Gurbani says do not call Vedas false

The Truth is One (ੴ ). The Gurbani and the Vedas point toward That One Truth. The differences are only in the depth to which each one of us comprehends (ਸੂਝ-ਬੂਝ) This Truth. That’s where the confusions arise!

The Gurbani tells us that the Vedas are not false. In the same breath, the Gurbani also tells us that false are those who don’t Reflect on them (Vichaar, contemplate, Understand…).

 • ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਹੁ ਮਤ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਜੋ ਨ ਬਿਚਾਰੈ ॥: Do not say that the Vedas and the Kateb (Quraan, etc.) are false. False is he who does not Reflect on them. (sggs 1350).
 • ਬੇਦ ਕਤੇਬ ਕਰਹਿ ਕਹ ਬਪੁਰੇ ਨਹ ਬੂਝਹਿ ਇਕ ਏਕਾ ॥: Vedas and Kateb (Quraan, etc.) are helpless, (because) peple do not understand the One Lord (sggs 1153).

“ਬਿਚਾਰੈ” (Bichaarai) is a very significant word in the above verse. What is Vichaar? Vichaar (or Bichaar...) enables one to experience and realize the Truth within. Therefore, the practice of Vichaar, quest of the Truth (Self-inquiry, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ…) is the introspective meditation that yields Divine Knowledge (Aatam Giaan, Spiritual Wisdom, Self-knowledge, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ…).

Thus, one thing is crystal clear from the foregoing verses (and many more throughout the SGGS): The Gurbani does not denigrate the Vedas and does not give us permission to do so. Because, as far as the Gurbani is concerned, the Vedas are not “false”. The problem is this: people do not understand the One Reality.

 • ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ॥: Chaare ved hor sachiaar (sggs 470).
 • ਸਭਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ॥: Sabhi naad bed gurbani (sggs 879).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਰਚੈ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੀ ॥: Gurmukhi parachai bed beechaaree (sggs 941).

Thus, in nutshell, false are those who keep reading or reciting Vedas mechanically (in the love of Maya), without Understanding them or without Reflecting on their sublime Divine Essence (Naam, Aatam Giaan, Divine Knowledge…).

 • ਵੇਦਾ ਮਹਿ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸੋ ਸੁਣਹਿ ਨਾਹੀ ਫਿਰਹਿ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ ॥: In the Vedas, the Naam (is said to be) the Supreme; (but, those who pretend to look pure outside but are filthy or full of Bikaar inside – ਜੇਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਵਿਤ੍ਰ ਦਿੱਸਣ, ਲੇਕਨ ਮਨੋਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ) do not listen or pay attention to this (that the Naam is the most excellent – ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉੱਤਮ ਉਪਦੇਸ), and they wander around like demons. (sggs 919).

One may ask: “if the Divine Knowledge (Aatam Giaan) imparted by the Vedas and the Gurbani is essentially the same, then what was the need for the Gurbani”?

Yes, there was and there is a great need for the Gurbani (its Divine Knowledge, Aatam Giaan…)! How so? First, some historical perspective.

There are three kinds of people who control, run or are in charge of the organized religions or the religious places in this world: (1) those who want to be worshiped by others (ਅਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣੀ), (2) those who are greedy (Mayadhaaree-ਮਾਇਆਧਾਰੀ, ਠੱਗ…), (3) and those who desire name and fame (ਪਰਤਿਛਟਾ: honor, reputation, glory…).

The purveyors of Hinduism with these demoniac inclinations (Pujaare Group, crafty priests, Brahmins, Pandits, scholars, etc.) totally diluted or corrupted the real Teachings, meanings, or truths of the Vedas. As a result, they misled people (ਗੁਮਰਾਹ, ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ…) – they ill directed people away from the Path of the Truth and put them on the path of Maya or falsehood (“ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ”), or they led people treading on an evil path, Mayaic wanderings, Karamkaand, empty rituals, myths (ਮੰਨ ਘੜੰਤ ਸਾਖੀਆ, weird stories…), etc. (ਰਾਹ ਭੰਨ ਲਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ). The Gurbani confirms this in the following verse:

 • ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪਿਰਥਮੀ ਪੰਡਿਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ॥੧੩੭॥: Paahaan boree pirathamee pandit paarree baat ||137|| (sggs 1371).

To mend or correct this corruption, ill directions, or errors that were introduced by the purveyors of Hinduism (crafty priests, the Pujaaree Group…), the Guroos and the Bhagats searched and studied all the Saastr and Simriti. Their Divine Bani contains all the corrections. The following verses confirm this:

 • ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਬੇਦ ॥: Nanak sodhe simmriti Bed (sggs 1142).
 • ਸਾਸਤ ਬੇਦ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਭਿ ਸੋਧੇ ਸਭ ਏਕਾ ਬਾਤ ਪੁਕਾਰੀ ॥: Saasat bed simriti sabhi sodhe sabh ekaa baat pukaaree. (sggs 495).
 • ਸੋਧੇ ਸਾਸਤ੍ਰ ਸਿਮ੍ਰਿਤਿ ਸਗਲ ॥: Sodhe saastr simriti sagal (sggs 890).

Please note the word “ਸੋਧੇ” (Sodhe) in the foregoing verses – studied, searched, finding of essence, ਖੋਜ ਦੇਖੇ, ਸਮਝ-ਵਿਚਾਰੇ, ਘੋਖ ਭਾਲ ਕਰੇ, ਗਹੁ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ, ਖੋਜ-ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਛਾਣ ਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ…

Thus, the Gurbani or Gurmat is not only for the Sikhs but also for the Hindu brethren as well. Because, it contains all the corrections to all the ill directions of the purveyors of Hinduism. Accordingly, it continually gives Upadesh (ਉਪਦੇਸ – counsel, instructions, advice, preaching, monition, precept…) to Hindus.

In fact, the Instructions (ਉਪਦੇਸ…) and the Divine Knowledge (Aatam Giaan) of the Gurbani are for everybody in this world (“ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸੁ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ”: Gurbani isu jag mahi chaananu).

 • ਖਤ੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸੁ ਚਹੁ ਵਰਨਾ ਕਉ ਸਾਝਾ ॥: The four Varna – the Kshatriya, Brahmins, Soodras and Vaishyas – are equal in respect to the Teaching (of the Gurbani…). (sggs 747).

Thus, according to the Gurbani, anybody and everybody can read the Gurbani and benefit from it (ਲਾਹਾ…). No particular person or a group owns it. Those who claim in the Gurdwaras that only a particular person or a particular group can read the Gurbani are utterly ignorant of the Gurbani!!

Now, the question is: “Is the current purveyors of the Sikhi (crafty priests, leaders/politician, people running the Gurdwaras, scholars…) doing the same with the Divine Knowledge of the Gurbani (Gurmat) what the purveyors of Hinduism did with the Vedas? This author happens to think yes.

Share This Post:
f t G+ in
Filed Under: Gurbani, Understanding, ਸੂਝ-ਬੂਝ
Tagged With: , ,

Comments Leave a comment

 1. Bhai Harbans Lal

  Thank you for bringing up this issue and illustrated it so well. Guru Sahib often used the term ved as a generic term for religious scriptures; they are many. We are going away from Vichaar tradition and replacing it with mere rituals. That will bring darkness extinguishing the light of wisdom obtained only by Gur SABD vichaar.

 2. Gurjeet Singh

  Dear T Singh Ji
  Thanks for Sharing this elaborate research on Veds as per Gurbani.

  Lots of the Sikh masses hate the word Ved without going into any details about it as per Gurmat.

  I think that Hindu is not a Faith like Turk. They are the sects born out of Sanatan and Islam Faiths.

  There are indications in Gurbani.
  Kabir Ji says
  Hindu Turak Kahan Tay Aayeh
  Kinh Eh Raah Chalayeh.

  Kabir Ji also accepts that Sanatan Faith is not worthwhile and says that Vedic thought process is Supreme and opposite to it.

  Ab Manh Ulat Sanatan Huha.

  My mind has Discarded the Sanatan Faith.

  Also Gur Nanak Ji Says
  Musalmaan Kahavan Mushkil.

  But don’t say Hindu Kahawan Mushkil.

  Hence Veds are against the Idol Worshipping.

  • T. Singh Post author

   Thank you Bhai Sahib Gurjeet Singh Ji for sharing the Shabad-Vichaar. I value your Shabad-Vichaar (understanding Gurbani through the Gurbani). So, thank you for improving this post Ji.

 3. Gurleen

  Waheguru Satnaam Sri Waheguru Dhan Waheguru

 4. Barjinder Singh

  Gurbani is like the vast sea of nectar for life and soul…and life complete and fulfilled if one is able to attain one single drop of this ….Hey waheguru,….Kindly enlighten us lesser mortals….Satnam waheguru….satnam waheguru. satnam waheguru, satnam waheguru satnam waheguru satnam waheguru !!!!!

Leave A Comment

Thank you for sharing Shabad-Vichaar. Comments are moderated according to our Comment Policy. Comments should not be off-topic. Your email address will not be published.