ਕਰਮ - KARMA

ਜੇਵੇਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦਾ ਤੇਵੇਹੇ ਫਲਤੇ ॥: Jevehe karma kamaavadaa tevehe phalate (sggs 317).
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org