Belief in Caste Is All Illusion

The Gurbani tells us that the madness of belief in caste (Jaat Paat) is all due to Bharam (ਭਰਮ-doubt, illusion, delusion, deception, confusion, error, misapprehension, perplexity, fallacy, fancy, misconception, misunderstanding, ਵਹਿਮ). Therefore, the Gurbani tells us that one’s belief in caste is un-Gurmat. It indicates one’s doubt-ridden condition (ਭਰਮਾ / ਵਹਿਮਾ ਦਾ ਪਟਿੱਆ ਹੋਇਆ).

 • ਉਤਮ ਮਧਿਮ ਜਾਤੀਂ ਜਿਨਸੀ ਭਰਮਿ ਭਵੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥: High and low, caste and status – the world wanders lost in doubt (ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਰਮ / ਵਹਿਮਾਂ ਵਿਚ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾਂ). (sggs 1243).

According to the Gurbani, the real outcaste (ਨੀਚ, Shoodar…) is that Jeeva (individual beings) who are separated from the Naam (Hukam, Gur-Shabad, Gurbani’s Giaan, Gurbani’s Wisdom or Divine Knowledge, Gurmat-Aatam Giaan, etc.)…

 • ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭ ਨੀਚ ਜਾਤਿ ਹੈ ਬਿਸਟਾ ਕਾ ਕੀੜਾ ਹੋਇ ॥੭॥: Binu naavai sabh neech jaati hai bisataa kaa keerhaa hoi (sggs 426).

This is the edict of the Sri Guru Granth Sahib (SGGS). But, still, caste system has a very stronghold on Sikhs. How can one call himself a Sikh if he is not willing to accept and live the SGGS’ Teaching?

 • ਸਿਖੀ ਸਿਖਿਆ ਗੁਰ ਵੀਚਾਰਿ ॥: Sikhi sikhiaa gur veechaari (sggs 465).

In nutshell, the Gurbani speaks at the level of the Aatmaa (ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ…), therefore, one becomes Sikh at the level of Aatmaa NOT at the level of the physical body-frame. Hence, as tirelessly emphasized by the Gurbani, Sikhi is the inner game of the Shabad-Surti (Naam-consciousness, Aatam Giaan, Brahm-Giaan, Gurmukh-hood …). That is, Sikhi is the Internal Way of life – Inner Path (“ਅੰਦਰਿ ਸਿਆਣਾ”). Therefore, the game of Sikhi has to be played in the Sahaj Maarag (Natural State of Being, Giaan Avastaa – ਗਿਆਨ ਅਵਸਤਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, “ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ”…), within. Thus, there is more to the Gurbani and the Sikhi than what the majority of us (if not all!) have been told or led to believe by the Pujaaree-Group!

Real Sikhi is to understand the true meanings of the Gurbani (ਗਿਆਨ, “ਉਪਦੇਸੁ”, ਬੁਧ…), and than live it in daily life. According to the Gurbani, such Gurmukh Sikh is very “rare”, rest are all mere traders (“ਬਿਉਹਾਰੀ” – ਵਪਾਰੀ, ਸੌਦੇ-ਬਾਜ, ਮਤਲਬੀ, Karamkaandee, Maya’s traders…).

 • ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਹੁ ਤੁਮ ਗੁਰਸਿਖਹੁ ਸਚਾ ਇਹੈ ਸੁਆਉ ॥: O GurSikhs! Listen to the Upadesh (Giaan or Spiritual Wisdom of the Gur-Shabad). This alone is the true purpose of life (sggs 963).
 • ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਸੇਵਕੁ ਹੋਰਿ ਸਗਲੇ ਬਿਉਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Koti madhe ko viralaa sevaku hori sagale biouhaaree ||1||Rahaaou|| (sggs 495).
 • ਬਾਣੀ ਬਿਰਲਉ ਬੀਚਾਰਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖਿ ਹੋਇ ॥: Baanee birlaou beechaarsee je ko gurmukhi hoi (sggs 935).

This false trade of Maya leads even many Gurdwara being run or built along the caste lines (ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਸੈਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਭਾਪਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਲਬਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ, etc.). What a fraud in the name of Gurbani and  Dharma! The Gurbani tells us that a true Sikh does not even come near such fraudulent people!

 • ਜਿ ਠਗੀ ਆਵੈ ਠਗੀ ਉਠਿ ਜਾਇ ਤਿਸੁ ਨੇੜੈ ਗੁਰਸਿਖੁ ਮੂਲਿ ਨ ਆਵੈ ॥: Ji thagee aavai thagee outhi jaai tisu nerhai Gursikhu mooli n aavai (sggs 317).

Thus, an assumed religious appearance or garb (ਭੇਖ ਧਾਰਨਾ) to hold the grip over Golak (controlling money, Gurdwara-funds) or power (ਝੂਠੀ ਚੌਧਰ ਵਾਸਤੇ) is not a real Sikhi, or grandeur (ਵਡਿਆਈ) of the Gurbani.

 • ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥:Bahu bhekh keeaa dehee dukhu deeaa (sggs 467).

As time and again indicated in the Gurbani, in the State of Mool-realization (Gurmukhhood), there remains no body-consciousness, let alone the memory of caste distinction or Jaat Paat. And, the SGGS wants Sikhs to become the Gurmukh (i.e., Mool-realized Being). Isn’t it?

 • ਦੇਹ ਨ ਨਾਉ ਨ ਹੋਵੈ ਜਾਤਿ ॥: Deh n naaou n hovai jaati (sggs 1257).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਿ ਪਤਿ ਸਭੁ ਆਪੇ ॥: Gurmukhi jaati pati sabhu aape (sggs 117).
 • ਉਆ ਤੇ ਊਤਮੁ ਗਨਉ ਚੰਡਾਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਹ ਮਨਿ ਬਸਹਿ ਗੁਪਾਲਾ ॥੧੬॥: Ouaa te Ooutamu ganaou chandaalaa… (sggs 253).

The Gurbani indicates that those who believe in Jaat-Paat give bad name to Parmeshar, who is mentioned in the Gur-Shabad to be pervading all beings, equally. The Gurbani repudiates stupidity of such people who, in fact, deep down, don’t believe in the Gurbani. The reason they don’t believe in the Gurbani is that the Gurbani repudiates their conduct or life-style (ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੀ ਹੈ!):

 • ਕਹਾ ਕਰਉ ਜਾਤੀ ਕਹ ਕਰਉ ਪਾਤੀ ॥: Kahaa karaou jaatee kah karaou paatee (sggs 485).
 • ਛੀਪੇ ਕੇ ਘਰਿ ਜਨਮੁ ਦੈਲਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਭੈਲਾ ॥: Chhepe ke ghari janamu dailaa gur oupadesu bhailaa (sggs 486).
 • ਏ ਪੰਡੀਆ ਮੋ ਕਉ ਢੇਢ ਕਹਤ ਤੇਰੀ ਪੈਜ ਪਿਛੰਉਡੀ ਹੋਇਲਾ ॥੨॥: Eae pandeeaa mo kaou dhedh kahat… (sggs 1292).
 • ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕੁਟ ਬਾਂਢਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ ਨਿਤਹਿ ਬਾਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ॥ ਅਬ ਬਿਪ੍ਰ ਪਰਧਾਨ ਤਿਹਿ ਕਰਹਿ ਡੰਡਉਤਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਇ ਰਵਿਦਾਸੁ ਦਾਸਾ ॥੩॥੧॥: (sggs 1293).
 • ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤਿ ਕਉ ਸਭੁ ਕੋ ਹਸਨੇਹਾਰੁ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਸ ਜਾਤਿ ਕਉ ਜਿਹ ਜਪਿਓ ਸਿਰਜਨਹਾਰੁ ॥੨॥: (sggs 1364).
 • ਫਰੀਦਾ ਖਾਲਕੁ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਲਕ ਵਸੈ ਰਬ ਮਾਹਿ ॥ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਜਾਂ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਕੋਈ ਨਾਹਿ ॥੭੫॥: (sggs 1381).

The Gurbani indicates that untill the egoistic intellect (ਹੰਕਾਰੀ-ਬੁਧਿ) has departed, the Divine Knowledge (Spiritual Wisdom, Aatam-Giaan, ਸਚ ਦਾ ਗਿਆਨ) will not arise within. For the departure of the egoistic intellect makes room for the Divine Knowledge!!

 • ਹਮ ਬਡ ਕਬਿ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਿਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ॥ ਗਿਆਨੀ ਗੁਨੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁਧਿ ਕਬਹਿ ਨ ਨਾਸੀ ॥੨॥ ਕਹੁ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੈ ਨਹੀ ਸਮਝਸਿ ਭੂਲਿ ਪਰੇ ਜੈਸੇ ਬਉਰੇ ॥ (sggs 974).

The Gurmat considers  one’s “Jaat” (if one is of low or high caste…) and “Patt” (honor, dignity…) based on one’s <a href=”http://www.gurbani.org/gurblog/what-is-karma/”>Karma</a> (deeds, <a href=”http://www.gurbani.org/gurblog/actions-are-the-louder-expressions-of-thoughts/”>actions</a>…).

 • ਜਾਤਿ ਜਨਮੁ ਨਹ ਪੂਛੀਐ ਸਚ ਘਰੁ ਲੇਹੁ ਬਤਾਇ ॥ ਸਾ ਜਾਤਿ ਸਾ ਪਤਿ ਹੈ ਜੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥: O Nanak! Do not ask about (someone’s) “Jaati” or birth (family). (If you must ask, then ask) how to realize Truth in the Heart.  (Jaat Paat of a person) is as he acts (sggs 1330).

2 comments

 1. Thank you Vir Ji, for sharing your Vichaar.
  • ਬ੍ਰਹਮਨ ਬੈਸ ਸੂਦ ਅਰੁ ਖ੍ਯ੍ਯਤ੍ਰੀ ਡੋਮ ਚੰਡਾਰ ਮਲੇਛ ਮਨ ਸੋਇ ॥ ਹੋਇ ਪੁਨੀਤ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਤੇ ਆਪੁ ਤਾਰਿ ਤਾਰੇ ਕੁਲ ਦੋਇ ॥੧॥: Brahman bais sood aru… (sggs 858).
  The typo has been corrected Ji. Thanks again.

 2. So very true . Belief in Cast / Creed is an illusion. Gurbani says that in plain simple terms.
  And only a limited few are making sincered concerted efforts to bring that message home.

  It’s ironical that those who are palced at vantage (pujaari group etc) to spread the true interpretations of Gurbani, are either ignorant themselves or worse, as you rightly brought out, refuse to believe in Gurbani ‘deep within’ for their vested interests.

  Thanks again for sharing the Gurbani Wisdom.

  Deep Regards.

  PS: A typo appears to have crept in, in the line – The Gurbani indicates that those who beliew in Jaat-Paat give bad name to Parmeshar.

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields. Comment Policy.