ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ – O Nanak! There is Only One Amrit

[Announcing arrival of new Gurbani Reflection at this Blog’s Parent Site ]

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਜਿਨ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇ ਰਤੇ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ ਦੂਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਹਿ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮਨੈ ਮਾਹਿ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਪੀਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕਉ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ॥੧॥: Salok Mahala 2 || Jin vadiaaee tere Naam kee te ratte mann maahi. Nanak Amrit ek hai doojaa Amrit naahi. Nanak Amrit manai maahi paaeeai gur parsaadi. tinhee peetaa rang siou jinh kaou likhiaa aadi||1||. (sggs 1238).

ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਬਦੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਬਾਣੀ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸੇਵਿਐ ਰਿਦੈ ਸਮਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸਭ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਵਣਿਆ ॥੮॥੧੫॥੧੬॥. (sggs 119).

READ FULL ARTICLE »

ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਏਕੁ ਹੈ – O Nanak! There is Only One Amrit was last modified: October 24th, 2011 by T. Singh
Share This Post:
Facebook Twitter Google+ Email
Filed Under: Gurbani, Naam, Shabad, Hukam
Tagged With: , , , ,
T. Singh

T. Singh

T. Singh is not a "Giani", "Ragi", "Sant", "Baabaa", "Pujaaree", "Priest", "Granthee", "Parchaarak", "Bhai", "Swami", "Paathee", "Mahaatamaan", "Teacher", “scholar” (ਵਿੱਦਵਾਨ), "writer", etc. He was neither born in such a family, nor lived with any one of them, nor wants to be one of them. More about T. Singh