Keep Aimed At Target

The Gurbani indicates that a person who ever keeps the sword of Giaan (“ਗਿਆਨੁ ਖੜਗੁ”- the sword of Spiritual Wisdom) or arrow of Giaan pulled to the anchor point and focused on the head of Maya (duality…) is the true mind-king (a Brahm-Giaanee-King…) that remains attuned with the Chitt within.

 • ਸੋ ਸੁਰਤਾਨੁ ਜੁ ਦੁਇ ਸਰ ਤਾਨੈ ॥: So sultaanu jo dui sar taanai (sggs 1160).

The mind under the spell of ignorance, Doubt (Bharam), duality, etc., wanders in ten directions. Spiritual ignorance (ਅਗਿਆਨੁ) is indicated to be the shoreless ocean of darkness and suffering. The conditioned mind (Haumai…) creates in us the misapprehension (ignorance). Such deluded mind is called “Maavaasee Raja” (“ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ”-rebel mind-king) in the Gurbani.

 • ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧੇ ਦੂਜੈ ਲਾਗੇ ॥: Those who are Spiritually ignorant and blinded (by their love of Maya) remain attached to duality (sggs 1063).
 • ਕ੍ਰੋਧੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥੨॥: Krodhu pradjaanu mahaa bad dundar tah manu maavaasee raajaa (sggs 1161).

The Gurbani urges us to have the sword or arrow of Giaan (Spiritual Wisdom, Naam…), or Divine Virtues ever pulled in the bow of the Dharma, Gaganantari (ਚਿੱਤ-ਅਕਾਸ, ਰਿਦਾ-ਆਕਾਸ, ਆਤਮਕ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੇ ਆਤਮਕ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ, beyond body-consciousness, Tenth Gate, …), Truth, humility, or the Bibek-Budhi (discerning Intellect of the Gurbani). It should be ever kept pulled and aimed at the deluded or wandering mind, and thus makes the extrovert mind introvert (ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਲ ਲੈ ਆਉਣਾਂ- ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਨਾਣਾਂ).

 • ਸੋ ਸੁਰਤਾਨੁ ਜੁ ਦੁਇ ਸਰ ਤਾਨੈ ॥ ਬਾਹਰਿ ਜਾਤਾ ਭੀਤਰਿ ਆਨੈ ॥ : So sultaanu jo dui sar taanai. Baahari jaataa bheetari aanai (sggs 1160).
 • ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣੁ ॥: Dhanakh charhaaio sat daa jas handaa baanu (sggs 968).
 • ਪੰਚ ਬਾਣ ਲੇ ਜਮ ਕਉ ਮਾਰੈ ਗਗਨੰਤਰਿ ਧਣਖੁ ਚੜਾਇਆ ॥੯॥: Panch baan le jam kaou maarai gaganantari dhanakh charhaaiaa (sggs 1042).
 • ਧ੍ਰੰਮ ਧਨਖੁ ਕਰ ਗਹਿਓ ਭਗਤ ਸੀਲਹ ਸਰਿ ਲੜਿਅਉ ॥: Dhram dhanakhu kar gahio bhagat seelah sari larhiaou (sggs 1396).

Spiritual Wisdom (Aatam-Giaan…) is indicated to be an antidote to ignorance. Thus, this deadly snake of ignorance can be killed with the sword of Divine Knowledge obtained through the Shabad-Vichaar, by becoming the Gurmukh.

 • ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨੁ ਅਧੇਰੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥: Nanak Gurmukhi giaanu praapati hovai timar agiaanu andheru chukaaiaa (sggs 512).
 • ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਅਰਾਧੀਐ ਨਾਮਿ ਰੰਗਿ ਬੈਰਾਗੁ ॥: Gur kai Sabadi araadheeai Naami rangi Bairagu (sggs 1425).

Divine Virtues are very important to the Gurbani. Bairaag or detachment is one such Virtue. Bairaag must be consequent to developing the quality of discerning-intellect (Bibek-Budhi) through the Shabad-Vichaar; otherwise detachment will result because of frustration in life and not out of conviction!

In nutshell, true Bairaag is a complete attachment to (Mool…), and complete detachment from matter (Maya). Therefore, in order to develop intense Bairaag, one’s activities must be Mool-centered. The Lord himself is indicated to be a Bairaagee – He is in everything yet he is out of everything, He is so near yet he is faraway. In order to merge with such Bairaagee one has to become Bairaagee himself, while incarnated.

 • ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟਸਿ ਮਾਇਆ ॥੧॥: Bini bairaag n shootasi maya ||1|| (sggs 329).
 • ਮਨਿ ਬੈਰਾਗੁ ਭਇਆ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਣੈ ਕਾ ਚਾਉ ॥: Mani bairaagi bhaiaa darsanu dekhnai kaa chaaou (sggs 50).

Thus, a Brahm Giaanee (i.e, the Knower of Truth or ਸਚ – a Real King or Sultaan) gathers the metaphysical army of the Divine Virtues (“ਗੁਣ”-the spiritual solders of Truth) in the mind’s sky (Dasam Duaaar-Tenth Gate-; beyond body-consciousness…). Only the soldiers of Virtues can fight with the solders of evil inclinations of the rebel mind-king.

 • ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਲਸਕਰੁ ਕਰੈ ॥: Gagan Mandal mahi laskaru karai (sggs 1160).
 • ਗੁਣ ਵੀਚਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਇ ॥: Gun veechaare giaanee soi (sggs 931).
 • ਗਿਆਨੀਆ ਨੋ ਸਭੁ ਸਚੁ ਹੈ ਸਚੁ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ॥: Giaaneeaa no sabhu sachu hai sachu sojhee hoee (sggs 425).

Such Giaanee is adorned in the Gurbni as Oudaaasee (“ਉਦਾਸੀ”-detached), Dhanvantaa (“ਧਨਵੰਤਾ”-Wealthy), Kulvantaa (” ਕੁਲਵੰਤਾ”-Noble), Pativantaa (“ਪਤਿਵੰਤਾ”-Honorable), Parvaan (“ਪਰਵਾਣੁ”-Accepted or Approved…).

 • ਗਿਰਹੀ ਮਹਿ ਸਦਾ ਹਰਿ ਜਨ ਉਦਾਸੀ ਗਿਆਨ ਤਤ ਬੀਚਾਰੀ ॥: Girahee mahi sadaa hari jan… (sggs 599).
 • ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਏਕ ॥ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸੁ ਬੁਧਿ ਬਿਬੇਕ ॥: Soee Giaanee ji simarai ek. So dhanvantaa… (sggs 1150).
 • ਸੋ ਕੁਲਵੰਤਾ ਜਿ ਸਿਮਰੈ ਸੁਆਮੀ ॥ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਜਿ ਆਪੁ ਪਛਾਨੀ ॥੨॥: So kulvantaa ji simarai suaamee. So pativantaa ji aapu pachhaanee (sggs 1150).
 • ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੪॥੩੦॥: So Giaanee dargah Parvaanu (sggs 25).

5 comments

 1. Welcome to gurbani.org Sanjog Singh Ji! Thank you for sharing your Vichaar.

  When we say that we should be detached, do we mean that we need to be detached from our loved ones?…

  First off, let’s see what the Gurbani says:
  • ਜਿਉ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਅਲਿਪਤੋ ਵਰਤੈ ਤਿਉ ਵਿਚੇ ਗਿਰਹ ਉਦਾਸੁ ॥: Jiyu jal mahi kamal alipte vartai tiyu viche girah udaas (sggs 949).
  • ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ ॥: Hasandiaa khelandiaa painandiaa khaavandiaa viche hovai makat (sggs 522).
  • ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਵਿਚੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥: Putar kalattar viche gati paaee (sggs 661).
  Simply put: detachment is “Being in the world, but not of it.” In other words, it is having a mind open to everything, but attached to nothing. Hence, detachment is an attitude, perspective, quality of shunning worldly attractions — letting go of the past and the future, and living in the present. Therefore, to be detached does not mean running away from life, family, society or one’s duty and responsibility. It also does not mean being less sensitive or loving to one’s family. One neither neglects his family, nor society, nor duty or responsibility to them; but rather he loves and serves the Divine in them and expands that love to all other beings without any sense of bondage.
  In nutshell, detachment is detachment from the love of Maya, Mayaic Budhi, doubts (Bharam), duality (Doojaa-Bhaav), self-will (Manmukhtaa), Bikaar (lust, greed, etc.), and so on.
  After cultivating true detachment based on the Divine Knowledge (Aatam-Giaan) of the Gurbani, even if one lives amidst the worldly activity, he will be unattached from it and thus untainted by it, just as the lotus flower is not tainted by the slimy scum it grows in, or the eyes of the fish which remain unaffected by the salty sea-water, or a duck that swims in the stream without getting her feathers wet, or a bird that flies in the sky without leaving any footprints behind…
  Thus, detachment makes us more more caring, warmer, friendly, wholesome, humane, more closer to people, and greater love flow for them through actinic Understanding and effortless Wisdom of the Gur-Shabad.
  • ਮਨੁ ਜੀਤੇ ਜਗੁ ਜੀਤਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਖਿਆ ਤੇ ਹੋਇ ਉਦਾਸੁ ॥੨॥: Manu jeete jagu jeetiaa jaan te bikhiaa te hoi oudaasu (sggs 1103).
  But, such Gurmukh-Lifestyle is not easy at all. That’s why the Gurbani time and again reminds us that the Gurmukhs are very “rare” in this world!

 2. Thank You. But I have one question. When we say that we should be detached, do we mean that we need to be detached from our loved ones? I personally am very attached to my family. We have unity and we respect each other. Then, is there soemthing wrong with that?

 3. Thanks a lot Vir ji for clarification on the 10 directions.

  I was otherwise thinking that # 10 is kind of arbitrary just to signify all directions (perhaps 10 fingers and then you run out ..).

 4. Karamjeet Singh… thank you Bhai Sahib Ji for sharing your Vichaar.

  …TEN DIRECTIONS Gurbani so oftens refers to

  (1) East, (2) West, (3) North, (4) South, (5) North-East, (6) North-West, (7) South-East, (8) South-West, (9) Up-Sky, and (10) down-underworld.
  This is the condition of the wandering mind in love with Maya, duality, Manmukhataa…
  • ਇਹੁ ਮਨੂਆ ਦਹ ਦਿਸਿ ਧਾਵਦਾ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਖੁਆਇਆ ॥ (sggs 599).
  • ਮਨੁ ਦਹ ਦਿਸਿ ਚਲਿ ਚਲਿ ਭਰਮਿਆ ਮਨਮੁਖੁ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ॥ (sggs 776).

 5. Use the arrows of Aatam Gyaan and Bairaag simultaneously to hit the Traget and be a Sultaan.

  Deep. Very deep indeed. Thanks for that analysis.

  Digressing a little, allow me to ask a question.

  Numerously Gurbani mentions “Deh-Dis” – Ten Directions (infact you mentioned it in this blog too – ‘The mind under the spell of ignorance, Doubt (Bharam), duality, etc., wanders in ten directions”).

  Four directions are obvious and perhaps 8 too – considereing North-East, South-West etc), but the rationale for 10 is not all that ostensible. Do you have any piece related to this aspect in one of your blogs or articles? If not please do shed some light on the TEN DIRECTIONS Gurbani so oftens refers to.

  Thanks and deep regards.

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.