Hukam and Dynamic Universe

This universe is dynamic – ever changing.

Nothing here stays forever. Everything we see is changeful, fleeting, impermanent, ephemeral, perishable, or disappearing. Nothing our physical eyes can see in it is ageless.

 • ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇਨਾ ॥: All that is seen is an illusion (sggs 1083).
 • ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ॥: Whatever is seen, originates and gets destroyed (sggs 352).

The Gurbani tells us there is the ageless Hukam (System-Rule-Law Nature, Cosmic Order or Universal Energy…) that pervades everywhere in the Universe.

This is the grant ‘Darbaar’ or Court of ‘Kudrat’ (System-Rule-Law of Nature) — the common (Saanjhaa-ਸਾਂਝਾ), Universal ‘Darbaar’ of all beings.

We all are in this Universal ‘Darbaar’. We all are born in it; we all die in it. We have to establish a deep bond and get along with this ‘Darbaar’.

 • ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰੁ ਸਚਾ ਤੁਧੁ ਤਖਤੁ ॥: (O Paarbrahm!) Your Darbaar or Court is great (i.e., Limitless). Your throne is True. (sggs 960).
 • ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਤਾ ਕਾ ਦਰਬਾਰਾ ॥: The highest of the high (i.e., Limitless) is (Rabb’s) Darbaar or Court. (sggs 740).
 • ਨਵ ਗ੍ਰਹ ਕੋਟਿ ਠਾਢੇ ਦਰਬਾਰ ॥: The myriads of the groups of nine stars stand in whose ‘Darbaar’ or Court. (sggs 1163).
 • ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਏਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਸਿਫਤੀ ਗੰਢੁ ਪਵੈ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥: Nanak says this after deep reflection: Through the Praise (living daily life by the Divine Virtues…), we establish a bond with the Divine (the Universal Energy, Rabb, Hukam-Law or System of Nature…). ||2|| (sggs 143).

Hence, the thought of ‘Hukam‘ is very essential part of the Gurmat (Giaan, Wisdom, Upadesh or Way of the Sri Guru Granth Sahib, SGGS).

 • ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਇ ਤ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੈ ॥੧॥: When one obtains (understands, follows…) the Gurmat, then he realizes the Hukam. ||1|| (sggs 904).

Baabaa Nanak made this very clear in the outset of the Sri Guru Granth Sahib (SGGS) that everything and everybody is subject to the Divine ‘Hukam‘ (Sysytem-Rule-Law of Nature…).

 • ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥: Everyone is subject to Hukam; no one is beyond (exempt or outside of) Hukam. (sggs 1).
 • ਕੁਦਰਤਿ ਕਾਦਰ ਕਰਣ ਕਰੀਮਾ ॥ ਸਿਫਤਿ ਮੁਹਬਤਿ ਅਥਾਹ ਰਹੀਮਾ ॥ ਹਕੁ ਹੁਕਮੁ ਸਚੁ ਖੁਦਾਇਆ ਬੁਝਿ ਨਾਨਕ ਬੰਦਿ ਖਲਾਸ ਤਰਾ ॥੧੫॥੩॥੧੨॥: O Nanak! (understanding the) the Kudrat of Kaadar and the Merciful Divine’s created world, infinitely deep compassionate Divine’s love and praise,understanding the ever-abiding Divine’s Hukam, one is freed from the bonds of attachment to Maya, and crosses over the world-ocean. (sggs 1084).

Other aspects of the Divine ‘Hukam‘ as indicated in the Gurbani include: (a) beyond any mundane description, (b) All-pervading, (c) Naam, (d) Shabad, (e) Truth or Sach, (f) cannot be undone or erased, (g) Infinite or Unlimited, and so on.

 • ਸਭੁ ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮਿ ਸਮਾਇ ॥: The Hukam pervades everywhere, and all are contained in Hukam. (sggs 1188).
 • ਹੁਕਮੇ ਆਡਾਣੇ ਆਗਾਸੀ ॥: By the Hukam, the sky is spread above. (sggs 1037).
 • ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਹੁਕਮੁ ਹੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਇ ਜੀਉ ॥੫॥: O Nanak! The Satigur has given this understanding that One Naam is the Hukam. ||5|| (sggs 72).
 • ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣੁ ॥੮॥: Through the Guru-Shabad, recognize the Hukam. ||8|| (sggs 223).
 • ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥: One who understands the Hukam is absorbed in Truth. (sggs 1270).
 • ਤਿਸ ਦਾ ਹੁਕਮੁ ਮੇਟਿ ਨ ਸਕੈ ਕੋਈ ॥: No one can undo the Divine Hukam. (sggs 118).
 • ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਏ ॥: The Divine Hukam is Infinite; no one can find its limit. (sggs 396).

Hence, to live Hukam is to live according to the Virtues and Giaan (Wisdom) — live or follow the Divine Way of life using our senses or physical receptors.

 • ਮਾਨੈ ਹੁਕਮੁ ਸਭੇ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ॥: (One who) accepts the Divine Hukam, he is blessed with all Divine Virtues and total Spiritual Wisdom. (sggs 944).

The one who lives or follows the Hukam are called Gurmukh (the followers of Truth or Divine Life…).

 • ਸਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮਤੀ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਸਚੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥: True is the Hukam (System-Rule-Law of Nature, ਨਿਯਮ…), it is understood by becoming Gurmukh. He, who has taken the Gurmat (Giaan or Wisdom of the SGGG) and removed Aapaa-Bhaav (self-conceit, selfishness, ਖ਼ੁਦੀ, ਹੌਮੈ …) has recognized Truth. (sggs 144).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤ ਸੋਹਹਿ ਦਰਬਾਰੇ ॥: Those who have become Gurmukhs, those Bhagat look beauteous in this Darbar or Court. (sggs 1055).

Those who don’t live the Hukam or oppose (ਵਿਰੋਧ) the Hukam are called Manmukhs-Saakat-Mayadhaaree – whose Akkal (intellect) follows the dictates of their fragmented mind (ਮੰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ, etc.

These two different groups of people –  the Gurmukh and Manmukh-Saakat-Mayadhaaree – live together on earth. However, the Gurbani asks us to become the Gurmukhs and live by the Hukam:

 • ਚਾਲਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੁਕਮਿ ਰਜਾਈ ॥: Those who have become the Gurmukh live or follow the Divine Hukam. (sggs 227).
 • ਮਨਮੁਖ ਹੁਕਮੁ ਨ ਜਾਣਹਿ ਸਾਰਾ ॥: The self-willed Manmukh do not know the value of the Divine Hukam. (sggs 1054).
 • ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨਿ ਭਾਵਦੇ ਰਾਹਿ ਭੀੜੈ ਅਗੈ ਜਾਵਣਾ ॥ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕਿ ਚਾਲਿਆ ਤਾ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ॥ ਕਰਿ ਅਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ॥੧੪॥: One may follow his mind’s dictates or commands (ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ, ਅਪਣੀ ਇਛਾ, ਅਪਣੀ ਰਜਾ, ਅਪਣਾ ਭਾਣਾਂ, ਮਨ-ਮੰਨੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾ…), but (he will) have to take to the narrow path hereafter (i.e. pay for his mind’s own Hukam, dictates…). The wrongdoer’s deeds are exposed, he falls into hellish existence (Here and Now – as punishment of his own wrongdoing) and at that time (he himself) looks very scary. He regrets in the end the transgressions he committed. (sggs 470-471).

But how can one do or live the Divine ‘Hukam‘? In other words, how can one establish a bond and get along with this ‘Darbaar’ or Court of ‘Kudrat’?

To be abided in the Divine ‘Hukam‘ is accepting or respecting life as it presents to oneself. It is simply saying ‘Yes, I accept’. In other words, it is just accepting one’s all joy and suffering with even mindedness…

 • ਸੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ਹੁਕਮੁ ਲਗੈ ਜਿਸੁ ਮੀਠਾ ਜੀਉ ॥: Only that person is wise and honorable, unto whom the Hukam seems sweet (sggs 108).

We reap what we sow. This is the Law of Nature (Hukam…). Hence, the Gurbani tells us that the man himself is responsible for any calamity or joy in life – he cannot blame anybody else for it. We harvest exactly what we sow in the field (‘Khet‘) of life or body. After all, our actions are the louder expressions of our thoughts!

 • ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ ਦੋਸੁ ਨ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ ॥: Whatever I did, for that I have suffered; I don’t blame anyone else (sggs 433).
 • ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤੁ ॥: (Body is the) field (of man’s Karma); whatever (he) sows so does (he) reap (sggs 134).
 • ਪਾਇ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲਿ ਅਪੁਨੈ ਹਾਥਿ ॥੧੩॥: ||13|| An imprudent (senseless, inattentive, stupid, ਲਾ-ਪਰਵਾਹ…) strikes his own foot with the axe by his own hand ((ਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ). ||13|| (sggs 1365).

We all are endowed with Vivek-Budhi (an innate sense of right and wrong, discerning intellect, discriminating intellect…). Animals lack it. This is what separates us humans from animals. Therefore, we humans carry tremendous responsibility, and must live by the Hukam.

In nutshell, to live, accept or do the Hukam is simply living according to the divine Virtues, Wisdom or by one’s True Nature (Jot Saroop).

To put it otherwise, to abide in the Hukam is, in essence, the same as to be connected to the Shabad, Naam, Bani, Virtues, Giaan (Wisdom), True Nature (Jot Saroop), etc. In other words, understanding of Hukam is the Realization of the Shabad, Naam, Bani, etc. 

But, as the Gurbani tells us, to realize the Hukam, one has to give up his mind’s Hukam (Mann matt-ਮੰਨ ਮੱਤ, ਮੰਨ ਦੀ ਮਰਜੀ) and become the Gurmukh.

 • ਸਭੁ ਕੋ ਬੋਲੈ ਆਪਣ ਭਾਣੈ ॥ ਮਨਮੁਖੁ ਦੂਜੈ ਬੋਲਿ ਨ ਜਾਣੈ ॥: Everybody speaks as they please (ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਭਾਣੇ/ ਮਰਜੀ/ ਇਛਾ ਅਨੁਸਾਰ…). On account of duality, the Manmukh knows not how to talk. (sggs 1033).
 • ਜੇ ਕੋ ਦਰਗਹ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੈ ਨਾਉ ਪਵੈ ਬਾਜਾਰੀ ॥ ਸਤਰੰਜ ਬਾਜੀ ਪਕੈ ਨਾਹੀ ਕਚੀ ਆਵੈ ਸਾਰੀ ॥੩॥: If a person raises a lot of voice against the Hukam (Kudrat, Dargah i.e. if he opposes the Hukam) he will be known as ‘Baajaaree’ (i.e., vulgar, joker, cheap, ਬੜਬੋਲਾ…). (The game of life is like) the game of chess (or Chauparhi). It will not be won (by opposing the Hukam). The dice remain ‘Kachee’ (unripe, unfinished, incomplete, unready, etc., and only that dice is said to be) ‘ripe’ that reach their goal (i.e. win). (sggs 359).

4 comments

 1. May be, although, I have have heard it, but I am not familiar with this term – “Tao”.
  Thank you Angat Ji for taking the time to comment on this post. Welcome to the Gurblog Blog Ji!

 2. Can we say Hukum in Gurmat is somehow similar to what dhamma or TAO is..

 3. Thank you for the wonderful comment Ji.
  ਸੋ ਐਸਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਈਐ ਮਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਭਨਾ ਉਪਰਿ ਹੁਕਮੁ ਚਲਾਏ ॥ (sggs 89).

 4. Satkar jog gurmukh T.Singh ji
  Everybody (manmukh) is running after obtaining so-called mysterious Naam from Pakhandi Babas(Sant,Guru) and they are just en-cashing this by telling them reciting(repeating) some wordly name. O pagal logo ki nahi gurbani vich, sara gyan bhareya pya hai lor hai sirf khojan di, gurbani-vichar di. Everything about NAAM is written in this article.
  NAAM=HUKAM(ORDER) of AKAAL PURAKH=DHUR KI BANI=SARE SACHKHAND DI COMMON AWAAZ=RAM-RAS=ANHAD-NAAD=TRANSCENDENTAL VIBERATORY SOUND

  regards
  Gurpreet Singh

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.