Shabad Consciousness VS Body Consciousness

By thorough and proper understanding plus implementation of the Gurbani’s Giaan (Gur-Wisdom), the Gurbani asks us to burn away all other intellect (all Mayaic Budhi, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ…) through the Gur-Shabad-Vichaar. In other words, the Gurbani wants us to retain only the Tatt Budhi or Tatt Giaan (“ਤਤੁ ਬੁਧਿ”,”ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ”-Bibek Budhi of the Gurbani; Essence of the Wisdom of the Gurbani…).

 • ਸਭ ਬੁਧੀ ਜਾਲੀਅਹਿ ਇਕੁ ਰਹੈ ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ: All (Mayaic) intellect (ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਣਪਾਂ) are unavailing (useless, futile…); only the Essence of Spiritual Wisdom lasts (remains…). ||4|| (sggs 1413).

Why? Because Sikhi is Giaan Maarag — the Way of the Shabad-Vichaar (Spiritual Wisdom, Divine Knowledge, Aatam-Giaan, etc.), not the way of making money as the Pujaaree-Group (ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ) has done. The Way of the Shabad-Vichaar is beyond body-consciousness (ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ…), dogmas, Karamkaand (rituals), traditions, religions, race, social divisions…

 • ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਸਚਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥: O GurSikhs! Listen to the Upadesh (Giaan or Spiritual Wisdom of the Gur-Shabad). This alone is the true purpose of life (sggs 963).
 • ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥: Sikhee sikhiaa gur veechaari (sggs 465).
 • ਵਿਦਿਆ ਵੀਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ॥: Vidiaa veechaaree taan paroupakaaree (sggs 356).
 • ਸਿਖਿਆ ਦੀਖਿਆ ਭੋਜਨ ਭਾਉ ॥: Sikhiaa deekhiaa bhojan Bhaaou (sggs 221).
Sikhi is the game of Shabad-Vichaar NOT the game of money as played by the Bhais, Kirtan singers, Parchaaraks (preachers), Gurdwara corporations…

In other words, Sikhi is the Way of the Shabad-Consciousness ( Shabad-Surt: “ਸਬਦ” ਨਾਲ “ਸੁਰਤਿ” ਦਾ ਜੋੜ …). In fact, according to the Gurbani’s own definition of Sikhi, the Sikhi is in constant learning through the Shabad-Vichaar. That is, a Sikh is always a learner throughout his whole life – unceasingly developing own self through the Gurmat (ਉਪਦੇਸ, Teaching, or Aatam-Giaan of the Gur-Shabad). Thus, real Sikhi is to understand the true meanings of the Gurbani, and than constantly live it in daily life (ਅਮਲ, implementation).

Simply put: The Sri Guru Granth Sahib (SGGS) affirms: (1) Giaan (Wisdom) is the Guru, (2) it’s the consciousness (Surat-ਸੁਰਤ) or the mind (Soch-ਸੋਚ) that needs to become a Sikh (ਸਿਖਿਆਰਥੀ, or a learner, or a student) of the Giaan or Wisdom of the Shabad-Guroo.

 • ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥: The lotus flower floats untouched upon the surface of the water, and the duck swims through the stream (i.e., without getting feathers wet); (similarly) O Nanak! With consciousness focused on the Shabad, one crosses over the terrifying world-ocean (of Maya). (sggs 938).
 • ਸਬਦ ਸੁਰਤਿ ਸੁਖੁ ਊਪਜੈ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਉ ਸੁਖ ਸਾਰੁ ॥: Sabad surti sukhu oopajai… (sggs 62).
 • ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥: The Shabad (i.e. Giaan or Wisdom is my) Guroo. (Not the body, but) abidance of the Consciousness (i.e., my mind or Soch-ਸੋਚ) is the disciple (of this Shabad-Guroo). (sggs 943).

In nutshell, the Gurbani speaks at the level of the Aatmaa (ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ…), therefore, one becomes Sikh at the level of Aatmaa, NOT at the level of the body-consciousness (i.e., Maya). Hence, as tirelessly emphasized by the Gurbani, Sikhi is the inner game of the Shabad-Surt (Naam-consciousness, Aatam Giaan, Brahm-Giaan, Gurmukh-hood …). That is, Sikhi is the Internal Way of life – Inner Path. Therefore, the game of Sikhi has to be played in the Sahaj Maarag, within (Natural State of Being, Giaan Avastaa – ਗਿਆਨ ਅਵਸਤਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, “ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ”…). Thus, there is more to the Gurbani and the Sikhi than what many of us have been told or led to believe by the Pujaaree-Group (ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ) who plays the game of money instead of the game of Shabad-Vichaar!

Shabad-Surti demands constant abidance in Sach (“ਸਚੁ-Sachu“, Truth…). Hence, to love or live the Sikhi is to love the One Truth (“ਸਾਚੁ-Saachu”); otherwise, its all fraud! According to the Gurbani, such Gurmukh Sikh is very “rare”, rest are all mere traders (“ਬਿਉਹਾਰੀ” – ਵਪਾਰੀ, ਸੌਦੇ-ਬਾਜ, ਮਤਲਬੀ, Karamkaandee, Maya’s traders, play the game of money…).

 • ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥: Truth is known when true Counsel (Wisdom, Giaan…) is received (sggs 468).
 • ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Koti madhe ko viralaa sevaku hori sagale biouhaaree ||1||Rahaaou|| (sggs 495).
Body-consciousness is Maya-consciousness: a Manmukh-lifestyle!

Opposite of the Shabad-Surti is body-consciousness. The Gurbani Teaches us that this body-consciousness or “I-am-the body” idea is erroneous – mistaken identity. This error arises out of the body-attachment (ਬਾਹਰਲੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ, ਦੇਹ-ਅੱਧਿਆਸ, love or hunger of Maya, Haumai or false ego-sense, doubts or Bharam, etc.).

Body-consciousness is Maya-consciousness. Because, according to the Gurbani, the gross body is nothing but Maya (“ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ”)! Thus, the love or attachment of the body-frame is indicative of hunger of Maya (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ), desires (“ਤ੍ਰਿਸਨਾ”), Haumai (false ego-sense), Bharam (doubts), Bikaar (lust, anger, greed, etc.), illusion, delusion, falsehood…

 • ਇਹੁ ਸਰੀਰੁ ਮਾਇਆ ਕਾ ਪੁਤਲਾ ਵਿਚਿ ਹਉਮੈ ਦੁਸਟੀ ਪਾਈ ॥: This body is the puppet of Maya. The evil of egotism is within it (sggs 31).
 • ਏਹੁ ਸਰੀਰੁ ਸਭ ਮੂਲੁ ਹੈ ਮਾਇਆ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥: Ih sareer sabh mool hai Maya… (sggs 1065).
 • ਹਉਮੈ ਸਭੁ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਹਉਮੈ ਓਪਤਿ ਹੋਇ ॥: Haumai sabhu sareeru hai haumai opati hoi (sggs 560).

The Gurbani says whatever is seen (external body-ਬਾਹਰਲਾ ਸਰੀਰ…) is fleeting. But in ignorance we still cling to it!

 • ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਚਾਲਨਹਾਰੁ ॥ ਲਪਟਿ ਰਹਿਓ ਤਹ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰੁ ॥: Jo deesai so chalanhaaru… (sggs 268).
 • ਅਨਿਕ ਭਾਤਿ ਮਾਇਆ ਕੇ ਹੇਤ ॥ ਸਰਪਰ ਹੋਵਤ ਜਾਨੁ ਅਨੇਤ ॥: Anik bhaati Maya ke het… (sggs 268).

And the Gurbani reminds us that whosoever lives in body-consciousness or clings to this wayfarer or fleeting body (“ਬਟਾਊ “) will have nothing to show for in the end!

 • ਬਟਾਊ ਸਿਉ ਜੋ ਲਾਵੈ ਨੇਹ ॥ ਤਾ ਕਉ ਹਾਥਿ ਨ ਆਵੈ ਕੇਹ ॥: Bataaoo siou jo laavai neh (sggs 268).
 • ਊਠਿ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰਿ ਮਾਟੀ ਦੇਖੁ ਨਾਨਕ ਮਿਥਨ ਮੋਹਾਸਾ ਹੇ ॥੧੦॥: Oothi sidhaaio chhootari maatee… (sggs 1073).

So the Gurbani asks us to transcend the body-consciousness. In fact, according to the Gurbani, one may subject his body to all sorts of efforts (measures, practices, ਉੱਦਮ), but Maya will not vanish from the mind.

 • ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਕਉ ਬਹੁ ਸਾਧਨਾ ਕਰੈ ॥ ਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨ ਬਿਖਿਆ ਟਰੈ ॥: Isu dehee kaou bahu… (sggs 265).
 • ਦੇਹ ਨ ਗੇਹ ਨ ਨੇਹ ਨ ਨੀਤਾ ਮਾਇਆ ਮਤ ਕਹਾ ਲਉ ਗਾਰਹੁ ॥: Deh n geh n neetaa maya… (ssggs 1388).

How can we trascend Maya? The Gurbani says by abiding in the Shabad-Consciousness (the Gurmukh-Lifestyle, “ਸਬਦ” ਨਾਲ “ਸੁਰਤਿ” ਜੋੜ ਕੇ…)!

 • ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥: O Nanak! Shabad is the killer of Maya (ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ), and it is obtained by becoming the Gurmukh ||2|| (sggs 853).(sggs 853).
 • ਕਰਹਿ ਬਿਕਾਰ ਵਿਥਾਰ ਘਨੇਰੇ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦ ਬਿਨੁ ਭਰਮਿ ਪਇਆ ॥: Karahi bikaar vithaar ghanere surti sabad binu bharami paiaa… (sggs 906).

It is the Brahm-Giaan (Wisdom, Divine Knowledge…) of the Gurbani that eradicates the ignorance and annihilates the corruption of the body-consciousness.

 • ਕੁਬੁਧਿ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥: Corrupt intellect is wiped out by Reflecting the Gur-Shabad (Shabad-Vichaar) (sggs 944).

In other words, the Gurbani urges us to go beyond Maya or body-consciousness (“ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ”) by inculcating the external or outgoing mind (“ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ”) with the Wisdom or Bibek-Budh of the Gurbani obtained through its constant churning (Shabad-Vichaar). Because, according to the Gurbani, the mind can only be restrained or propped by Spiritual Wisdom of the Gur-Shabad (“ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ”; “ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨ”).

 • ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨੇ ਕਛੂਅਕ ਪੜੀਐ ਗਿਆਨ ॥੫॥: To instruct the mind one ought to study Knowledge to some extent. ||5|| (sggs 340).
 • ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕਉ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨੁ ॥ ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਮਨਹਿ ਅਸਥੰਮਨੁ ॥: As a pillar supports a building, similarly, the Gur-Shabad is the mind’s support. (sggs 282).
 • ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥: Giaan ka badhaa manu rahai… (sggs 469).
 • ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੈ ਥਾਨਿ ਊਚੈ ॥: Saadh kai sangi basai thaani oochai (sggs 271).

Aparently, the Gurbani was never meant or intended to be merely wrapped up in the designers wrapping and worship as an idol. However, by doing exactly that, the Pujaaree-Group (ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ) apparently has watered down the profound Teaching of the Gurbani for making money (Golak!), similar to watering down of the Teaching of the Vedas by their respective Pujaaree-Group!

6 comments

 1. The entire Gurbani is Naamu – Brahm Giaanu. this is very true but
  BRAHMu can be seen ,BRAHMu can be listened thru n by recognition of PRABHu only
  So knowledge about PRABHu -that too ABINAASEE PRABHu is ULTIMATE in Gurbaanee.

 2. Yes Bhai Sahib Jio, if we allow it, Shabad-Vichaar is capable of wiping out “Kubudh”, “selfhood”, and “trickery”.

  • ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਹਿ ਆਪੁ ਜਾਇ ॥: (sggs 1190).
  • ਮਨ ਸਿਆਣਪ ਛੋਡੀਐ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਸਮਾਲੇ ॥ (sggs 440).
  • ਕੁਬੁਧਿ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥: (sggs 944).

  Thank you Bhai Sahib Jio.

 3. Yes Bhai Sahib Jio, the entire Gurbani is Naam – Brahm Giaan.

  • ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਮੋਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Raajaa Raam Naamu moraa Brahm Giaanu (sggs 1159).
  • ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥: Gur Giaanu padaarathu Naamu hai hari naamo dei drirraai (sggs 759).

  Thank you Bhai Sahib Jio.

 4. It is worth understanding what is ਤਤੁ ਗਿਆਨੁ- from Gurbaanee one can see this from a Quote as
  “KHOJAT KHOJAT KHOJ BICHAREYO RAAM NAAM TUTu SARAA”…SGGS ji.
  Secondly this ਤਤੁ is stated to be A VIBRATING WAVE of the DIVINE WORD GuROO.

 5. “ਕੁਬੁਧਿ ਮਿਟੈ ਗੁਰ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ॥”
  The above tuk is fundamental guideline worth trying. What is this “ਕੁਬੁਧਿ”? This is ego/dubida/houmai, which cloud our thinking.

  Gurbani guides as follows:-

  ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥ (Raag Tilang M. 1, GGS. 722-13).
  Aap Gavaaeeai Thaa Sahu Paaeeai Aour Kaisee Chathuraaee ||
  Give up your selfhood, and so obtain your Husband Lord; what other clever tricks are of any use?and deprive us of Divine Sohjee.

 6. COMMENTS ARE WORKING NOW!

  We did not know of the problem with comments not working for several days until someone brought it to our attention today.

  We apologize for any inconvenience

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.