HUKAM

ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰਿ ਸਭੁ ਕੋ ਬਾਹਰਿ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ ॥:
Hukamai anadri sabhu ko baahari hukam n koi (sggs 1).
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org