human in shape and name only; (but) by conduct he is a dog (greedy, selfish, corrupt, etc.) – this is the Divine edict. (sggs 350).
 • ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਅਤਿ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥ : Tidal waves of greed constantly assault man. (sggs 1196).

In essence, as the Gurbani teaches us:
(1) Greediness = rabidness; (2) a greedy person = a rabid dog.

 • ਲਬੁ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨਿ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਲੁ ॥ ਰਸ ਕਸ ਆਪੁ ਸਲਾਹਣਾ ਏ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ ॥੧॥ ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤਿ ਹੋਇ ॥ ਊਤਮ ਸੇ ਦਰਿ ਊਤਮ ਕਹੀਅਹਿ ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਸੁ ਸੁਇਨਾ ਰਸੁ ਰੁਪਾ ਕਾਮਣਿ ਰਸੁ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸੁ ॥ ਰਸੁ ਘੋੜੇ ਰਸੁ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਰਸੁ ਮਾਸੁ ॥ ਏਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ ਕੈ ਘਟਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥੨॥ : Constant howling like a dog in Greed, desire to grab by deceit the rightful possessions of others; and the absence of Godliness (Koorh) have resulted in my mindset being relegated to the lowest rung of humanity. The demon of anger within fans the ever burning desire of condemning and speaking derogatively of others. O Creator, these then are the indulgences and self‐acclaimed deeds of mine (sense slavery). ||1|| O mind, the discourse of spirituality is one of Godly deeds. The Journey of realization entails elevation to Godly Heights (Virtues); but I suffer shame on account of my actions. ||1||Pause|| My desires, indulgences and cravings for gold, silver and fragrances have made me imbued in desire. I possess desires and cravings for dwellings and comforts of travel; and indulge in penchants of the palate. So abundant are my physical desires, indulgence and cravings; how then will Divine Naam (Wisdom / Virtues) come to reside within my mind. ||2|| (sggs 15).
 • ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥ ਤੇਰੀ ਪੂੰਛਟ ਊਪਰਿ ਝਮਕ ਬਾਲ ॥੧॥ : You walk like a cow. Also, the hair on your tail is shiny and lustrous (i.e., O dog-nature person! You look as exalted, pure, holy…). (sggs 1196).

Greed results in limitless hankering for sense enjoyment. Indulged in sensory pleasures, one slides down into the dark pit of ignorance, resulting in foolishness, madness and illusion.

 • ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥ : Like the mad dog running around in all directions, the greedy person, unaware, grabs or misappropriates everything that comes in his way (ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੜਪ ਜਾਂਣ ਦੀ ਵਿਰਤੀ). (sggs 50).
 • ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੬॥ : Without remembrance (Wisdom, Virtues..), one is like a mad dog. The greedy, Saakat (one separated from the Truth) falls into entanglements ||6|| (sggs 239).

A rabid dog cannot be trusted. It will bite and infect whosoever comes in its contact. Unsatisfied greed is akin to the disease of rabies; and the man with greed is compared to a rabies-ridden dog in the Gurbani (SGGS). Therefore, as it’s safe and commonsense to avoid a rabid dog, the Gurbani teaches us to avoid a greedy person, for he cannot be trusted.

 • ਲੋਭੀ ਕਾ ਵੇਸਾਹੁ ਨ ਕੀਜੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰਿ ਵਸਾਇ ॥ ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਤਿਥੈ ਧੁਹੈ ਜਿਥੈ ਹਥੁ ਨ ਪਾਇ ॥ : If you can avoid doing so, do not trust the greedy person. At the very last moment, (a greedy person) will deceive you there, where no one will be able to lend a helping hand. (sggs 1417).
 • ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ ਹਲਕਿਓ ਸਭੈ ਬਿਗਾਰੇ ॥ : The waves of greed are like a mad dog with rabies. A mad dog with rabies (bites and) infects everybody (similarly, a greedy person makes others victim of his greed). (sggs 983).
 • ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਕਹੀਅਹਿ ਬਹੁ ਲੋਭੀ ਬਹੁ ਦੁਰਮਤਿ ਮੈਲੁ ਭਰੀਜੈ ॥ ਆਪਨ ਸੁਆਇ ਕਰਹਿ ਬਹੁ ਬਾਤਾ ਤਿਨਾ ਕਾ ਵਿਸਾਹੁ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ॥੬॥ : Saakat (those separated from God…) are said to be very greedy like dogs; they are full of too much filth of wicked intellect. One who talks excessively but to suit ones own interests; how can such a person be trusted? ||6|| (sggs 1326).

The Wisdom of the SGGS teaches us that the greed is also like ‘POISON’!

 • ਭ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ ਤਨੁ ਮਨੁ ਧਨੁ ਨਹੀ ਧੀਰੇ ॥ ਲਾਲਚ ਬਿਖੁ ਕਾਮ ਲੁਬਧ ਰਾਤਾ ਮਨਿ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੀਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ : Life is squandered in worldly pursuits; the physical body exhausts itself, the mind gets devoid of peace, and spiritual Wealth does not get accumulated. The vice of greed keeps the mind absorbed in the poison of worldly desires; denying a rightful place to invaluable JEWEL (of Godly Realization, Godly Wisdom). ||1||Pause|| (sggs 487).
 • ਨਾਨਕ ਅਉਗੁਣ ਜੇਤੜੇ ਤੇਤੇ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰ ॥ ਜੇ ਗੁਣ ਹੋਨਿ ਤ ਕਟੀਅਨਿ ਸੇ ਭਾਈ ਸੇ ਵੀਰ ॥ : O Nanak! As many as are the demerits (Bikaar…), so many are the chains (bonds, Bandhan…) around (one’s) neck. If (one) possesses the Divine Virtues, then the chains are cut away; (hence Virtues) are (one’s) true brothers and mates. (sggs 595).

In addition to a dog, the crazy and crooked nature of the human mind is also compared with the behavior of many other animals in the Gurbani.

Among all species of living beings, although the human mind is most fit to be instructed about its Original Nature (Jot Saroop…). However, even among the human beings, those who behave crooked like a dog’s tail are not conducive to the Wisdom or Virtues.

 • ਸੁਣਿ ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੁਤੇ ਕੂੜਿਆਰ ॥ ਬਿਨੁ ਬੋਲੇ ਬੂਝੀਐ ਸਚਿਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ : Listen, O mind, you blind (i.e., ignorant…), false (i.e., ਝੂਠਾ…) dog (i.e., greedy…)! (A truthful person-ਸੱਚਾ ਮਨੁੱਖ) is known or recognized without him (even) speaking. ||1||Pause|| (sggs 662).
 • ਫਰੀਦਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਭਉਕਣਾ ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਐ ਕਉਣੁ ॥ ਕੰਨੀ ਬੁਜੇ ਦੇ ਰਹਾਂ ਕਿਤੀ ਵਗੈ ਪਉਣੁ ॥੮੮॥ : O Fareed! This body (i.e., thoughts or mind) is ever barking (like a dog, always greedy). Who can stand this constant suffering? I have put plugs in my ears; I don’t care how much the wind is blowing (I don’t listen to the greedy barking or demands of my body anymore). ||88|| (sggs 1382).

To an unwise mind, the knowledge is a burden!

 • ਪੜਿਆ ਮੂਰਖੁ ਆਖੀਐ ਜਿਸੁ ਲਬੁ ਲੋਭੁ ਅਹੰਕਾਰਾ ॥ ਨਾਉ ਪੜੀਐ ਨਾਉ ਬੁਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵੀਚਾਰਾ ॥ : Such a scholar who is mired with greed, obsession and arrogant pride, should be considered a fool (because he has understood/learnt nothing)! Naam (Shabad, Wisdom, Hukam: System-Rule-Law of Nature…) is to be read, Naam is to be understood and REALIZED with the Gurmat or the God-Connecting Shabad-Guru is the right way. (sggs 140).

If we want the mad-dog-mind straightened, the Gurbani teaches us to reform its thinking (Soch) with the Giyan-Wisdom of the SGGS. This will require engaging it in churning the Gurbani (Naam, Bhagati, reflections on the Shabad or Shabad-Vichaar…) with keen earnestness, sincerity and willingness. In turn, the Wisdom realized through the Shabad-Vichaar will strike our mad dog-mind’s crookedness (dog’s crooked tail) and drive it out. When the mind gets mended with proper understanding, the hidden fire of Maya becomes extinguished: the dog’s tail becomes straight, never to curl again (Gurmukh Mindset)!

 • ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਕੂਕਰ ਕਾਮ ॥ : Without (Naam-) Simran, one becomes like a dog (sggs 239).
 • ਜੋ ਸਹਿ ਰਤੇ ਆਪਣੈ ਤਿਨ ਤਨਿ ਲੋਭ ਰਤੁ ਨ ਹੋਇ ॥ : Those who are imbued with the love of their God, do not have any greed in their blood (i.e. they are free all vices or Bikaar…). (sggs 949).
 • ਭੈ ਪਇਐ ਤਨੁ ਖੀਣੁ ਹੋਇ ਲੋਭ ਰਤੁ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ : When we submit to the revered fear of God, the blood of greed leaves the body and the body feels light by unburdening the mind of vices/Bikaar. (sggs 949).

In a nutshell, behavior of a rabid dog and a greedy person are similar. For example:

 1. a rabid dog restlessly runs around in ten directions, so does a greedy person;
 2. a rabid dog does not hesitate to bite his own master’s family members, similarly a greedy person will not hesitate to loot and ruin his own family;
 3. a rabid dog foams at the mouth, similarly a greedy person’s mouth and mind shoots poison;
 4. a rabid dog dislikes water, similarly a greedy person dislikes Wisdom or Virtues;
 5. a rabid dog’s tail uncurls and remains straight, similarly a greedy person with his hands open begs for more and more Maya or material wealth etc.

Baabaa Nanak roars:

 • ਲਾਲਚੁ ਛੋਡਹੁ ਅੰਧਿਹੋ ਲਾਲਚਿ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ : O blind (i.e., ignorant beings)! Renounce greed, for greed only brings great suffering. (sggs 419).
 • ਕੂੜਾ ਲਾਲਚੁ ਛੋਡੀਐ ਤਉ ਸਾਚੁ ਪਛਾਣੈ ॥ : When one renounces the stupid greed, then does one come to realize the Truth. (sggs 419).

Making honest money is not a bad thing. But, according to the Gurbani, to remain greedy is being akin to a rabid dog!

However, the Gurbani asserts that a person inside of whom the dog of greed dies is very ‘rare‘:

 • ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੋਟਿ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕ੍ਰੋਰੇ ਮਨੁ ਨ ਹੋਰੇ ॥ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕਉ ਲੁਝੀ ਹੇ ॥੧॥ : Trishnaa (fire of greed, desires…) is extinguished inside a rare person. ||1||Pause|| (The general condition is that a person) earns millions, accumulates millions, yet does not restrain his mind (from greed). (Rather, he) keeps burning (in the fire of Trishnaa) to accumulate more and more extra wealth. ||1|| (sggs 213).
 • ਅੰਤਰਿ ਲੋਭੁ ਮਨਿ ਮੈਲੈ ਮਲੁ ਲਾਏ ॥ : One within whom is greed, his mind is soiled with filth of vices and he spreads this filth around. (sggs 1062).

In short, the Gurmat Wisdom of the SGGS asks us to make the mind like a knife, and keep this mind-knife sharpened on the grindstone of the Shabad (Naam, Hukam, Wisdom, Virtues, Truth…:

 • ਸਚ ਕੀ ਕਾਤੀ ਸਚੁ ਸਭੁ ਸਾਰੁ ॥ ਘਾੜਤ ਤਿਸ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥ ਸਬਦੇ ਸਾਣ ਰਖਾਈ ਲਾਇ ॥ ਗੁਣ ਕੀ ਥੇਕੈ ਵਿਚਿ ਸਮਾਇ ॥ ਤਿਸ ਦਾ ਕੁਠਾ ਹੋਵੈ ਸੇਖੁ ॥ ਲੋਹੂ ਲਬੁ ਨਿਕਥਾ ਵੇਖੁ ॥ ਹੋਇ ਹਲਾਲੁ ਲਗੈ ਹਕਿ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਿ ਦੀਦਾਰਿ ਸਮਾਇ ॥੨॥ : If the (mind-) knife is of Truth, and the Truth is its ALL steel, then that knife’s workmanship is very beautiful. If (that mind-knife) is sharpened on the grindstone of the Shabad and placed in the scabbard of the divine Virtues. Then, O Shaykh, if you get sanctified with such a knife, then you would see that the blood of greed has completely been drained out of you. Nanak, having been sanctified by the divine Virtues, one realizes God’s Presence within and merges in the divine Vision. (sggs 956).
 • ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਗਿਆਨ ॥ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨੁ ॥੩॥ : Spiritual Wisdom (ਉੱਚੀ ਸਮਝ, etc.) is the food or nourishment of the Brahm Giyani – the knower of Truth. Nanak, the Brahm Giyani is absorbed in God’s meditation. ||3|| (sggs 273).

By Internalizing the Message embedded in the Shabad, once the mental ‘poison‘ or filth of greed – Mail: ਮੈਲ or Mall: ਮਲ of vices/ Bikaar – is removed from the mind, the mind’s wanderings cease to be:

 • ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰਿ ਤੇਰੈ ॥ : O God! I am Content because You have come to Reside Within my mind. (sggs 917).
 • ਫਰੀਦਾ ਬਾਰਿ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ ਸਾਂਈ ਮੁਝੈ ਨ ਦੇਹਿ ॥ ਜੇ ਤੂ ਏਵੈ ਰਖਸੀ ਜੀਉ ਸਰੀਰਹੁ ਲੇਹਿ ॥੪੨॥ : Says Farid, O God (for the sake of the things of this world), please do not put me sitting at some other’s door — do not make me dependent on anyone else except the Door of Sabad Guru: SGGS. If You are going to keep me like this (i.e. dependent on others) then take the life out of my body. ||42|| (sggs 1380).
 • ਅਬ ਹਮ ਚਲੀ ਠਾਕੁਰ ਪਹਿ ਹਾਰਿ ॥ ਜਬ ਹਮ ਸਰਣਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ ਰਾਖੁ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ : After abandoning (all else), now I have come to the refuge of the Creator. (O Creator,) now I have come to Your refuge, it is up to You whether You save me from (vices or Bikaar or not). ||1||Pause|| (sggs 527).

Some Related Posts:

4 comments

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.