ਭਗਤਿ - BHAGTI

ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ ਤੂੰ ਲੇਹਿ ਇਆਨੇ ॥ ਭਗਤਿ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ ॥:
Gur kee mati toon lehi iaane.
Bhagti binaa bahu doobe siaane
(sggs 288).
<><><><>

— T. Singh
www.gurbani.org