Ajapaa Jaap

As indicated in the onset of the Sri Guru Granth Sahib (‘ਜਪੁ’ ਬਾਣੀ), there are countless Jap (‘ਅਸੰਖ ਜਪ’) in the world.

Associated with these countless Jap are also countless desires (ਇੱਛਾਵਾਂ), demands (ਮੰਗ), feelings, ways, methods, Mariayada (ਮਰਯਾਦਾ: ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ i.e. ਮਨਮੁਖਤਾ), and so on.

Furthermore, according to one’s own intellect, people describe the Supreme Truth differently:

 • ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ॥: Asankh jap asankh bhaaou (sggs 3).
 • ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ॥ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ॥: (O Creator!) The tongue (of beings) utters that name of You (which they have created or made-up seeing Your diversified activities or Virtues in Kudrat). But ‘Sat Naam’ is Your Primal name (i.e., you are ‘existent’, this ‘existence’ of Yours existed even before the creation of the world. ). (sggs 1083).

However, the Truth (ਸਚ) as indicated in the Gurbani is Absolute, not relative. Also, the Jap as indicated in the Gurbani (Gurmat) is totally different than all others – It is to understand, hence, it is to be practiced with the support of the Budhi (discerning intellect, Vivek-Budhi …).

The Gurbani asks us to practice the Giaan-Jap (‘ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ’). And the Giaan (Wisdom, Knowledge, Aatm-Giaan, Brahm-Giaan…) is the subject of the Budhi, not the gross external body-frame. The Gurbani:

 • ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ॥ ਹੋਵਹੁ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕੇਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: O my mind! Understand such Giaan or Wisdom, (on account of which you) become the ‘Chaakar’ or attendant of Truth (i.e. walk on the way of Truth – ਸਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ…). ||1||Pause|| (sggs 728).
 • ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਕਉਨ ਪਵੀਤਾ ॥ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: O Pandit! (When impurity is everywhere, then) who is (possibly) pure? (Therefore) O my friend! Understand (ਜਾਂਣ, ਸਮਝ) such Wisdom (Giaan or Knowledge)! ||1||Pause||(sggs 331).
 • ਗੁਰ ਜਪੁ ਜਾਪਿ ਜਪਤ ਫਲੁ ਪਾਇਆ ਗਿਆਨ ਦੀਪਕੁ ਸੰਤ ਸੰਗਨਾ ॥੧੨॥: Gur japu jaap japat phal paaiaa giaan deepak sant sanganaa ||12|| (sggs 1080).
 • ॥ ਜਪੁ ॥ ਆਦਿ ਸਚੁ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚੁ ॥ ਹੈ ਭੀ ਸਚੁ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚੁ ॥੧॥: || Japu || Aadi sachu jugaadi sachu || Hai bhee sachu Nanak hosee bhee sachu ||1|| (sggs 1).

Thus, Jap simply means to understand the Gurbani (to attain Brahm Giaan, Divine Knowledge, Spiritual Wisdom, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ…), and constant remembrance of that Understanding (ਸੂਝ-ਬੂਝ…) when transacting with the outside world of objects, sphere of emotions, and the realm of thoughts (ਫੁਰਨੇ, desires…).

In this way, the Jap indicated in the Gurbani is ‘Ajapaa Jaap‘ – the letter ‘A’ in ‘Ajapaa‘ indicates without the external senses (i.e., tongue, etc.). That is, constant or unbroken Awareness of one’s Mool (ਮੂਲ), Joti Saroop, Aatm-Giaan, Gurmat, Spiritual Wisdom, Divine Knowledge …!

 • ਅਜਪਾ ਜਾਪੁ ਨ ਵੀਸਰੈ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸਮਾਇ ॥ ਸਭਿ ਸਖੀਆ ਪੰਚੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸੁ ॥ ਸਬਦੁ ਖੋਜਿ ਇਹੁ ਘਰੁ ਲਹੈ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੁ ॥: (The mind which has become stable) becomes immersed in the Primal (Lord such a way that it) does not forget ‘Ajapaa Jaapu’. As a Gurmukh (follower of Truth, one) becomes established in own Home (Heart), and (his) all senses unite with sublime (Virtues). Nanak is the slave of that person who seeking the Shabad finds this Home within. ||1|| (sggs 1291).

Accordingly, the Gurbani’s Jap makes one ‘Sewak’ or ‘Chaakar’.

It neither makes one the Guru, nor the Satguru, nor the Sant, nor Sri 108, nor any Deraas (ਡੇਰਾ), nor any Aashrams, etc.

While all other Jap make one a Guru, a Satguru, a Sant, a Sri 108, Deraas (ਡੇਰਾ), Aashrams, and so on.

To put it otherwise, the Jap as indicated in the Gurbani makes one humble (‘ਨੀਚਾ’, ਨੀਵਾਂ, ਗਰੀਬੀ-ਸੁਭਾਉ, lowly…).

However, to the contrary, all other Jap make one think he is better, superior, or higher than others (egoistic), etc.

 • ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ॥ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥: One who calls himself good — goodness will not draw near him (sggs 278).
 • ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ॥ ਸੋਊ ਗਨੀਐ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ ॥: He who deems himself low (i.e., humble, etc.), that person should be considered the best. (sggs 266).

This ‘Ajapaa Jaap‘ as taught by the Gurmat Wisdom of the Sri Guru Granth Sahib (SGGS) is perfected within – in the Heart (i.e., mind).

Therefore, the Gurmat’s Raam or Raam Naam is the subject of searching — Inner Inquiry, understanding, knowing, recognizing, experiencing, or realizing WITHIN (Ajappa Jaap). After understanding, it’s meant to be applied to daily life.

Hence, Bhagat Kabeer Jee asks us to give up mental trickery, worldly cleverness, craftiness, etc. (‘ਚਤੁਰਾਈ’).

 • ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਤਮ ਮਹਿ ਸੋਧੈ ॥: (A true devotee) searches for the Raam Naam within his own Soul (sggs 274).
 • ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਿ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹਿ ॥: Understand Raam in the Heart (sggs 283).
 • ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਇ ॥ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥੨॥: Who understands (Naam) in the Heart, without (reciting with) the tongue. (That) rare one knows as to what Naam really is!(sggs 1256).
 • ਕਬੀਰ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤਿ ਘਨੀ ਹਰਿ ਜਪਿ ਹਿਰਦੈ ਮਾਹਿ ॥ ਸੂਰੀ ਊਪਰਿ ਖੇਲਨਾ ਗਿਰੈ ਤ ਠਾਹਰ ਨਾਹਿ ॥੧੦੯॥ : O Kabir! The greatest wisdom is to understand Naam in one’s Hirda. Because without (such Jap) there is no other support. ||109|| (sggs 1370).

So, as indicated earlier, the Jap as taught to us by the Gurbani is performed within, with the support of the Budhi, to attain Brahm Giaan (Divine Knowledge, Spiritual Wisdom, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ…).

 • ਕਹੁ ਰੇ ਪੰਡੀਆ ਕਉਨ ਪਵੀਤਾ ॥ ਐਸਾ ਗਿਆਨੁ ਜਪਹੁ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: O Pandit! (When impurity is everywhere, then) who is (possibly) pure? (Therefore) O my friend! Understand (ਜਾਂਣ, ਸਮਝ) such Wisdom (Giaan or Knowledge)! ||1||Pause||(sggs 331).

With constant and thorough practice of this Ajapaa Jaap – the state of ‘ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ’ arises within (‘Budhi Badalee‘ = transmutation of Mayaic Budhi or worldly intelligence, or worldly mind, or worldly wisdom, etc.).

 • ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁਧਿ ਹਰਿ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁਧਿ ਬਦਲੀ ਸਿਧਿ ਪਾਈ ॥੨॥੨੧॥੭੨॥: Says Kabeer! (Wisdom) has taken away my (worldly) intelligence (ਅਕਲ). With this altered intelligence, now I have obtained Sidhi (Spiritual Perfection…). ||2||21||72|| (sggs 339).

This seems to be the Goal of Jap as taught by the Gurbani. While in all other Jap – to the contrary – there is the perpetual hunger for Maya (ਮਾਇਆ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਇੱਛਾਵਾਂ, ਮੰਗਾ …) in the mind.

Therefore, the Gurbani indicates to us that only that can be called Jap which is agreeable with the Satigur (ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, true Wisdom …), not what we think is to be the Jap (e.g., counting beads – ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ – ‘robotic repetition of ‘Waheguru Waheguru’, etc.)!

 • ਸੋ ਜਪੁ ਸੋ ਤਪੁ ਜਿ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ ॥: This is the ‘Jap’ and this is the ‘Tap’ that pleases (or looks good to) ‘Satigur‘. (sggs 509).

8 comments

 1. I understand from this and other articles that Jap is to done by understanding gurbani, keeping that understanding in our minds while dealing with the outside world and living it.

  Thank you Veer Ji!

  So is ajappa jaap is to be done during the day doing our ‘Kaar-vihaar’ and jap with tongue is to be done while in solitude?

  As to how a person can lead both worldly and Spiritual Life side by side successfully has been beautifully explained in the SGGS as follows:
  • ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰਿ ਕਾਮੁ ਸਭੁ ਚੀਤੁ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ ॥੨੧੩॥: With your hands and feet, do all your work, (but) let your consciousness remain with the Niranjan (the Immaculate – beyond Maya’s stains). ||213|| (sggs 1376).

  A sincere seeker or learner (i.e., Sikh) of the SGGS, for that reason, will not limit his Bhagti to a particular place or time. They constantly see the Universal Energy in everything and everywhere, and all the time. The limitation of time and place belongs only to hypocrites (Manmukhs, Saakat, Mayadhaaree) who have very limited vision.
  • ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ ॥: Any time is a good time to remember Hari (Mool, Source, Naam: Giaan, Virtues…). (sggs 1150)
  • ਵਿਣੁ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ॥: There is no place without Naam. (sggs 167).
  • ਜਹ ਚਿਤਿ ਆਵਹਿ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ ਜਿਤੁ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰਹਿ ਤਾ ਲਾਗੈ ਹਾਵਾ ॥੧॥: Wherever You come to mind, that (mind-) place is beautiful. The moment (I) forget, (I) become stricken with regret. ||1|| (sggs 563).
  • ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਜਨ ਦੇਖਿ ਹਜੂਰਿ ॥: Jan (Gurmukh, Daas, Bhagat…) perform Bhagti seeing (the Universal Energy, Hukam…) just present (here and now). (sggs 1174).
  • ਨਾਨਕ ਜਿਤੁ ਵੇਲਾ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਤੁ ਵੇਲੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ਜੀਉ ਮੇਰਾ ॥੫॥: O Nanak! That moment when (I) forget my Suaamee (Universal Energy, Hukam…) — at that moment, (my) Soul dies ||5|| (sggs 562).
  • ਜੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤੁ ਵੀਚਾਰੀਐ ਤਾ ਕਿਤੁ ਵੇਲਾ ਭਗਤਿ ਹੋਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੇ ਰਤਿਆ ਸਚੇ ਸਚੀ ਸੋਇ ॥ ਇਕੁ ਤਿਲੁ ਪਿਆਰਾ ਵਿਸਰੈ ਭਗਤਿ ਕਿਨੇਹੀ ਹੋਇ ॥: If one considers the time and the moment (for Bhagti), then Bhagti cannot be performed at any time. Night and day, one who is attuned to the Name becomes (one with) Truth. If someone forgets the Beloved (Universal Energy, Hukam…), even for an instant, what sort of Bhagti is that? (sggs 35).

 2. Waheguru g ka khalsa Waheguru g ki fateh. First of all, thank you very much Bhai
  T. Singh for giving away guru’s wisdom and explaining it to us. I understand from this and other articles that Jap is to done by understanding gurbani, keeping that understanding in our minds while dealing with the outside world and living it.
  This is Ajappa Jaap. My want to ask very humbly that in Gurbani, the importance of Amrit vela and Simran, jap or doing Sift-Salaah of lord has also been emphasized. Surely, what my small budhi understands that it is to be done through tongue, Rasna which has also been mentioned in gurbani. So is ajappa jaap is to be done during the day doing our ‘Kaar-vihaar’ and jap with tongue is to be done while in solitude?

 3. A quote from SGGS ji worth considering in this context as
  ਗੁਰੂ ਸਿਖੁ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਹੈ ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਚਲਾਏ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮੰਤੁ ਹਿਰਦੈ ਦੇਵੈ ਨਾਨਕ ਮਿਲਣੁ ਸੁਭਾਏ ॥੮॥੨॥੯॥ {ਪੰਨਾ 444}

 4. Satsriakal veer ji It is well understood and well explained.thanks a lot .let us all pray to waheguru ji that gurbani’s meanings should be inscribed on our hearts and we should apply the teachings of Gurbani in our routine life.Guru sab da bhala kre. Thanks

 5. Thank you veer Ji.

  ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਧਾ ਮਨੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥: Giaan ka badhaa manu rahai gur bin giaanu n hoi ||5|| (sggs 469).

 6. Satkar jog Gurmukh T.Singh jio
  Sat bachan ji…

  “… Thus, Jap simply means to understand the Gurbani (to attain Brahm Giaan, Divine Knowledge, Spiritual Wisdom, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ…), and constant remembrance of that Understanding (ਸੂਝ-ਬੂਝ…) when transacting with the outside world of objects, sphere of emotions, and the realm of thoughts (ਫੁਰਨੇ, desires…)….

  Everything is very well explained in this shabad-vichar about what exactly Jap means.

  Mere veero Gyan(Gur) Parsad de gaffe vande ja rahe ne aake lai lo te kha lo karma valeyo kuch laha khat lo jo khatan aye ho is Ram garabh(Bhav sagar) vich.

  regards
  Das Gurpreet Singh

Leave a comment

Your email address will not be published. * = required fields.