Gurbani Says First Accept Death!

The Words of the Gurbani reveals the Truth. Therefore, the Gurbani is a valid means of the Divine Knowledge that provides direct Experience of one’s Mool (Source, Joti Saroop…), within.

Before we step on the Way of the Gurbani, the Gurbani commands us to “first” accept death (“ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ”):

 • ਪਹਿਲਾ ਮਰਣੁ ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ॥ ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ॥੧॥: First accept death and give up the desire for life (i.e., give up attachment to body…). Become the dust of the feet of all (i.e., become truly humble…), then, come to me. ||1|| (sggs 1102).
 • ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਰਨਾ ਜਾਨੈ॥ ਸੋ ਪੰਚ ਸੈਲ ਸੁਖ ਮਾਨੈ॥: One, who knows to extinguish one’s self-centeredness whilst one still lives, can enjoy the lasting spiritual Peace (Joy, ਅਟੱਲ ਆਤਮਕ ਸੁਖ…) of the exalted ones. (sggs 655).
 • ਜਉ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ॥ ਸਿਰੁ ਧਰਿ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਉ ॥ ਇਤੁ ਮਾਰਗਿ ਪੈਰੁ ਧਰੀਜੈ ॥ ਸਿਰੁ ਦੀਜੈ ਕਾਣਿ ਨ ਕੀਜੈ ॥੨੦॥: If you desire to play this game of Divine Love with Me, then step onto My Way putting your head on palm. When you place your foot on this Way, give up your head (false ego-sense), do not be afraid or shrink ||20||. (sggs 1412).
 • ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਇ ॥: One who dies in the Shabad (i.e., Wisdom, Virtues…), will never again have to die (ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ). (sggs 153).
 • ਸਬਦਿ ਮਰਹੁ ਫਿਰਿ ਜੀਵਹੁ ਸਦ ਹੀ ਤਾ ਫਿਰਿ ਮਰਣੁ ਨ ਹੋਈ ॥:  If you die through the Shabad, then you will live forever, you will not spiritually die again. (sggs 604).

Dying or death, in spiritual parlance, does not refer to physical death. Instead it indicates:

 • The death of a seeker’s (Sikh’s) thoughts, beliefs and attitudes that are not consistent with the Wisdom of the SGGS.
 • Eradication or death of one’s false ego-sense or Haumai, doubts, etc.
 • Annihilation of the mind.
 • Complete surrender of one’s head (egotism).
 • Unburdening ourselves of the old ideas about spirituality propagated by the crafty Pujaaee system.
 • Forgetting old ideas and theories we have in our minds (heads) about spirituality that are not in harmony with the Gurmat (Wisdom of the SGGS).
 • Total submission to the true Wisdom of the SGGS in daily life.
 • Eradication of one’s self-centeredness while still alive.
 • Removing fear of death out of the way while still alive: living liberated or living dead — the real death, that is, to die while still alive!
 • Giving up attachment to Maya, body, material possessions, Bikaar (lust, anger, greed, etc.) and becoming truly humble (“dust of the feet of all”).
 • Dying through the Shabad.

But it takes courage to do this. As the Gurbani indicates, it’s like chewing steel balls with the teeth of wax! However, the “rare” ones who dare through the Shabad-Vichaar, they succeed in winning the game of life and realize their Mool. They become the liberated-in-life (living dead). Because, by accepting the Gurbani’s challenge and completely following the Gurbani’s Wisdom, they remove the fear of death out of the way. Which, according to the Gurbani, is a big hurdle!

 • ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰ ॥: Abandon your self-conceit (love of one’s own existence…), and remain dead while yet alive through the Vichaar (Reflection…) of the Gur-Shabad (sggs 34).
 • ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫੁਨਿ ਜੀਵੈ ਐਸੇ ਸੁੰਨਿ ਸਮਾਇਆ ॥: Jeevat marai marai funi jeevai aise sunni samaaiaa (sggs 332).
 • ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥: Maya mohu sabadi jalaaiaa (sggs 120).

Thus, once the death is taken out of the way, false ego-sense (Haumai) gets thinned out. Then, according to the Gurbani, ultimately one’s Mool stands Realized.

 • ਰਾਮ ਰਤਨੁ ਤਬ ਪਾਈਐ ਜਉ ਪਹਿਲੇ ਤਜਹਿ ਸਰੀਰੁ ॥੩੧॥: The Jewel of the Raam (Naam, Essence…) is obtained when, first, the body (body-consciousness or body-attachment) is abandoned. ||31|| (sggs 1366).

The Gurbani tells us that when we combat with own self and so die while yet alive, then we stand to Attain – ਪ੍ਰਾਪਤੀ. The noble attainment (ਪ੍ਰਾਪਤੀ) is the transformation of the deluded mind (“ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ”).

 • ਮਨੁ ਮਾਰੇ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਣੁ ॥: Whoever kills his mind, knows the state of being dead while yet alive (sggs 1343).
 • ਜਬ ਬੁਧਿ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲੁ ਕੈਸਾ ਅਬ ਬੁਧਿ ਬਲੁ ਨ ਖਟਾਈ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨॥੨੧॥੭੨॥: Jab budhi hotee tab balu kaisaa ab budhi balu n khataaee… (sggs 339).

This is the state that follows when one has turned away from the worldly ways or Mayaic efforts (Manmukh / Saakat Lifestyle, “ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਕਰਿ ਉਲਟੀ ਰੇ” …).

 • ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥: Satigur Miliai Oulatee Bhaee Bhaaee Jeevat Marai Taa Boojh Paai (sggs 602).
 • ਸਬਦਿ ਮੁਏ ਮਨੁ ਮਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ॥: Sabadi muae manu man te maariaa (sggs 796).

Accordingly, this is the Awakened State (ਆਤਮਕ ਜਾਗ) – the state of Perfection, True Bhagti, Pooran-Giaan or Full Wisdom, the Gurmukh Lifestyle

 • ਉਲਟ ਭਈ ਜੀਵਤ ਮਰਿ ਜਾਗਿਆ ॥: When turned away (from Maya or the world) and became dead while yet alive, (I got spiritually) Awakened. (sggs 221).
 • ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਮਰਜੀਵੜੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਗਤਿ ਸਦਾ ਹੋਇ ॥: Bhagti karahi marjeevarre gurmukhi bhagti sadaa hoi (sggs 364).

The Gurbani tells us we can become living dead through “Gur Parasaadee (ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ )”: The Grace of the Wisdom of the Gur-Shabad, Gur-Giaan, Aatam-Giaan, Gurmat, ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ…

 • ਨਾਨਕ ਮਾਇਆ ਕਾ ਮਾਰਣੁ ਸਬਦੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥੨॥: O Nanak! Shabad is the killer of Maya (ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਕਾਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ), and it is obtained by becoming the Gurmukh ||2|| (sggs 853).
 • ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮਰੈ ॥: Gur Parasaadee Jeevatu Marai (sggs 662).

In other words, the Gurbani teaches us to live in the midst of Maya or in the midst of a lifetime, but detached (the Gurmukh Lifestyle)!

 • ਬਿਨੁ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟਸਿ ਮਾਇਆ ॥੧॥: Without detachment, Maya cannot be gotten rid of. ||1|| (sggs 329).

9 comments

 1. Thanks singhsahibji. That blog on jiva is insightful. Please do write a blog on eating, drinking, dressing. etc as per your comments in that blog at the bottom.

 2. Please write a blog on veg / non veg diet as per Gurbani as there is a huge confusion over this topic. Your blog may be of great help. Thanks.

 3. A Quote from SGGS ji as
  “KHOJAT KHOJAT KHOJ BICHAREO
  RAAM NAAMu TUT SARAA”
  In this Quote there is a CONCLUSION from the search .

 4. Thank you Bhai Sahib Jio.
  • ਆਪੁ ਖੋਜਿ ਖੋਜਿ ਮਿਲੇ ਕਬੀਰਾ ॥੪॥੭॥: Aapu khoji khoji milae Kabeeraa (1155).
  • ਖੋਜ ਬੂਝਿ ਜਉ ਕਰੈ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਤਉ ਭਵਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੈ ਬਾਰਾ ॥੪੦॥: Khoj boojhi jaou kare beechaaraa… (sggs 342).

 5. Yes Veer T Singh ji I would agree to your point as
  “Efforts” does no mean Karamkaand. From Gurmat standpoint, “efforts” essentially means Shabad-Vichaaar, Naam-Simran, “Khoj” (search-ਖੋਜ), “Ghaal” (ਘਾਲਣਾਂ)….

  This point is confirmed thru a Quote in BAANEE SUKHMANEE as
  “SAGAL UDAM MEHi UDAMu BHALAA”
  Among all efforts there is ONLY ONE EFFORT accepted as
  “HARi KA NAAMu JAPAHu JEEA SADAA”

 6. Thank you Bhai Sahib Jio!

  “Efforts” does no mean Karamkaand. From Gurmat standpoint, “efforts” essentially means Shabad-Vichaaar, Naam-Simran, “Khoj” (search-ਖੋਜ), “Ghaal” (ਘਾਲਣਾਂ)….
  • ਆਪਣ ਹਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰੀਐ ॥੨੦॥: (So long there is breath – Praan) With own hands (with self-efforts, ਉੱਦਮ ਕਰ ਕੇ: Shabad-Vichaar …), resolve your own affair yourself. ||20|| (sggs 474).
  • ਜੋ ਪ੍ਰਭੁ ਖੋਜਹਿ ਸੇਈ ਪਾਵਹਿ ਹੋਰਿ ਫੂਟਿ ਮੂਏ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥੨੦॥: Those who seek Mool (within, only …), they obtain Him (within themselves); others die fragmented (i.e., without Uniting with their Mool) in their egotism. ||20|| (sggs 911).
  • ਜਿਨੀ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤਿ ਘਾਲਿ ॥: Jinee Naamu dhiaaiaa … (sggs 8).

 7. Considering the Quote of the blog as
  •ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਉਲਟੀ ਭਈ ਭਾਈ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਤਾ ਬੂਝ ਪਾਇ ॥: Satigur Miliai Oulatee Bhaee Bhaaee Jeevat Marai Taa Paai
  Meeting Satigur is must for any change to happen. And meeting with Satigur is predestined not a subject of efforts.

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.