NIRVANA

Make this body the field, and make your daily Karma (actions) the seed.
Water (ਸਿੰਚਨ) it with God's Name. Let your mind be the farmer;
Sprout (God) in your Heart, and you will attain the state of
Nirvaanaa (ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ , ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੁਰਨਿਆ ਤੌਂ ਪਰੇ) ||1|| (sggs 23).
Says Nanak, the Divine Light has dawned within my mind;
I have obtained the state of Nirvana (sggs 206).
<><><><>

Perhaps the best approach to understand the meaning of the word "Nirvana" (pronounced Nirvaana) is to compare it with "Sansaar", which is in diametric contradiction to "Nirvana". In this way — by first understanding "Sansaar" — the meaning of "Nirvana" will become more clear when it is seen as the opposite of "Sansaar". So, what is Sansaar?

Literally, that which is in a state of constant flux is referred to as Sansaar or material world (Maya) — the place of repeated birth and death. Whatever we see in Sansaar is changeable; nothing is constant. This is the law of birth and death. This involves suffering — "Dukha", which means without permanence — because we want things to last yet nothing can. Being the product of conceptual mind and its egoism (the false self-ਆਪਾ ਭਾਵ), the Sansaar is an illusion (Maya's deception); for it is a perishable entity. Hence its nature is emptiness. Sansaar (or world-appearance) in a sense arises fromdoubts, duality, Mayaic Budhi, False ego-sense (Haumai) : volitional activity conditioned by desires, lust, aversion, delusion, greed, anger, attachment, self-conceit, enviousness, stubborn mindedness, selfishness, and so on. In essence, Sansaar is ignorance: an unenlightened existence.

 • ਜੰਮਣੁ ਮਰਣਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੁ ॥: Jamman maranaa hai Sansaar: The world is tied to birth and death (sggs 364).
 • ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰੁ ॥: Nanak dukheeaa sabh sansaar: O Nanak, the whole world is suffering (sggs 954).
 • ਤਿਸਨਾ ਅਗਨਿ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ ॥: Tisnaa agni jalai sansaaraa: The world is burning in the fire of desire (sggs 120).
 • ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥: Houmai rog vadaa sansaar: The world is suffering from the terrible disease of egotism (sggs 1278).
 • ਜਗਿ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ਮਲੁ ਲਾਗੀ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ॥: Jagg haumai mailu dukh paaiaa mall laagee doojai bhaai: On account of the filth of Haume (egotism), the world suffers in pain. Because of the (love of Maya), the filth of duality sticks to the world (sggs 39).
 • ਸੰਸਾ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਹੈ ਸੁਤਿਆ ਰੈਣਿ ਵਿਹਾਇ ॥: Sansaa ihu sansaar hai sutiaa rain vihaai: This world is an illusion; people pass their life-nights sleeping in this illusion (sggs 36).
 • ਛਾਇਆ ਛੂਛੀ ਜਗਤੁ ਭੁਲਾਨਾ ॥: Shaaiaa shooshee jagatu bhulaanaa: Empty Maya has defrauded the world (sggs 932).
 • ਅਗਿਆਨੀ ਜਗਤੁ ਅੰਧੁ ਹੈ ਭਾਈ ਸੂਤੇ ਗਏ ਮੁਹਾਇ ॥੨॥: Agiaanee jagat andh hai bhaaee soote gae muhaai ||2||: O brother, (due to the love of Maya and lack of understanding of spiritual life - ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ) in ignorance the world is blind; people sleeping in this ignorance are plundered (they lose their spiritual wealth - ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰਾਸਿ-ਪੂੰਜੀ ਲੁਟਾਣਾਂ) ||2|| (sggs 603).

To the contrary, Nirvana is the total freedom from bondage to Sansaar. Thus, the nature of Nirvana is complete freedom from Maya. Therefore, Nirvana's characteristic is complete liberation from all suffering (Dukha), and its nature is "Sunn " — Spiritual Emptiness, Spiritual Silence, complete Spiritual Freedom or "total disappearance" of illusory world-appearance (Mayaic thoughts...). As the opposite of Sansaar, the Nirvana is halting of the Mayaic efforts. In that sense, the Realization of Nirvana is the cessation of the Karma-causality. By sensing the realities of suffering, man simultaneously comes to know the significance of the ideal of emancipation, or the condition where there is no suffering from repeated birth and death. Nirvana is the end of doubts, duality or the feeling of "likes" and "dislikes". Thus, Nirvana is the indescribable Supreme State or Ultimate Attainment which follows the complete cessation of suffering.

 • ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਾ ਦੋਊ ਤਿਆਗੈ ਖੋਜੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨਾ ॥: Usatat nindaa do-oo tiaagai khojai padu nirbaanaa: Renounce both praise and blame (duality); seek instead the state of Nirvana (sggs 218).
 • ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਪਾਈਐ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥: Vadai bhaag satgur milai paaeeai padu nirbaanee: By great good fortune, one meets the Divine, and the supreme status of Nirvana is obtained (sggs 421).
 • ਮਾਇਆ ਫਾਸ ਬੰਧ ਨਹੀ ਫਾਰੈ ਅਰੁ ਮਨ ਸੁੰਨਿ ਨ ਲੂਕੇ ॥ ਆਪਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਨ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿਆ ਇਨ ਬਿਧਿ ਅਭਿਉ ਨ ਚੂਕੇ ॥੨॥: (O Gurdev! My mind, self...) does not break free from the bonds of the noose of Maya and does not seek the shelter of the "Sunn" (void, thoughtlessness, ਅਫੁਰ...). (This mind, self...) does not realize its Mool which is liberated from Mayaic existence, in this way its doubt does not depart. ||2|| (sggs 475).
 • ਸੁੰਨ ਸਰੋਵਰਿ ਪਾਵਹੁ ਸੁਖ ॥: Sunn sarovar paavahu sukh: Find Peace in the ocean of the Void: ("Sunn") (sggs 343).
 • ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਹਰਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਲਹੀਐ ॥: Mann kee dubidhaa binas jaai har param padu laheeai: Double-mindedness (duality) departs, and the supreme status of the Lord is obtained (sggs 168).

In this context, the word Nirvaana has a number of different translations — depending upon the perspective. For example, in most general sense it means the following: "going out", "to be blown out", "to extinguish", and "extinction". In religious terms, however, it is generally used to refer to a person who has attained Spiritual Enlightenment through having extinguished all desires and material attachments (hunger of Maya). In other words, Nirvaana signifies a Transcendental State, which is characterized by the "going out" from the mind of the ego illusion and its faults. Thus, it is the total or final extinction — by destruction of all rebirth-making Vaasnaas (undigested desires) in us.

 • ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥: Kahu Nanak mani bhaiaa pirigaasaa paaiaa pada nirbaanee: Says Nanak, the Divine Light has dawned within my mind; I have obtained the state of Nirvaana (sggs 206).
 • ਹਉਮੈ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਈਐ ॥: Houmai jaai param padu paaeeai: When egotism departs, then the supreme state is obtained (sggs 226).

In the same context, Nirvana also means the state of "no craving", "no sinful thoughts", "sweeping" clean the mind of all evil passions, "escape from misery", "perfect stillness or calmness", "extinction of individuality" or egoism, "the disappearance of form", "being freed from the evil paths", "getting out of the forest of the Aggregates", "no more weaving of the cloth of birth and death", "going to the other side of the stream", "non-obstruction, emancipation or freedom", "liberation" from the realm of "Sansaar" or the cycle of birth and death, the "quenching of the flame" of evil passions, and annihilation or destruction of selfish life so that emptiness and nothingness ("Sunn") are acknowledged.

 • ਜਿਸ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਹੀ ਸਉਪਿ ਕੈ ਏਹੁ ਰਹਿਆ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥ ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਆ ਸੋਈ ਕਰਿ ਮਾਨਿਆ ਨਾਨਕ ਗਿਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਸੋ ਪਰਵਾਣੁ ॥: Jis kee aasaa tis hee soupi kai ehu rahiaa nirbaan, Jis te hoaa soee kari maaniaa Nanak girahaa udaasee so paravaanu: Whosoever get rid of desires (offer them back to God), he remains in the state of Nirvana. We come from Him; surrendering to Him, O Nanak, one is approved regardless if he a householder or a renunciate (sggs 1329).
 • ਟਾਰੀ ਨ ਟਰੈ ਆਵੈ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸੁੰਨ ਸਹਜ ਮਹਿ ਰਹਿਓ ਸਮਾਇ ॥੭॥: Taaree na tarai aavai na jaai. Sunn sahaj mahi rahio samaai ||7||: (the one who is lovingly attuned to the Lord's Name) remains merged in Sahaj Avasthaa and remains absorbed in Sunn. (This state) cannot removed (by somebody else); it alsways stays. ||7|| (sggs 1162).
 • ਕਹਤ ਕਬੀਰ ਪੰਚ ਜੋ ਚੂਰੇ ॥ ਤਿਨ ਤੇ ਨਾਹਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਦੂਰੇ ॥: Kahat Kabeer panch jo choore. Tin te naahi param padu doore: Says Kabeer, the supreme state is never far from those who conquer the "five": All evil passions (sggs 478).

To put in simple language, Nirvana means ending the process of materialistic life (Mayaic efforts, the Manmukh lifestyle...). Where the materialistic life ends, the Spiritual Life begins (the Gurmukh Lifestyle). The cycle of material existence (or Sansaar) signifies the conditioned state of the mind. Nirvana, on the other hand, is the liberation from the cycle of material existence — the completely purified state of the mind. Thus, Nirvana is the complete silencing of Mayaic thoughts, concepts, notions and ultimate sublimation of all it's wanderings. It's the state of Unconditioned Consciousness.

 • ਮਨੁ ਵਸਗਤਿ ਆਇਆ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਸਾ ਧਨ ਕੰਤਿ ਪਿਆਰੀ ॥: Manu vsagati aaiaa param padu paaiaa saa dhann kant piaaree: The soul-bride obtains the supreme state, as her mind is brought under control; she becomes dear to her Divine Beloved (sggs 576).

A person in the state of Nirvana is a Jeevanmukta (living Liberated) — liberation from the false self, body-consciousness and worry ("Chintaa") caused by the off balanced mind, distorted vision or material consciousness. It is the state of complete tranquility or the peaceful condition whose surface is disturbed by not even the ripple of a wave of thought. Upon entering this highest state, our hearts will be able to reflect the Light of Absolute Truth. Thus, Nirvana is the Ultimate Goodness, the Absolute, and the Highest State. It is the Ultimate Peace wherein the mind is fully disciplined and tamed. Present always and everywhere, this sublime condition lies asleep within — a potential waiting to be Realized by the seeker at the end of an arduous search.

 • ਮੈ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਜੀ ਹਰਿ ਨਿਹਚਲੁ ਸੁ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ॥: Mai khojat khojat jee har nihachal su ghar paaiaa: I searched and searched, and found the Immovable and Unchanging Reality within my body (sggs 785).
 • ਜੀਵਤ ਮੁਕਤ ਸਦਾ ਨਿਰਬਾਨ ॥: Jeevat mukat sadaa nirbaan: Those who are Jivan-mukta, liberated while yet alive — are forever in the state of Nirvana (sggs 1167).
 • ਊਚ ਤੇ ਊਚ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥: Ooch te ooch niramal nirbaan: One is the Highest of the high, Immaculate and Detached, in Nirvana (sggs 1236).
 • ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥: Sadaa alag rahai nirbaan: One in the state of Nirvana remains forever detached (sggs 1261).
 • ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਉਤਮੁ ਹਰਿ ਪਦੁ ਚੰਗਾ ॥: Jan Nanak nirbaan padu paaiaa har uttam har padu changaa: Servant Nanak has obtained the state of Nirvana, the state of Ultimate Goodness, the state of the Divine (sggs 575).

Nirvana is identification with the Mool within (Source, Origin, Jot...), the Immutable in the changes of existence. Thus, only the person who identifies himself with the truthful living will attain Nirvana; and he who has entered Nirvana has become Eternal and Immortal while living in this body. Thus, Nirvana is in building the path of Righteousness, and destroying the path of obstinate error. Upon attaining the state of Nirvana, our thoughts — Vaasnaas or conditionings — will be dissolved again; our false concepts will break to pieces and our false ego (individuality) will be shattered. Hence, Nirvana simply is the blotting out of false self. In this state, the soul is in ceaseless meditative union with Spirit, in which the false self (ego illusion) perceives itself as the Pure Self. The scriptures tell us that happy is he who has ceased to live for sensual pleasures and rests in the Truth. Verily his Intuitive Poise of the mind is the Supreme Bliss. It is the ideal condition of complete rest, harmony, stability, joy, disinterested wisdom and compassion. It is the end of spiritual ignorance.

 • ਨਾਨਕ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥: Nanak naami rate nihakeval nirbaanee: O Nanak, those attuned to the Divine Name are detached, in the perfect balance of Nirvana (sggs162).
 • ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਰਸ ਭੋਗਿਆ ਸਬਦਿ ਰਹੈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥: Bahu rangee ras bhogiaa ssabadi rahai nirbaan: One enjoys so many sensuous pleasures, while the other, through the Shabad, remains in Nirvana (sggs 550).
 • ਮਨਹਿ ਨ ਕੀਜੈ ਰੋਸੁ ਜਮਹਿ ਨ ਦੀਜੈ ਦੋਸੁ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਬਾਣ ਪਦੁ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹਿ ਲੀਜੈ ॥: Manahi na keejai rosu jamahi na deejai dosu niramal nirbaan padu cheenih leejai: Do not harbor anger in your mind, or blame the Messenger of Death; instead, realize the immaculate state of Nirvaana (sggs 973).
 • ਆਪੇ ਸੁਰਤਾ ਸਚੁ ਵੀਚਾਰਸਿ ਆਪੇ ਬੂਝੈ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥: Aape srataa sach veechaaras aape boojhai padu nirbaanee: He Himself is the Awareness of Truth; He Himself understands the state of Nirvana (sggs 1345).
 • ਦੁਰਮਤਿ ਜਾਇ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਏ ॥: Durmat jaai param padu paae: Evil-mindedness is eradicated, and the supreme state is attained (sggs 737).

Nirvana has many names in different scriptures. Some of these names are full Awakening, God-realization, Union with the Universal Mind, Heightened Awareness, Cosmic Consciousness, Transcendental Bliss, Final Emancipation, identification with the Truth; complete extinction of suffering and evil passions, Self-realization, and so on. It is also synonymous to awakening, within, of Kundilini, Satguru, Sant, Saadh, Sajjan, Sahib, Mahaan Purakh, Chauthaa Pad, Naam-Amrit, Shabad-Surti, Anahad Bani, Anhata Shabad, Panch Shabad, Anahad Dhuni, Anahad Naad, Gur Charan, Gur Moorati, Amrit Dhaaraa, Sahaj Avasthaa, Anand, Brahm Giaan, Gobind Gajjiyaa, Baygumpuraa, Gaganpuraa, Sookh Mahal, Bismaad, Agam Roop, Ratan Kothree, Baikunth Nagar, Param Pad, Param Purakh Kee Ghaatee, Sunn Samaadhi, Sahaj Samaadhi, Nirvikalapa Samaadhi, Joti-Svaroopa, Dasam Duaar (Tenth Gate), Jeevan Padvee, Divine Darshan, and so on.

The state of Nirvana is "here" and "now", not at some "other time" or "other place". Neither it is after death phenomena; for it's not a post-mortem state!

In other words, it is not futuristic and otherworldly experience. Nirvana is to live the life on earth as the result of Spiritual Awakening (the Gurmukh Lifestyle). It is not a place, but a state of the mind in which one is released from the Humai or ego illusion and its faults: desire, anger,greed, etc. Therefore, to achieve Nirvana "here" and "now" — by becoming the Spiritual Being (the Gurmukh) — is the ultimate goal of human life. A person dwelling in the supreme state of Nirvana, watches the Ocean of Pure Awareness and his little bodily wave as one and the same thing.

 • ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝਏ ॥: Akath kahaanee padu nirabaanee ko viralaa gurmukhi boojhe: The Unspoken Speech - the state of Nirvana - how rare is the one who by becoming the Gurmukhi (who follows Gurmat, Shabad-Giaan...) Understands this. (sggs 844).
 • ਮਨਮੁਖ ਬੁਧਿ ਕਾਚੀ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥੈ ਕਹਾਨੀ ॥: Manmukh budhi kaachee manooaa dolai akathu n kathai kahaanee: The intellect of a Manmukh (who follows his own mind, self willed...) is false; his (Mayaic) mind wavers and wobbles, and he cannot speak the Unspoken Speech (sggs 1233).
 • ਸਭ ਕੈ ਮਧੇ ਅਲਿਪਤ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥: Sabh kai madhe alipat nirbaane: In the midst of world happenings, remain detached and balanced in Nirvana (sggs 102).
 • ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਹਿ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥: Grihasat mahi soee nirbaanu (sggs 281).
 • ਪਾਪ ਕਰੇ ਕਰਿ ਮੂਕਰਿ ਪਾਵੈ ਭੇਖ ਕਰੈ ਨਿਰਬਾਨੈ ॥: Paap kare kari mookar paavai bhekh karai nirbaanai: Manu commit sins, and then deny them, while they pretend to be in Nirvana (sggs 680).

How can the state of Nirvana be experienced? First and foremost, we are reminded by the Gurbani not to waste our time and energy in useless discussions or arguments. Instead, we are urged to struggle with our false self in order to "blow out" our desires and fear.

 • ਮੂਰਖ ਸਿਉ ਨਹ ਲੂਝੁ ਪਰਾਣੀ ਹਰਿ ਜਪੀਐ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ਹੇ ॥: Moorakh sio nah loojh paraanee har japeeai padu nirbaanee hae: Do not argue with fools, O mortals. Meditate on the Divine, and attain the state of Nirvana (sggs 1070).
 • ਛੋਡਿ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਧੰਧੇ ॥: Shod khiaal duneeaa ke dhandhe: Forsake thoughts of worldly entanglements (sggs 1083).
 • ਮਨਸਾ ਮਾਰਿ ਮਨੈ ਸਿਉ ਲੂਝੈ ॥: Mansaa maari manai siyu loojhai: Subdue your desires, and struggle with your mind (sggs 1021).

The Divine is Nirvanic Being — permeating and pervading everywhere. In our Essential Nature, we are That. To realize That Unconditioned Consciousness, we must uplift our deluded consciousness to Nirvanic Beatitude; the state where the thought of "Sansaar" and the thought of "Nirvana" both are no more! How can we realize this Sublime State, "here" and "now", while still living in this body? Here are some suggestions from the Gurbani.

 • ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥: Eko ravi rahiaa nirbaanee: The One Nirvaanic Being is permeating and pervading everywhere (sggs 904).
 • ਇਹੁ ਤਨੁ ਧਰਤੀ ਬੀਜੁ ਕਰਮਾ ਕਰੋ ਸਲਿਲ ਆਪਾਉ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥ ਮਨੁ ਕਿਰਸਾਣੁ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਜੰਮਾਇ ਲੈ ਇਉ ਪਾਵਸਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੧॥: Ih tann dhartee beeg karmaa karo salil aapaau saaringpaanee. Mann kirsaan Hari ridai janmaai lai iyu paavasi pad nirvaanee ||1||: Make this body the field, and make your daily Karma (actions) the seed. Water (ਸਿੰਚਨ) it with God's Name. Let your mind be the farmer; Sprout (God) in your Heart, and you will attain the state of Nirvaanaa (ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ) ||1|| (sggs 23).
 • ਨਿਰਬਾਣ ਪਦੁ ਇਕੁ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥: Nirbaan padu ik har ko naam: The state of Nirvaana comes through the Name of the One Divine (sggs 1163).
 • ਜੀਵਨ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਇਕੋ ਸਿਮਰੀਐ ॥: Jeevan pada nirabaan iko simareeai: To obtain the state of life of Nirvaana, meditate upon the One Divine (sggs 322).
 • ਤੂੰ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੁ ॥: Toon har bhaju mann mere padu nirbaan: Meditate upon the Divine, O my mind, and you will obtain the state of Nirvaana (sggs 525).
 • ਨਾਮਿ ਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਬਾਣੁ: Naam rattaa soee nirbaan: He dwells in Nirvaana who is Imbued in Divine Name (sggs 385).
 • ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗਿ ਕਰਿ ਬਿਉਹਾਰਾ ਪਾਵਹਿ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਨੀ ॥: Raam naam sang kar biouhaaraa paavahi padu nirbaanee: Let your dealings be with the Divine Name, and you will attain the state of Nirvaana (sggs 614).
 • ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾ ਨਿਰਬਾਣੇ ॥: Satgur sevaa mahaa nirbaane: Serving the Satgur, obtain the Supreme state of Nirvaana (sggs 385).
 • ਸਬਦਿ ਰਪੈ ਘਰੁ ਪਾਈਐ ਨਿਰਬਾਣੀ ਪਦੁ ਨੀਤਿ ॥: Sabadi rapai gharu paaeeai nirabaanee padu neet: Attuned to the Shabad, we enter our true Home within, and obtain the Eternal State of Nirvaana (sggs 58).
 • ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਭਾਇਆ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਲਾਹਾ ਪਦੁ ਨਿਰਬਾਣੁ ਜੀਉ ॥: Har har man bhaaiaa param sukh paaiaa har laahaa padu nirbaan jeeo: One whose mind loves the Divine Name, obtains Supreme Peace. He reaps the profit of the Name, the state of Nirvaana (sggs 444).
 • ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ਲਾਹਾ ਘਰਿ ਆਣਿਆ ॥ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣੁ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣਿਆ ॥: Gur kee kaar kamaai Laahaa ghari aaniaa. Gurbaanee nirabaan sabadi pashaaniaa: Performing in accordance with the Divine Teaching, bring Home (Heart) the real Profit (of Bhagti). Thus, Through the help of the Gurbani and the Word of the Shabad, one realizes the Nirvaanic (God) (sggs 752).

— T. Singh
www.gurbani.org