Truth Is Not Realized Until…

The Gurbani tells us that we cannot realize or practice Truth (ਸਚ…) until we are pure in Heart:

 • ਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥: ||2|| If you are pure (within), then you will obtain Truth ||2|| (sggs 472).

But why do we need to realize the Truth? The Gurbani says:

 • ਤਬ ਲਗੁ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ਜਬ ਲਗੁ ਸਾਚੁ ਨ ਚੀਤਿ ॥: As long as Truth does not enter into the consciousness, the Mansion of the Lord’s Presence is not found.
 • ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ ॥: Without the Truth, how can anyone be pure? (sggs 269).
 • ਅੰਤਰਿ ਜੂਠਾ ਕਿਉ ਸੁਚਿ ਹੋਇ ॥: If someone is false (Joothaa) within, then how can he be pure (Suchaa)? (sggs 1344).

The Gurbani’s edict is that one’s bond is established with the holy scriptures (Aatam-Giaan, spiritual Wisdom or Divine Knowledge…) only when one speaks the Truth (as a  Gurmukh, Bhagat, Daas, truthful, ਸਚਿਆਰਾ…).

 • ਬੇਦਾ ਗੰਢੁ ਬੋਲੇ ਸਚੁ ਕੋਇ ॥: Bedaa gandhu bole sachu koi (sggs 143).

To put it otherwise, spiritual salvation (ਛੁਟਕਾਰਾ) is obtained only by gaining Sach (ਸਚ), not by mere talk, etc. In other words, spiritual triumph or success comes only through Sach (ਸਚ-Truth). No wonder this One Sach (ਸਚ-Truth) is Glorified in the Gurbani as the Master of all (“ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ”)!

 • ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥: Galee bhisti n jaaeeai chhutai sachu kamaai (sggs 141).
 • ਇਹੁ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਵਹੇ ॥: Ihu sachu sabhanaa kaa khasamu hai jisu… (sggs 922).
 • ਕੂੜ ਨਿਖੁਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕਿ ਸਚਿ ਰਹੀ ॥੨॥: Koorr nikhute Nanaka orraki sachi rahee (sggs 953).

Accordingly, Praise or Glorification (ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ) of the One (Parmeshar) is said to be Sach (Truth) in the Gurbani.

 • ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਹੈ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰੁ ਭਿਜੈ ॥: Sach is the Praise of the Sach; he alone utters (it-ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ), whose (Heart) is drenched within (with the Gurbani’s Aatam-Giaan…). (sggs 312).
 • ਹਉ ਆਖਿ ਸਲਾਹੀ ਸਿਫਤਿ ਸਚੁ ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ॥ (sggs 310).

And, according to the Gurbani, he alone undertakes the Praise of the Sach whose Heart is already drenched with the Wisdom of the Gur-Shabad (Aatam-Giaan of the Gurbani). Furthermore, the Gurbani also reveals to us that he alone can Praise, continually, who has no iota of Maya’s hunger (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ)!

 • ਫਲਗੁਣਿ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸ ਨੋ ਤਿਲੁ ਨ ਤਮਾਇ ॥੧੩॥: Phalguni nit salaaheeai jis no tilu n tamaai (sggs 136).

In fact, the entire Gurbani is the Praise of the One (Sach – Parmeshar): It provides us with the Divine Virtues / Giaan of the One Truth. Simply put: The Gurbani affords us Darshan of the One Truth.

A true being is known as the Gurmukh (Bhagat, Jan, Daas...) in the Gurbani – who understands the Gurbani, remembers it, and lives it in his daily life. To the contrary, the Manmukhs (self-willed…) is mentioned to go astray, and wander in the cycle of repeated suffering.

 • ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚੁ ਕਮਾਵੈ ਮਨਮੁਖਿ ਆਵੈ ਜਾਇ ॥੨॥: O Nanak! The Gurmukh earns Truth, (but) the Manmukh||2|| (sggs 87).
 • ਸਚੁ ਸਚੇ ਕੇ ਜਨ ਭਗਤ ਹਹਿ ਸਚੁ ਸਚਾ ਜਿਨੀ ਅਰਾਧਿਆ ॥ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖਿ ਖੋਜਿ ਢੰਢੋਲਿਆ ਤਿਨ ਅੰਦਰਹੁ ਹੀ ਸਚੁ ਲਾਧਿਆ ॥…: Sachu sache ke Jan Bhagat... (sggs 313).

The Truth is said not to get old in the Gurbani (i.e., remains the same in past, present, future…). Accordingly, a Gurmukh (who is the knower of Truth…) is also said to never grow old as well! Obviously, here the Gurbani is talking about the “old” (or the young) from a spiritual standpoint!

 • ਸਚੁ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਥੀਐ ਨਾਮੁ ਨ ਮੈਲਾ ਹੋਇ ॥: Sach puraanaa naa theeai naamu n mailaa hoi (sggs 1248).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੁਢੇ ਕਦੇ ਨਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਅੰਤਰਿ ਸੁਰਤਿ ਗਿਆਨੁ ॥: Gurmukhi budhe kade naahee jinhaa antari surati giaanu (sggs 1418).
 • ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥ (sggs 144).

Now, how is this Truth known (ਸਮਝ)? Baabaa Nanak says that the Truth is known only when the Truth abides in the Heart; when we bear love for the Truth; when we know the Way of Spiritual Life (the Gurmukh Lifestyle); when we have obtained the Giaan (Wisdom, Divine Knowledge) of the Gur-Shabad; when we dwell in the sacred shrine of pilgrimage of our own soul…:

 • ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲੁ ਉਤਰੈ ਤਨੁ ਕਰੇ ਹਛਾ ਧੋਇ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥ ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧਿ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥ ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥ ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥ ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥ ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਇ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੈ ਧੋਇ ॥ ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥੨॥: Sachu taa paru jaaneeai jaa ridai sachaa hoi... (sggs 468).

Hence, according to the Gurbani, the true Sikhs (“ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ”, “ਸਚੇ ਵਣਜਾਰੇ”) constantly deal only with the Shabad-Vichaar to learn the Spiritual Wisdom (Gurmat, Aatam-Giaan or Divine KNowledge of the Gurbani…).

 • ਵਣਜਾਰੇ ਸਿਖ ਆਵਦੇ ਸਬਦਿ ਲਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥: The trader Sikhs (who trade in the Gur-Shabad) come and through the Shabad, they are carried across (Bhavajal-Mayaic ocean…). (sggs 313).
 • ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥: Sikhi sikhiaa gur veechaari (sggs 465).
Filed Under: Gurbani, One, Truth, Sach, Reality, Sikhi, Sikh, Learner
Tagged With: , , , , ,

14 Comments Leave a comment

 1. Prakash S Bagga

  Yes Veer T Singh Jeeo,
  Gurbaanee messages are very articulate for understanding.Since Gurbaanee messages are for EVERY ONE ,the two aspects of the messages do affect the thought process of anyone and provide right direction towards NAAMu who is reading and understanding them.
  In true sense Gurbaanee messages are directives for MUNMUKH as well as GURMUKH
  as the whole humanity has been classified .
  So one must focus on reading and listening of Gurbaanee from the core of the heart with LOVE and DEVOTION to feel the company/union of THE ULTIMATE LORD Abinaasee PRABHu,thru the grace of GuRu.

 2. Prakash S Bagga

  I think UNION with theLORD PRABHu is thru GRACE only.There are many quotes in Gurbaanee to support this.
  Which Dharam or Which Karam GUJ(An Elephant) had done for LIBERATION. Similarly
  GANIKAA got emancipation.HOW?

  • If I may add – reminding us of our personal responsibility, the Gurbani also commands:
   • ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥ (sggs 474).
   • ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪ ॥੫॥ (sggs 343).
   • ਉਦਮੁ ਕਰਹੁ ਵਡਭਾਗੀਹੋ ਸਿਮਰਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਰਾਇ ॥ (sggs 456).
   • ਉਦਮੁ ਕਰਤ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਹੋਆ ॥ (sggs 99).
   • ਸੁਣਿ ਸਖੀਏ ਮਿਲਿ ਉਦਮੁ ਕਰੇਹਾ ਮਨਾਇ ਲੈਹਿ ਹਰਿ ਕੰਤੈ ॥ (sggs 249).
   • ਸਰੰਜਾਮਿ ਲਾਗੁ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ॥ (sggs 12).
   • ਬੰਦੇ ਖੋਜੁ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰੁ ਪਰੇਸਾਨੀ ਮਾਹਿ ॥ (sggs 727).
   • ਮਨ ਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ (sggs 66).
   • ਹਰਿ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚੁ ਕਮਾਵਹਿ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰੀ ॥
   Thank you Bhai Sahib Jio.

 3. Trilochan Singh Duggal

  Gurbani advocates ultimate order of Truth, which is an integral quality of God i.e. ONENESS. If human beings are part of it then in order to join with its source of emanation, one is required to develop that quality within, otherwise fusion of such soul with the origin would be impossible. In a failing situation to have had lived a truthful life, life after life goes wasted. It requires lot of efforts, determination and preservation to be true to ourselves, and that is what Gurbani prepares for.

  • one is required to develop that quality within, otherwise fusion of such soul with the origin would be impossible.

   Thank you Bhai Sahib Jio for taking the time to share Shabad-Vichaar!
   • ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਚਿ ਸਮਾਵਹਿ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥੨॥ (sggs 89).

 4. Prakash S Bagga

  • ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: (sggs 1159)., This quote is the CRUX of THE KNOWLEDGE about NAAMu. It is very clear that MY ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ is THE KING RAAM NAAMu.
  So we must understand this RAAM NAAMu from within Gurbaanee.

 5. Prakash S Bagga

  Refering to the Quote asਸੁਚਿ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਚੁ ਪਾਈਐ ॥੨॥: ||2|| If you are pure (within), then you will obtain Truth ||2|| (sggs 472).
  And for becoming PURE one is directed for Jap/Simran of NAAMu only. So getting and remaining connected with NAAMu can make PURE and then one obtains the TRUTH.
  Right at the start one learns from Gurbaanee as
  “Bhariye Mati Paapaa Ke Sung,Uh Dhope Naave Kae Rung”
  also in Sukhmannee one gets to know as
  “Sarab Dharam Main Shreshat Dharamu,Hari Ko Naam Jap Nirmal Karam”
  Thus it is NAAMu only thru which one can become PURE to obtain THe TRUTH( Which is again a NAAMu only)

  • Thank you Bhai Sahib Jio for taking the time and share.
   • ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: (sggs 1159).

 6. Kirpal Singh

  Guru Amar Das Ji’s message on “Gurmat sachi sacha vichaar” clearly guides us on the path of Sikhi that includes on the importance of Naam, contemplation on Gurbani and loss of self conceit, as given below (Raag Dhanaasree M. 3, GGS. 666-1):-

  ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਮਿਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸੇ ਜਨ ਧੰਨੁ ਜਿਨ ਇਕ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵੀਚਾਰੁ ॥੧॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਚਰਜੁ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪਿ ਸੁਣਾਏ ॥ ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿਚਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥ ਹਉਮੈ ਵਿਚਿ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਹਿ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਹੰਉਮੈ ਜਾਇ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੨॥ ਬਿਖਿਆ ਕਾ ਧਨੁ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥ ਅਹੰਕਾਰਿ ਡੂਬੈ ਨ ਪਾਵੈ ਮਾਨੁ ॥ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਲਾਹੀ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥੩॥ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ II ਜਿਸੁ ਸਚਿ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਆਗੈ ॥੪॥੮॥: The value and worth of the Lord’s Name cannot be described. Blessed are those humble beings, who lovingly focus their minds on the Naam, the Name of the Lord. True are the Guru’s Teachings, and True is contemplative meditation. God Himself forgives, and bestows contemplative meditation. ||1|| The Lord’s Name is wonderful! God Himself imparts it. In the Dark Age of Kali Yuga, the Gurmukhs obtain it. ||1||Pause|| We are ignorant; ignorance fills our minds. We do all our deeds in ego. By Guru’s Grace, egotism is eradicated. Forgiving us, the Lord blends us with Himself. ||2|| Poisonous wealth gives rise to great arrogance. Drowning in egotism, no one is honored. Forsaking self-conceit, one finds lasting peace. Under Guru’s Instruction, he praises the True Lord. ||3|| The Creator Lord Himself fashions all. Without Him, there is no other at all. He alone is attached to Truth, whom the Lord Himself so attaches. O Nanak, through the Naam, lasting peace is attained in the hereafter. ||4||8||

  • Thank you Bhai Sahib Jio for taking the time and share.
   • ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵਸਿ ਰਸਿ ਰਸਿ ਮਾਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ (sggs 831).

 7. Jasdeep Singh

  Yesterday by chance i stumbled upon your blog by surfing on net.I subscribed at once because i believe in this ever changing web-era only gurbani can give us truly happiness and harmony.I really appreciate your writing . At last,i 100% agree there is no meaning of truth if we are not pure in heart.

  • Welcome to the Gurbani Blog Bhai Sahib Jasdeep Singh Ji!
   Thank you for sharing Shabad-Vichaar Ji.

   i 100% agree there is no meaning of truth if we are not pure in heart

   This is the Gurbani’s edict Ji.
   ਹਿਰਦੈ ਜਿਸ ਦੈ ਸਚੁ ਹੈ ਤਨੁ ਮਨੁ ਭੀ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥ (sggs 1089).

 8. Prakash S Bagga

  I think it is worth knowing if ਸਚੁ and ਸਾਚੁ are conveying the same meaning. It may be noted both are SINGULAR as well as PLURAL.

Leave a comment

Your email address will not be published. Our Comment Policy.