Baavar Gaavar

Baavar (“ਬਾਵਰ”) => Crazy, mad, demented, ਬਾਉਲਾ, ਝੱਲਾ, ਕਮਲਾ, ਵਾਤੂਲ, ਪਾਗਲ, etc.

Gaavar (“ਗਾਵਰ”) => Fool, stupid, primitive, ਗੰਵਾਰ, etc.

The Gurbani calls that person “Baavar Gaavar” whose deluded or conditioned mind is full of Maya’s hunger, Maya’s love, Maya’s attachment, Bikaar, Etc. (ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਸਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ-ਪਿਆਰ, etc.).

 • ਛੋਡਿ ਛੋਡਿ ਰੇ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਰਸੂਆ ॥ ਉਰਝਿ ਰਹਿਓ ਰੇ ਬਾਵਰ ਗਾਵਰ ਜਿਉ ਕਿਰਖੈ ਹਰਿਆਇਓ ਪਸੂਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: (O man!) Give up the pleasures of Maya . O crazy and fool! You are entangled in them like an stray animal clinging to grazing in the green fields. ||1||Pause|| (sggs 206).

To make the point, the Gurbani uses an example of a stray animal, clinging to green grass or crop in the forgoing verse.

Here is an another example of a donkey and a bull from the Gurbani! In this example, Kabeer Sahib compares a life of such falsehood or corruption with a donkey who grazes upon the green grass; arising each day, he laughs and brays, and then dies, or like an intoxicated bull who runs around wildly, romps, eats and lives a hellish existence:

 • ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ॥ ਨਿਤ ਉਠਿ ਹਾਸੈ ਹੀਗੈ ਮਰੈ ॥੧॥ ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ ॥ ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲਿ ਪਾਇ ॥੨॥: The donkey (i.e., the foolish mind) grazes upon the green grass (of Bikaar or Maya); arising each day, (the mind) laughs and brays (like a donkey), and (finally) dies (in this ‘hee-haw’ or a donkey-lifestyle). ||1|| The intoxicated bull (of the deluded and Bikaaree mind) wanders around wildly. It romps (in false ego-sense) and eats (the crop of Bikaar, Maya …) and then is ruined completely (live a hellish existence or low life…). ||2|| (sggs 326).

Thus, the mind attached to Maya (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, etc.) is called Baavar by the Gurbani – crazy, deluded, etc.

 • ਮੋਹਨਿ ਸਿਉ ਬਾਵਰ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਝੂਠਿ ਠਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥੧॥: The mad-man’s mind is enticed by Maya, the enticer; he has taken this intoxicating drug of falsehood. ||1|| (sggs 1213).
 • ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਸੂਝਤ ਨਹ ਕਛੁ ਗਿਆਨਾ ॥: (Mind) intoxicated with Maya, does not understand even a bit of Giaan (Knowledge, Wisdom…). (sggs 632).
 • ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਹਰਿ ਜਸੁ ਨਹਿ ਉਚਰੈ ॥: Madi maya kai bhaio baavaro… (sggs 536).

In addition to a donkey and a bull, the conduct of a Maya-ridden or a crazy mind is compared with the behavior of many other animals in the Gurbani (e.g., elephant, monkey, dog, parrot, frog, deer, and so on). Consider some verses as follow:

 • ਕਾਲਬੂਤ ਕੀ ਹਸਤਨੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਚਲਤੁ ਰਚਿਓ ਜਗਦੀਸ ॥: Like the straw figure of a female elephant, fashioned to trap the bull elephant, O crazy mind, the Lord of the Universe has staged the drama of this world (sggs 335).
 • ਮਰਕਟ ਮੁਸਟੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਲੀਨੀ ਹਾਥੁ ਪਸਾਰਿ ॥ ਛੂਟਨ ਕੋ ਸਹਸਾ ਪਰਿਆ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਨਾਚਿਓ ਘਰ ਘਰ ਬਾਰਿ ॥੨॥ ਜਿਉ ਨਲਨੀ ਸੂਅਟਾ ਗਹਿਓ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਮਾਯਾ ਇਹੁ ਬਿਉਹਾਰੁ ॥: Markat mustee anaaj kee man baouraa re … (sggs 336).
 • ਸੁਆਨ ਪੂਛ ਜਿਉ ਭਇਓ ਨ ਸੂਧਉ ਬਹੁਤੁ ਜਤਨੁ ਮੈ ਕੀਨਉ ॥: Suaan poosh jiou bhayo … (sggs 1009).
 • ਮਨੁ ਮੁਗਧੌ ਦਾਦਰੁ ਭਗਤਿਹੀਨੁ ॥: Manu mughadhau daadaru bhagatiheen (sggs 1118).
 • ਹਰਿਚੰਦਉਰੀ ਚਿਤ ਭ੍ਰਮੁ ਸਖੀਏ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਦ੍ਰੁਮ ਛਾਇਆ ॥: Harichandouree cjit bhram sakheeae ... (sggs 803).

These are just a few examples from the Gurbani. There are numerous more!

The Gurbani says that a crazy mind in love with Maya cannot realize its Mool within (Source, Jot…).

 • ਚਿਟੇ ਜਿਨ ਕੇ ਕਪੜੇ ਮੈਲੇ ਚਿਤ ਕਠੋਰ ਜੀਉ ॥ ਤਿਨ ਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਨ ਊਪਜੈ ਦੂਜੈ ਵਿਆਪੇ ਚੋਰ ਜੀਉ ॥ ਮੂਲੁ ਨ ਬੂਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੂਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥੩॥: Those who are wear beautiful clothes or religious robes for show (i.e. they look religious or Mahatma on the outside only), but minds are hard, false and vicious. In fact, they are not acquiring Naam (i.e. Wisdom: Giaan-ਗਿਆਨ). Their Naam-Simran is only hypocrisy (Pakhand). It is as if they are thieves (of Rabb and people who lead people astray. But they look holy on the outside). They do not Understand their own Mool (Source, True Nature or Jot Saroop…); that is why they are great fools with animal intelligence (ਡੰਗਰ ਬੁਧੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂ ਮੂਰਖ)! ||3|| (sggs 751).
 • ਮਨਮੁਖ ਤਤੁ ਨ ਜਾਣਨੀ ਪਸੂ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥੩॥: Manmukh tatu na jaananee pasoo maahi samaanaa (sggs 1009).
 • ਬਾਵਰੇ ਤੈ ਗਿਆਨ ਬੀਚਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥: Baavare tai giaan beecharu na paayaa (sggs 793).

So, the Gurbani asks such crazy mind to eradicate this craziness with the help of Gur-Giaan (Divine Knowledge or Spiritual Wisdom of the Gurbani), obtained through Shabad-Vichaar.

 • ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥: Listen, O deluded and demented mind: hold tight to the Guru’s Feet (i.e., Gur-Shabad…). (sggs 57).
 • ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥: Giaan kaa badhaa manu rahai… (sggs 469).
 • ਭੂਲਾ ਮਨੁ ਸਮਝੈ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ॥:  Bhoolaa manu samajhai gur sabadee … (sggs 561).
 • ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਛੂਟਨੁ ਨਹੀ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ ਛੂਟਨੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥੪॥੧॥੬॥੫੭॥: Kahu Kabeer chhootanu nahee … (sggs 336).

10 comments

 1. Yes Bhai Sahib Jio!
  • ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸੁ ॥: Phooto aandaa bharam kaa manahi bhaio paragaasu (sggs 1002).
  • ਦੇਖੌ ਭਾਈ ਗ੍ਹਾਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਧੀ ॥ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Dekhou bhaaee… (sggs 331).
  • ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸੁ ॥: Gur parsaadi bharam kaa naasu (sggs 294).
  Thank you!

 2. Guru Granth Sahibji enlighten us”so satgur dhan dhan jin bharm garr todiya” .We have entangled ourselves in the cobwebs of superstitions, illusions,fallacies,larm kands and we are encircled by this strong fort.Guru with the shabd demolishes this fort and liberates us.-Balwant Singh Seera

 3. Yes, Bhia Sahib Jio! The Gurbani confirms:
  • ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮਨੁ ਜੀਤਿਆ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਇ ॥: Gur kai sabadi manu jeetiaa gati mukti ghrai mahi paai (sggs 26).
  Thank You!

 4. Just as an ANT can kill an ELEPHANT ,the same way A SINGLE WORD GuROO as HARiHARi
  can break the FORTRESS of the rebellious MIND KING and JEEVA gets the state of JEEWAN MUKATi

 5. Yes Bhai Sahib Jio – the Gurbani tells us that the deluded mind is like a rebellious king (“ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ”-Maavaasee Raajaa). The Gurbani tells us that this mind is very powerful (“ਅਤਿ ਸਬਲ”), and the fortress (“ਬਿਖਮ ਗਾਰ੍ਹ”, “ਗਢੁ”) of this rebel mind-king is not easily pregnable!

  Bikaars (ਕਾਮਾਦਿਕ) – lust, anger, greed, attachment, pride (and their numerous variations) – are its commanders (ਰੌਲਾ ਪਾਣ ਵਾਲੇ, ਝਗੜਾਲੂ, fierce soldiers or fighters of the Mayaic or sense-blind mind…).
  • ਕ੍ਰੋਧੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥੨॥ (sggs 1161).

  How Jeeva (individual beings) can conquer this fortress (along with its rebel king – the Mayaic mind) is explained in the next verses of the foregoing Shabad as follows:
  • ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨੁ ਚਲਾਇਆ ॥ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥੪॥ ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੁਇ ਦਰਵਾਜਾ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥੫॥ (sggs 1161).

  Simply put, Bhagat Kabeer Sahib says we must:
  • Make “Prem Paleetaa” (ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ) or Divine Love the fuse (Prema Bhagti – perfect understanding of the Gurbani…).
  • Make “Surati” (ਸੁਰਤਿ) the cannon or the rocket (ਸੁਰਤਿ – Chit, Awareness, Divine Understanding, Aatam Giaan, Surati linked to its Mool within…).
  • Be established in Sahaj Avastaa (Natural state of being, ਸਹਜ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਗਿਆਨ ਅਵਸਤਾ…), true contentment…

 6. Waheguru ji ka khalsa, Waheguru ji ki fateh!!
  veer jeo you had been writing wonderful artclies ,but i am sorry i couldnt respond due to my health problems, What you have written about the mental state of a mind infested with love of maya, and ignoring the commands of the guru is the irrefutable truth. Its only through gurbani we can rein in our wayward mind, we can put it on a leash.If we dont follow guru’s path it nothing but KARTUT PASSU KI MANAS JAAT, LOK PACHARA KAREY DIN RAAT.Ultimately the world remains behind and we are the biggest looosers. please keep on writing such lovely blogs- Balwant Singh Seera

 7. Gurbaanee breaks the FORT OF ALL CONFUSIONS a person is living with.When CONFUSIONS are removed then one can see everywhere that ONE ONLY.

 8. Thanks for so nice blog. In Gurbani Guruji give so many examples of animals , trees & other things so that this human crazy mind in love with Maya can realize its Mool . But this crazy mind never understand as –
  (1)ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ( Like the mad dog running around in all directions),
  ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥
  (2) ਭਵਰੁ ਲੋਭੀ ਕੁਸਮ ਬਾਸੁ ਕਾ ਮਿਲਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥
  (3) ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗੁ ਕੁੰਚਰੁ ਅਰੁ ਮੀਨਾ ॥ਮਿਰਗੁ ਮਰੈ ਸਹਿ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨਾ ॥
  (4)ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ ॥

Comments are closed.