Where is God?

The Gurbani tells us that God dwells within our heart day and night.

 • ਤੂ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਹਿ ਗਵਾਰੀ ॥: (O Lord!) You dwell, hidden, within the heart day and night; but the fools do not understand how to Love You. (sggs 607).

But we do not know it!! Why not? Again, as the Gurbani indicates, on account of our foolishness, we just do not understand the simple Truth that God dwells within like the reflection in the mirror or like the fragrance in the flower…

 • ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੁਹਪ ਮਧਿ ਜਿਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ॥ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰਿ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰਿ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥੧॥ ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬਤਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥:  Why do you go looking (for the Divine) in the forest? (The Divine) dwells within all (still, He) ever  remains unstained (from Maya. He ) even abides within you. ||1||Pause|| As the fragrance abides in the flower and the reflection in the mirror, so the Divine dwells uninterrupted (in all. Hence) O Brother! Search for Him within your Heart ||1|| Within and without, know that there is but One Divine. This is the understanding the Gur-Giaan (Gur-Wisdom) has imparted unto me. O Daas Nanak! Without Realizing one’s own self (Original, Essential, or True Nature, etc. – ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, etc.), the moss of doubt (ignorance of one’s True Nature, etc.) is not eradicated (from the mind) ||2||1|| (sggs 684).

Although the musk is stored within a deer’s body, however, due to guiled by his own delusion, it wanders about in the forest to find it. Similarly, due to doubts (ਭਰਮ-ਜਾਲ), we keep searching God outside in the gross objects, though He is right here in our hearts.

 • ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਭਖੇ ਵਾਉ ਲੰਮੇ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜਾ ॥: Nanak baithaa bhakhe vaaou lamme sevahi daru kharraa (sggs 1095).
 • ਆਪੇ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਇਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਾਹ ਲੈਦੇ ਸਭਿ ਲਵਾਇਆ ॥੩॥: Aape maari jeevaaidaa piaaraa saah laide sabhi lavaaiaa ||3|| (sggs 606).

The majority of us are caught in this net of doubts (ਭਰਮ-ਜਾਲ) in different ways, at different levels, and with different intensities.

 • ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ॥ ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥: Sabh kichhu ghar mahi...  (sggs 102).

Ignorance, egotism (Haumai), duality, or the feelings of selfhood deludes our intelligence and gives rise to doubts. The influence of doubts is so contagious that it destroys one’s ability to Understand simple Truth.

 • ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਕਾਇਆ ਗੜ੍ਹ੍ਹ ਭੀਤਰਿ ਕੂੜੁ ਕੁਸਤੁ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਨਦਰਿ ਨ ਆਵਨੀ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ॥ ਉਪਾਇ ਕਿਤੈ ਨ ਲਭਨੀ ਕਰਿ ਭੇਖ ਥਕੇ ਭੇਖਵਾਨੀ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਖੋਲਾਈਅਨ੍ਹ੍ਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਨੀ ॥: Within the body-castle of a self-conceited person, there are adamantine doors of falsehood and fraud; (but) deluded by doubt, the mentally blind and ignorant Manmukh (self-willed, apostate, etc.) does not see them. The guisers (of religious robes – ਭੇਖਧਾਰੀ) have grown weary of adopting religious garbs, (even) they could not find by (such) efforts. (When one) meditates on the Lord’s Name (Spiritual Knowledge, Giaan…), their doors are opened through the Gur-Shabad (Shabad-Vichaar, Gur-Giaan, Aatm-Giaan, Gurmat…). (sggs 514).

So, if we want to free ourselves from this moss, grating, or net of doubt (“ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ”, “ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਜਾਲੀ”, ਭਰਮ-ਜਾਲ…), the Gurbani tells us the egg of doubt (ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ…) must burst.

 • ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥: (With the Gur-Giaan) the egg of doubt (shell of doubt-ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ…) has burst; the mind is Enlightened (Illumined-ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ, Aatm-Giaan…). (sggs 1002).

In other words, the Gurbani urges us to take up the Sword of the Giaan (Naam, Shabad-Vichaar, Aatm-Giaan, Brahm-Giaan, Gurmat, Divinine Knowledge, Spiritual Wisdom, etc.) to cut the net of doubts (ignorance, foolishness, delusion of the Mayaic mind…) into pieces.

 • ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਕਰਾਰਾ ਬਿਖੁ ਛੇਦਿ ਛੇਦਿ ਰਸੁ ਪੀਜੈ ॥੩॥: Drawing out the Mighty Sword of the (ਗੁਰ ਗਿਆਨ) Gur’s Spiritual Wisdom, cut (ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ) the poisonous (snake of Maya); and (thus one can) drink in the (Spiritual) Essence (ਆਤਮ ਰਸ, ਨਾਮ ਰਸ, ਗਿਆਨ ਰਸ …). ||3|| (sggs 1324).

In nutshell, Rabb – without form-shape-color (without ‘Roopu-ਰੂਪੁ’, ‘Raekh-ਰੇਖ’, and ‘Rangu-ਰੰਗੁ’ – is within our brain as:

 • Virtues (ਗੁਣ) – Truth, honesty, contentment, mercy, patience, Sahaj, etc.
 • Wisdom, Bibek (ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ) – “ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ“.
 • System, Rule or Law of Nature  (Hukam, ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਯਮ) – we reap what we saw! This Sytem-Rule-Law of Nature is present within and also throughout the Universe.

In nutshell, people who think of Rabb sitting in brick buildings or consider specific buildings as thrones of Akaal should read and digest this Shabad of Bhagat Kabeer Jee. In this Shabad, Bhagat Kabeer Jee has blown up the falsehood and special places of Rabb made by the crafty Pujaaee groups or the Pujaaree systems of all organized and institutionalized religions (Majhab-ਮਜਹਬ).

 • ਅਲਹੁ ਏਕੁ ਮਸੀਤਿ ਬਸਤੁ ਹੈ ਅਵਰੁ ਮੁਲਖੁ ਕਿਸੁ ਕੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤਿ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਹ ਮਹਿ ਤਤੁ ਨ ਹੇਰਾ ॥…: (Muslims think) Allah lives only in the mosque; then to whom does the rest of the world belong? Hindus think idol is the abode of the Divine (or the Divine) Naam; there is no truth (ਅਸਲੀਅਤ) in these claims (of both Hindus and Muslims)…. (sggs 1349).

Cleary, the SGGS tells us that a separate God – separate from man – is a blunder created by the man!

 • ਭ੍ਰਮ ਛੂਟੇ ਤੇ ਏਕੰਕਾਰ ॥੩॥: When all doubts are gotten rid of, then what remains is the ONE RABB. (sggs 736).

3 comments

 1. The wordings are really touchy, but we get involved in our day to day chores so much, that we forget the reality and again start searching for the God’s existence.

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.