ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ-So Thaan Suhaavaa

ਜਿਥੈ ਜਾਇ ਬਹੈ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨੁ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ॥:
Jithai jaai bahai meraa satiguroo so thaanu suhaavaa Raam raaje (sggs 450).
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org