ਮੂਲ - MOOL

------------------
ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥:
Those who do not understand their own Mool;
they are beasts and they are cattle
(i.e., great fools of animal intellect-ਡੰਗਰ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ)! (sggs 751).
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org