Crazy Mind

A mind devoid of Wisdom is crazy or ‘Kamalaa’ (‘Bauraa’, ‘Baavraa’, ‘mugadh’, ‘Divaanaa’, ‘Gaaphal’, etc.). Such crazy mind will say anything indiscriminately, eat anything indiscriminately, do anything indiscriminately, and so on.

In short, a crazy (‘Kamalaa’) mind conducts itself at the level of nonhuman animals.

 • ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਗੁ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥: Without the Naam (Wisdom, Truth, Virtues…), the world wanders around insane; this is realized by becoming the Gurmukh. (sggs 643).
 • ਮਨਮੁਖਿ ਕਮਲਾ ਰਗੜੈ ਲੁਝੈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ਤਿਸੁ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਨ ਸਿਉ ਲੁਝੈ ॥੪੬॥: The Manmukh wanders around, quarreling (with others). But those who become Gurmukh understand everything (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭੇਤ ਨੂੰ). O Nanak, by becoming the Gurmukh struggle with your own mind (ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ). ||46|| (sggs 1418).

As indicated in the few previous posts, the human mind that conducts itself at the nonhuman animals (e.g., camel, elephant, monkey, frog, dog, deer, crow, etc.) is crazy.

The Gurbani urges us to look into our crazy mind and ask:

 • ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈ ਬਉਰਾ ॥: O mind, why have you gone crazy? (sggs 220).
 • ਸੁਣਿ ਬਾਵਰੇ ਤੂ ਕਾਏ ਦੇਖਿ ਭੁਲਾਨਾ ॥: Listen, O crazy man: gazing (upon the world: Maya), why have you gone astray (ਜੀਵਨ-ਰਾਹ ਤੋਂ ਭੁਲਿਆ ਹੋਇਆ)? (sggs 777).

The words of the Gurbani (Gur Sgabad) are abrupt, concise, direct, immensely profound but simple, terse yet potent — cutting to the core and wasting no effort on non-essentials.

These deep yet plain words are able to trigger shifts in our Mayaic or egocentric consciousness, producing pointed and fine intellect (Bibek Budhi) coupled with conviction and faith about our True Identity – leading to intense and direct abidance in our Mool within (Source, Origin, Jot…), right here where we are.

The Truth revealed in the words of the Gurbani (Gur Shabad) is thus meant to annihilate our outgoing senses or body-consciousness and jolt us into Awareness of our Original Nature (Jot Saroop).

In fact, The Gurbani tells us that one is crazy (ਪਾਗਲ) without recognizing his true self. Because, it is by knowing the true self one comes to know the ONE (IKK).

 • ਸੋ ਬਉਰਾ ਜੋ ਆਪੁ ਨ ਪਛਾਨੈ ॥ ਆਪੁ ਪਛਾਨੈ ਤ ਏਕੈ ਜਾਨੈ ॥੪॥: Man is crazy without knowing himself (Mool-realization…). When he knows himself (ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, the Reality of his Being, his True Nature, etc.), only then he comes to know the One (All-pervading Truth). ||4|| (sggs 855).

What makes the mind crazy is the mental confusion or psychic disturbances resulting from psychological conditionings — relativist consciousness (Mayaic Budhi…), false ego-sense (Haume), or Mayaic Budhi. Everything is only subsequent to this modification of the consciousness.

For example, according to the Gurmat Wisdom of the Sri Guru Granth Sahib (SGGS), the mind that is gone crazy (due to modification of its Jot Saroop) does not abide in the Wisdom.

 • ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਗਾਵਾਰੁ ਪਿਰਾ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਨ ਵਸਾਏ ॥: O Dear! The Manmukh is foolish and crazy; he does not keep the Shabad (Upadesh, Giaan, Wisdom…) within his mind (sggs 247).

Crazy mind is likened to a ‘Sekhnaag‘ (Shesnaag-snake). After feeding on milk, Naag (snake) only increases its poison. Similarly, even after reading the Gur-Shabad the crazy mind remains full to the brim with Manmat (ਮਨਮਤ or self-will…). As a result, it cannot realize its Mool (ਸੇਖਨਾਗਿ ਤੇਰੋ ਮਰਮੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥, sggs 691).

Such crazy mind devoid of the Wisdom does not fearlessly contemplate the Naam.

 • ਨਿਰਭੈ ਹੋਇ ਨ ਹਰਿ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨ ਰਾਮ ਜਹਾਜੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: O crazy mind! Why don’t you fearlessly (ਸਹਿਮ ਛੱਡ ਕੇ) Bhaj ‘Hari’ (join, serve, Japa, or remember your Mool…), and why don’t you take Raam’s support?. ||1||Pause|| (sggs 336).

Reflections on the Naam or Virtues (ਸਿਫਤ-ਸਲਾਹ) enable us to dwell on Higher Virtues (ਗੁਣ) and Ideals and approximate the crazy mind more and more to its Mool within.

To help the crazy mind Awaken to Wisdom, Bhagat Kabeer Jee gives example of trapping of elephant, monkey, deer, parrot, etc.

 • ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ ॥ ਕਾਮ ਸੁਆਇ ਗਜ ਬਸਿ ਪਰੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਅੰਕਸੁ ਸਹਿਓ ਸੀਸ ॥੧॥ ਬਿਖੈ ਬਾਚੁ ਹਰਿ ਰਾਚੁ ਸਮਝੁ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ॥ …: Like the straw figure of a female elephant, fashioned to trap the bull elephant, O crazy mind, the Lord of the Universe has staged the drama of this world. Attracted by the lure of lust, the elephant is captured, O crazy mind, and now the halter is placed around its neck. O crazy mind! Be Wise and escape from sense-gratification and immerse yourself in Hari (i.e., Mool, Truth, Wisdom, Virtues…); take this advice. … (sggs 335).
 • ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰਿ ॥ ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥੨॥: O crazy mind! The monkey stretches out its hand (into the narrow-necked pot), and takes a handful of grains; now unable to escape (since its hand is full of grains, it cannot take its hand out of the narrow-necked pot and escape. That is, because of the greed, the monkey will not let go of the grabbed grains – ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮੁੱਠ). O crazy mind! (because of its greed, now the monkey) is made to dance door to door ||2|| (sggs 336).
 • ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਹਿਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥ ਜੈਸਾ ਰੰਗੁ ਕਸੁੰਭ ਕਾ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਤਿਉ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰੁ ॥੩॥: O crazy mind! Like the parrot caught in the trap (by sitting on the Nalanee), you are trapped by the affairs (ਵਰਤਾਰਾ, ਸਲੂਕ) of Maya. O crazy mind! Like the weak dye of the safflower, so is the expanse of this material world (i.e., temporary, fleeting, etc.). ||3|| (sggs 336).

Similarly, Bhagat Kabeer Jee says there is also a trap humans with crazy minds.

That trap is the so called (ਅਖੌਤੀ) ‘Teerath‘ (places of pilgrimage).

A crazy mind wanders at these so called (ਅਖੌਤੀ) ‘Teerath’ (places of pilgrimage) and gets trapped. Also, on account of ignorance, a crazy mind worships so called gods. AND gets Trapped like elephant, monkey, deer, parrot, etc.

 • ਨਾਵਨ ਕਉ ਤੀਰਥ ਘਨੇ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਪੂਜਨ ਕਉ ਬਹੁ ਦੇਵ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥: O crazy mind! There are so many places of pilgrimage in which to bathe, and so many gods to worship. Says Kabeer! O crazy mind, there is no liberation like this; only by serving Hari (Mool, Truth, Wisdom…) will you find liberation (from doubt, Maya…). ||4||1||6||57|| (sggs 335).

Consequently, such crazy mind gets absorbed in Mayaic corruption (Bikaar: lust, anger, greed, etc.). The Gurbani urges it to escape from the traps of craziness of Maya…

 • O crazy mind! Be Wise and escape from sense-gratification and immerse yourself in Hari (i.e., Mool, Truth, Wisdom, Virtues…); take this advice. … (sggs 335-336).

The Gurbani asks how this crazy and stupid mind be rescued?

 • ਇਹੁ ਮਨੁ ਮੁਗਧੁ ਕਹਹੁ ਕਿਉ ਰਹਸੀ ॥: Tell me, how can this stupid mind be rescued? (sggs 415).

The answer of the Gurmat Wisdom of the SGGS is:

 • ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੈ ਮਨੁ ਨਹੀ ਠਉਰਾ ॥: Without the Gur-Shabad (ਗੁਰ-ਸਬਦ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ), the mind finds no rest (stillness, abidance, ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ…). (sggs 415).
 • ਗਿਆਨ ਖੜਗੁ ਲੈ ਮਨ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ਮਨਸਾ ਮਨਹਿ ਸਮਾਈ ਹੇ ॥੩॥: Taking up the Sword of the Spiritual Wisdom, struggle with the mind, and (all Mayaic desires, thoughts, ਫੁਰਨੇ, ਖੋਟੀ ਮਨਸਾ, etc., ) born of the mind are nipped within the mind (ਮਨ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ). ||3|| (sggs 1022).
 • ਫਾਹੇ ਕਾਟੇ ਮਿਟੇ ਗਵਨ ਫਤਿਹ ਭਈ ਮਨਿ ਜੀਤ ॥: When one conquers his (own) mind, victory (Fatih-‘ਫਤਿਹ’) is obtained; (Maya’s) snares are cut (ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ); and one’s (Mayaic-ਮਾਇਆ ਪਿਛੇ ਭਟਕਣਾ) wanderings cease. (sggs 258).
 • ਇਕੁ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਮੈ ਫਬੋ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥: (Because material things are only physical sustenance) I love only your Naam (Wisdom,,,). Kabeer says – my mind is pleased (in Naam: Giaan or Wisdom). (sggs 656).

6 comments

 1. mann reh kaun kumat teh leenee……this is a beautiful shabad in Gurbani where we are reminded about….what are YOU doing here….you have been given this very keemti human being life form after many many births and deaths….do not waste your opportunity to meet the almighty….. but YOU have become totally enveloped by MAYA, and you must act NOW before it’s too late.

 2. Thank you Veer Jiou for sharing your Vichhar.
  ਬਾਵਰ ਸੋਇ ਰਹੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 406).
  ਮਨਮੁਖਿ ਕਮਲਾ ਰਗੜੈ ਲੁਝੈ ॥ (sggs 1418).

 3. Thanks again for yet another Gurbani-rich, wisdom-packed piece. Shabad is truly the one-madicine-for-all-ailments. I remember listening to this line from a shabad — “Bin Shabdai sab jag bauraana” … the whole world will go crazy without ‘shabad’.

  Deep regards.

Comments are closed.