Signs of Mool Realization

The Gurbani tells us that the purpose of human life is  to realize one’s Mool (Source, Jot...) by seeking liberation from doubt (Bharam), Maya’s delusion, duality, Haumai (false ego-sense), spiritual ignorance, etc.

 • ਯਾ ਜੁਗ ਮਹਿ ਏਕਹਿ ਕਉ ਆਇਆ ॥ ਜਨਮਤ ਮੋਹਿਓ ਮੋਹਨੀ ਮਾਇਆ ॥: (Man) is born in this life only to become ONE (with Prabh, Mool, etc. – through Naam…). (But) ever since (man’s) birth, (he) has been enticed and deceived by Maya. (sggs 251).
 • ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣਿ ॥: O mortal, you came to earn a (Spiritual) Profit. (sggs 43).
 • ਭਈ ਪਰਾਪਤਿ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ॥ ਅਵਰਿ ਕਾਜ ਤੇਰੈ ਕਿਤੈ ਨ ਕਾਮ ॥ ਮਿਲੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਭਜੁ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ॥੧॥: (You) have obtained (this) human body. This is your chance (time, opportunity…) of uniting Gobind within (i.e. knowing, recognizing or meeting ownself as Jot Saroop…). Give up other efforts (e.g. Karamkaand, rituals, formalities etc.) for they are of no avail to you. (Therefore) join the ‘Saadhsangat’ (Satsangee Jan, pious beings…) and join the Naam (i.e. take the Wisdom or Giaan). (sggs 12).
 • ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥: Iou kahai Nanaku… (sggs 441).

But the challenges in this Spiritual quest are many and difficult to surmount. Why? Because – as the Gurbani tells us – our mind gets deluded or fascinated by Maya from the very birth.

Thus, the formidable challenge is to free the deluded mind from Maya’s delusion, bewilderment, perplexity, hallucination, conditioning, mental contamination, spiritual ignorance, etc. If we don’t, then, the Gurbani very bluntly tells us:

 • ਆਵਨ ਆਏ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਮਹਿ ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੁ ਢੋਰ ॥: (Those who have) come into the world just for the sake of coming (i.e., they have not used this human birth for the purpose it was given to them); without Understanding (of their Mool, Aatm-Giaan, Essence, etc.), they are like animals and beasts. (sggs 251).
 • ਬਿਨੁ ਬੂਝੇ ਪਸੂ ਕੀ ਨਿਆਈ ਭ੍ਰਮਿ ਮੋਹਿ ਬਿਆਪਿਓ ਮਾਇਆ ॥: Binu boojhe pasoo… (sggs 1300).

The Gurbani provides us with signs of Spiritual Progress towards one’s Mool-realization. Like a barometer, this can help us in evaluating our own state of Mool-realization!

According to the Gurbani, what are these signs? Quoted here are a few verses from the Gurbani:

 • ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕੀ ਏਹ ਨੀਸਾਣੀ ॥ ਮਨਿ ਇਕੋ ਸਚਾ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੀ ॥ ਸਹਜਿ ਸੰਤੋਖਿ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਅਨਦੁ ਖਸਮ ਕੈ ਭਾਣੈ ਜੀਉ ॥੩॥: This is the sign of Mool-realization: in the mind, Hukam is recognized (Bhaanaa Mannanaa). They remain established in Sahaj (Natural State of Being, Giaan-Avasthaa…), contentment, enduring satisfaction (from desires), and Bliss that comes by abiding by the Lord’s Bhaanaa (hukam, Will…). ||3|| (sggs 106).
 • ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਨਿ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਨੈ ॥ ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਤਜੈ ਅਭਿਮਾਨੈ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਰਾਤੀ ਰਲੀਆ ਮਾਨੈ ॥੧॥ ਸੁਨਿ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਨੀਸਾਨੀ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਿ ਤਜਿ ਲਾਜ ਲੋਕਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀ ਕਉ ਸਮਝਾਵੈ ॥ ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ॥ ਸਾ ਸੋਹਾਗਣਿ ਅੰਕਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥: Blessed is that soul-bride, who realizes her Mool. She obeys Hukam, and abandons her self-conceit. Imbued with her Mool, she enjoys (Spiritual Bliss, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ). O mate! Listen the signs of Mool-realization. ||1|| Dedicate your mind and body to Him; and lay aside the idea of feeling shame from the people (stop living to please others-ਲੋਕ-ਲਾਜ). ||1||Pause|| Such a soul-bride counsels another (shares Aatam-Giaan with other seekers of Truth…). Such a soul-bride does only that which pleases her Mool. Such a soul-bride merges into (her Mool). ||2|| (sggs 737).
 • ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਦੋਨੋ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਅਉਰੁ ਮਾਨੁ ਅਪਮਾਨਾ ॥ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹੈ ਅਤੀਤਾ ਤਿਨਿ ਜਗਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਾ ॥੧॥ ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਖੇਲੁ ਕਠਨੁ ਹੈ ਕਿਨਹੂੰ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਨਾ ॥੨॥੧॥: Sukhu dukhu dono sam kari jaanai aouur maanu apmaanaa … (sggs 219).
 • ਓਇ ਸਦਾ ਅਨੰਦਿ ਬਿਬੇਕ ਰਹਹਿ ਦੁਖਿ ਸੁਖਿ ਏਕ ਸਮਾਨਿ ॥ ਤਿਨਾ ਨਦਰੀ ਇਕੋ ਆਇਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨੁ ॥੪੪॥: Oi sadaa anandi bibek rahahi dukh sukhi ek samaani … (sggs 1418).

Also, consider the following verses:

 • ਮੰਤ੍ਰੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮੰ ਧ੍ਯ੍ਯਾਨੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਪੂਰਨਹ ॥ ਗ੍ਯ੍ਯਾਨੰ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖੰ ਜੁਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥ ਦਯਾਲੰ ਸਰਬਤ੍ਰ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਹ ॥ ਭੋਜਨੰ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੰ ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ॥ ਉਪਦੇਸੰ ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰਹ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਨਹ ਸ੍ਰੋਤਿ ਸ੍ਰਵਣੰ ਆਪੁ ਤ੍ਯ੍ਯਿਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੁਕਹ ॥ ਖਟ ਲਖ੍ਯ੍ਯਣ ਪੂਰਨੰ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸ੍ਵਜਨਹ ॥੪੦॥ (sggs 1357).

The forgoing verses mention Six Divine Qualities:

 1. Engaging in Reflection on  the Naam (Shabad, Hukam…).
 2. Having the Spiritual Wisdom (Aatam Giaan...) to look alike upon pleasure and pain (i.e. to become free of duality, the pair of opposites such as “likes and dislikes”…).
 3. Becoming kind to all beings; overpowering the five thieves (lust, anger, greed, attachment, and pride).
 4. Taking the Divine Praise (Prabh Dee Sifat-Slaah) as food; and remaining untouched by Maya as the lotus.
 5. Sharing the Teachings (Giaan of the Gurbani...) with friend and enemy alike (i.e., adopting Teaching in which the friend and the enemy look alike); and Prem-Bhagti.
 6. Not listening to slandering; renouncing self-conceit, (eradicating false ego-sense or Aapaa-Bhaav), and becoming the dust of all (i.e., to develop humility).

The Gurbani tells us that even if such a “rare” person (i.e., the Gurmukh, Daas, Bhagat, Jan...) lives amidst the worldly activities (Maya), he will remain detached from it and thus untainted by it, just as the lotus flower remains untainted in the slimy scum.

 • ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੋ ॥ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੫॥: The lotus flower in water remains untouched by the water, and feathers of the duck in water do not get wet (similarly, don’t let your mind get wet or tainted in the world-play – remain detached in it). O Nanak! With the mind fixed on the Shabad (Wisdom, Upadesh, Virtues, Naam, Hukam…), one gets across ‘Bhav Saagar‘ (the world-ocean of Maya). Who enshrines the One in his mind, remains unaffected by hopes in the midst of hopes (worldly desires), he lives quietly (i.e., while living in the world or in the midst of Maya, he remains unaffected by it. And the one who sees himself and inspires others to see the Unfathomable and Imperceptible, Nanak is his Daas ||5|| (sggs 938).
 • ਇਹੁ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਹਿਰਦੈ ਵਸੀਅਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣਿ ਰਹੈ ॥: By becoming the Gurmukh, when one Realizes his Mool (Source, Origin…), then his mind (that has become stable-ਅਡੋਲ) abides in the Heart within (sggs 945).
 • ਣਾਣਾ ਰਣ ਤੇ ਸੀਝੀਐ ਆਤਮ ਜੀਤੈ ਕੋਇ ॥ ਹਉਮੈ ਅਨ ਸਿਉ ਲਰਿ ਮਰੈ ਸੋ ਸੋਭਾ ਦੂ ਹੋਇ ॥ ਮਣੀ ਮਿਟਾਇ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਉਪਦੇਸ ॥ ਮਨੂਆ ਜੀਤੈ ਹਰਿ ਮਿਲੈ ਤਿਹ ਸੂਰਤਣ ਵੇਸ ॥ ਣਾ ਕੋ ਜਾਣੈ ਆਪਣੋ ਏਕਹਿ ਟੇਕ ਅਧਾਰ ॥ ਰੈਣਿ ਦਿਣਸੁ ਸਿਮਰਤ ਰਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪੁਰਖੁ ਅਪਾਰ ॥ ਰੇਣ ਸਗਲ ਇਆ ਮਨੁ ਕਰੈ ਏਊ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥ ਹੁਕਮੈ ਬੂਝੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇ ॥੩੧॥ (sggs 256).

7 comments

 1. Goal of human life is it to merge back into the Divine or is it to seek union with God but it is only possible if man/woman becomes or attains qualities of God-
  ਹਰਿ ਜਨੁ ਐਸਾ ਚਾਹੀਐ ਜੈਸਾ ਹਰਿ ਹੀ ਹੋਇ .

 2. Thank you for kind words Bhaji!

  Would be a great honour to meet you

  The Gurbani’s edict is that the real meet is at the soul-level !!
  • ਅੰਤਰ ਆਤਮੈ ਜੋ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਸੋਇ ॥: Antar aatmai jo milai miliaa kaheeai soi (sggs 791).
  • ਜੋ ਦਿਲਿ ਮਿਲਿਆ ਸੁ ਮਿਲਿ ਰਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ ॥: Jo dili miliaa su mili rahiaa miliaa kaheeai soee (sggs 725).
  Thank you.

 3. Praji,

  Thank you for your kind reply. I have been reading your website for the past 9 years. I’m a big fan of your site and constantly try to share your articles with my friends. Would be a great honour to meet you

  Wjkk wjkf!
  Manpreet (Singapore)

 4. Excellent question Bhaji! Welcome to the Gurbani Blog!

  Is it to merge back into the Divine or is it to seek union with God ?

  First off, UNlike the Abrahaminical religions (i.e., Christianity, Islam, Judaism…), the Gurbani’s God is not seprate from Jeeva (individual beings).
  In fact, according to the Gurbani, we are THAT, here and now!
  • ਇਉ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪੁ ਹੈ ਅਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਣੁ ॥੫॥: Thus says Nanak: O my mind, you are the embodiment or the True Image of the Divine Light (i.e., God) – recognize your Origin-Mool ||5|| (sggs 441).
  • ਤੂ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਹਿ ਗਵਾਰੀ ॥: (O Lord!) You dwell, hidden, within the heart day and night; but the fools do not understand how to Love You. (sggs 607).

  Therefore, according to the Gurbani, there is no need to “seek” God outside. For ALL is within.
  • ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ॥ ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥: Sabh kishu ghar mahi baahari naahee. Baahari tolai so bharami bhulaahee. Gur Parasaadee jinee antari paaiaa so antari baahari suhelaa jeeou ||1||: Everything is within the Home (of the self, Heart, Antahakaran, ਅੰਤਹ ਕਰਨ ਰੂਪੀ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿਚ…); there is nothing outside of It. Who searches outside is deluded by doubts. By “Gur Parasaadee” (i.e., by the Gur-Grace: Grace of the Gur-Giaan…), who has Realized (Truth…) within is Happy inwardly and outwardly (i.e., totally Happy, Easy, Comfortable, Peaceful, Blissful, Joyful, ਸੌਖਾ, ਸੁਖੀ, ਆਤਮਕ ਸੁਖ…) ||1|| (sggs 102).

  In other words, whatever is “up there”, so is within!
  • ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ ॥: Jo Brahmande soee pinde jo khojai so paavay: Who (pervades) the Brahmand also (dwells) in the body; whoever seeks (within), obtains (Him within). (sggs 695).

  This is the reason the Gurbani time and again asks us to eradicate our doubts (Bharam, delusion, illusion…) through proper understanding via Shabad-Vichaar (via Reflections On The Gurbani), and become ONE (unite, link, meet, absorb, immerse, blend, “ਮਿਲਣ”, “ਲੀਨੁ ਭਇਆ”, “ਏਕ ਭਏ”, “ਸਮਾਇਆ”…) with our Mool (Source, Jot…), within, while alive – not after death…

  • ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥੬॥੩॥: My Raam (Mool) and (I) Kabeer have become one, no one can tell (us) apart. ||6||3|| (sggs 969).
  • ਬਸਤੁ ਮਾਹਿ ਲੇ ਬਸਤੁ ਗਡਾਈ ॥ ਤਾ ਕਉ ਭਿੰਨ ਨ ਕਹਨਾ ਜਾਈ ॥ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨਹਾਰੁ ਬਿਬੇਕ ॥ When something blends with its own (ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ ਵਿਚ ਰਲਣਾਂ), it cannot be said to be separate from it (ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, similarly, one whose heart is filled with Parmeshar cannot be said separate from Him – he and Parmeshar are one and same). Only one with discriminating intellect understands it (sggs 285).
  • ਹਰਿ ਕਾ ਸੇਵਕੁ ਸੋ ਹਰਿ ਜੇਹਾ ॥ ਭੇਦੁ ਨ ਜਾਣਹੁ ਮਾਣਸ ਦੇਹਾ ॥: Hari kaa saevaku so hari jehaa. Bhedu n jaanahu maanas dehaa (sggs 1076).
  • ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗਿ ਪਾਨੀ ॥੩॥੧੧॥: Nanak leen bhaio gobind siou jiou paanee sangi paane ||3||11|| (sggs 633).
  • ਜੀਉ ਪੀਉ ਬੂਝਉ ਨਹੀ ਘਟ ਮਹਿ ਜੀਉ ਕਿ ਪੀਉ ॥੨੩੬॥: Jeeou peeou boojhou nahee ghat mahi jeeou ki peeou ||236|| (sggs 1377).
  • ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥: Jan Nanak haumai maari samaaiaa ||4|| (sggs 1376).
  • ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥: Aapu gaiaa taa aapahi bhaye (sggs 202).

  For further reading, there are hundreds related posts, articles at this website.
  Thank you!

 5. Praji,

  Have a question regarding the goal of human life ( in Sikh Context). Is it to merge back into the Divine or is it to seek union with God ? Believe there’s a subtle difference. In the former, there is no difference between the soul and Paramatma. Whereas for the latter, there is a distinct difference between God and man.

 6. According to Gurbaanee THE MOOLu is GUR JOTi and one should remain connected with this thru its RAAM /HARi NAAMu only.

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.