ਜੇ ਮੋਹਾਕਾ ਘਰੁ ਮੁਹੈ ....

Je mohaakaa ghar(u) muhai...
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org