GURBANI VISUALS

New visuals are to be continually added. If you would like to contribute to this page, please send us your artwork for review. If your artwork is selected and added here, you will be given a full credit.

#11. {NEW}
visuals
ਸਲੋਕੁ ਮਃ ੧ ॥ ਸਿੰਮਲ ਰੁਖੁ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤਿ ਦੀਰਘ ਅਤਿ ਮੁਚੁ ॥ ਓਇ ਜਿ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰਿ ਜਾਹਿ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿਤੁ ॥ ਫਲ ਫਿਕੇ ਫੁਲ ਬਕਬਕੇ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ ॥ ਮਿਠਤੁ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆ ਤਤੁ ॥ ਸਭੁ ਕੋ ਨਿਵੈ ਆਪ ਕਉ ਪਰ ਕਉ ਨਿਵੈ ਨ ਕੋਇ ॥ ਧਰਿ ਤਾਰਾਜੂ ਤੋਲੀਐ ਨਿਵੈ ਸੁ ਗਉਰਾ ਹੋਇ ॥ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੈ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾਹਿ ॥ ਸੀਸਿ ਨਿਵਾਇਐ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਕੁਸੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥੧॥: Saloku M: 1 || Simmal rukh saraairaa ati deeragh ati muchu. Oi je aavahi aas kar jaahi niraase kitu. Phal phike phul bakabake kamm n aavahi pat. Mithat neevee Nanakaa gun changeeaaeeaa tatu. Sabh ko nvai aap kaou par kaou nivai n koi. Dhar taraajoo toleeai nivai su gaouraa hoi. Aparaadhee doonaa nivai jo hantaa mirgaahi. Sees nivaaiai kiaa theeai jaa ridai kusudhe jaahi ||1||: Saloku M: 1 ||: The Simmal tree is straight, very tall, and very thick. But the birds that come and sit on it hopefully, depart disappointed; (because) its fruits are tasteless, its flowers are nauseating, and its leaves are useless. O Nanak! There is sweetness in humility, and Virtues; (humility) is the essence of all good Virtues (i.e., it's the best Virtue!). Everyone bows down to himself (in this world - for the sake of one’s own selfishness); no one bows down for the sake of other. (But notice that) when something is placed on the balancing scale and weighed, the side which descends is heavier! An Aparaadhe (ਅਪਰਾਧੀ - offender, defaulter, transgressor, guilty, culprit, wrong-doer, etc.) like the deer hunter, bows down twice as much. (But) what can be achieved by bowing the head, when the heart is impure (i.e., nothing is attained by bowing if one is full of Bikaars within - ਜੇ ਨਿਰਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੀਵ ਖੋਟਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਿਊਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)? ||1|| (sggs 470).


#10. {NEW}
visuals
ਤੂ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਹਿ ਗਵਾਰੀ ॥: Too hiradai gupatu vasahi dinu raatee teraa bhaaou n bujhahi gavaaree: (O Lord!) You dwell, hidden, within the heart day and night; but the fools do not understand how to Love You. (sggs 607).


#9.
visuals visuals ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ ॥ ਸੁਰਤਿ ਸਬਦਿ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੇ ॥ ਰਹਹਿ ਇਕਾਂਤਿ ਏਕੋ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਆਸਾ ਮਾਹਿ ਨਿਰਾਸੋ ॥ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਦੇਖਿ ਦਿਖਾਏ ਨਾਨਕੁ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ ॥੫॥: Jaise jal mahi kamal niraalam muragaaee nai saane...: The lotus flower floats untouched upon the surface of the water, and the duck swims through the stream (i.e., without getting feathers wet); (similarly) O Nanak! With consciousness focused on the Shabad, one crosses over the terrifying world-ocean (of Maya). One who enshrines the One his mind, remains unaffected by hope in the midst of hope (worldly desires), he lives quietly (i.e., while living in the world or in the midst of Maya, he remains uneffected by it - a mode of emancipation). And the one who sees himself and inspires others to see the Unfathomable and Imperceptible, Nanak is his Daas ||5|| (sggs 938).
#8.
visuals visuals ਜਿਉ ਆਕਾਸੈ ਪੰਖੀਅਲੋ ਖੋਜੁ ਨਿਰਖਿਓ ਨ ਜਾਈ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਮਾਝੈ ਮਾਛਲੋ ਮਾਰਗੁ ਪੇਖਣੋ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ ਜਿਉ ਆਕਾਸੈ ਘੜੂਅਲੋ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭਰਿਆ ॥ ਨਾਮੇ ਚੇ ਸੁਆਮੀ ਬੀਠਲੋ ਜਿਨਿ ਤੀਨੈ ਜਰਿਆ ॥੩॥੨॥: Jiou aakaasai pankheealo khoj nirkhio n jaaee. Jiou jal maajhai maashalo maarag pekhano n jaaee. ||2|| Jiou aakaasai gharhooalo mrig trisanaa bhariaa. Naame che suaamee beethalo jin teenai jariaa ||3||2||: As the path of a bird’s flight across the sky cannot be seen. As the path of a fish through the water cannot be seen. ||2|| As the mirage leads one to mistake the sky for a pitcher filled with water ( more we move towards the mirage-water, we never find its limit or end)— so is God, says Naam Dev, who fits these three comparisons (i.e., He cannot be completely described; He is Infinite - His Limits cannot be found; etc.) ||3||2|| (sggs 525).
#7.

visuals visuals ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ॥ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋਹੀ ਸੰਗਿ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪੁਹਪ ਮਧਿ ਜਿਉ ਬਾਸੁ ਬਸਤੁ ਹੈ ਮੁਕਰ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਛਾਈ ॥ ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰਿ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰਿ ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ ॥੧॥ ਬਾਹਰਿ ਭੀਤਰਿ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ ਇਹੁ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਬਤਾਈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥੨॥੧॥: Kaahe re ban khojan jaaee ...: Dhanaasaree Mahalaa 9. Why do you go looking (for God) in the forest? Although he is ever detached, he dwells everywhere. He even abides with you. ||1||Pause|| Like the fragrance which remains in the flower, and like the reflection in the mirror, the Lord dwells deep within (all). (Therefore) search for Him within your own heart, O brother. ||1|| the Guru has imparted this wisdom: outside (the body) and inside (the body), know that there is only the One Lord (pervading everywhere). O Daas Nanak! Without Realizing one’s own self (Mool, Original, or True Nature, etc. - ਆਪਣਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਪਰਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, etc.), the moss of doubt (ignorance of one's True Nature, etc.) is not eradicated (from the mind) ||2||1|| (sggs 684).#6.

ਇਹੁ ਮਨੁ ਆਰਸੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੇਖੈ ॥ ਮੋਰਚਾ ਨ ਲਾਗੈ ਜਾ ਹਉਮੈ ਸੋਖੈ ॥ ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਸਬਦੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਸਚਿ ਸਮਾਵਣਿਆ ॥੪॥: Ihu manu aarsee koee Gurmukhi vekhai ...: This mind is like a mirror (or looking-glass, through which one can see his Mool, Source, Originality, Authentic Nature, Jot-Svaroop, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ, etc., but); hardly any by becoming the Gurmukh (Spiritual Being...) sees himself in it. The rust (of ego or Haume, Maya...) does not stick to (the mind of him who becomes the Gurmukh and) burns his ego (and, with ego burnt, he can see himself through this mind-mirror). The Unstruck Melody of the Bani, the Pure Shabad resounds (within the Gurmukh); through the Gur-Shabad, (the Gurmukh) remains absorbed in the Truth ||4|| (sggs 115).#5.
visuals
ਭਵਰੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਾ ਇਹੁ ਮਨੁ ਹੋਵਉ ਹਰਿ ਚਰਣਾ ਹੋਹੁ ਕਉਲਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਉਨ ਸੰਗਿ ਲਪਟਾਇਓ ਜਿਉ ਬੂੰਦਹਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਮਉਲਾ ॥੪॥੩॥੪॥: Bhavar tumhaaraa ihu man hovo har charanaa hohu koulaa. Naanak daas oun sang lapataaiou jio boondahi chaatrik moulaa ||4||3||4||: Let this mind of yours be the bumble bee (bumble bee is known for its love for the flowers i.e., it is the lover of flowers - ਭੋਰਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਆਛਕ ਹੈ), and let the Lord's feet be the lotus flower (for the bumble bee of your mind). Says Nanak, (the Lord's) servent remains attached to them (the Lord's feet - His Name), and blossom forth like the song-bird upon finding the rain-drop. ||4||3||4|| (sggs 496).


#4.

visuals
  • ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਸਭੁ ਸੁਆਨੁ ਹਲਕੁ ਹੈ ਹਲਕਿਓ ਸਭਹਿ ਬਿਗਾਰੇ ॥: Lobh lahari sabhu suaanu halaku hai halkio sabhahi bigaare: The waves of greed are like a mad dog with rabies. Its madness ruins all (those whom the mad dog bites - ਵੱਢਣਾਂ . The greedy Jeeva is also like that...).(sggs 983).
  • ਜਿਉ ਕੂਕਰੁ ਹਰਕਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ ॥ ਲੋਭੀ ਜੰਤੁ ਨ ਜਾਣਈ ਭਖੁ ਅਭਖੁ ਸਭ ਖਾਇ ॥: Jiou kookaru harkaaiaa dhaavai dah dis jaai. Lobhee jantu n jaanaee bhakhu abhakhu sabh khaai: Like the mad dog running around in all directions, the greedy person, unaware, consumes Bhakh and Abhakh alike (sggs 50).
  • ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ॥ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧੁਨ ਪਾਇਆ ॥੬॥: Binu simran kookar harkaaiaa. Saakat lobhee bandhun paaiaa ||6||: Without Simran, one is like a mad dog. The greedy, Saakat (one separetd from the Truth) falls into entanglements ||6|| (sggs 239).


#3.
visuals
Credit: drawing of this visual by Charan Batra
Source: Full text of the article this visual is based upon is available at http://www.gurbani.org/articles/webart11.htm

#2.

visuals visuals
  • ਅੰਦਰਹੁ ਅੰਨਾ ਬਾਹਰਹੁ ਅੰਨਾ ਕੂੜੀ ਕੂੜੀ ਗਾਵੈ ॥ ਦੇਹੀ ਧੋਵੈ ਚਕ੍ਰ ਬਣਾਏ ਮਾਇਆ ਨੋ ਬਹੁ ਧਾਵੈ ॥ ਅੰਦਰਿ ਮੈਲੁ ਨ ਉਤਰੈ ਹਉਮੈ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਆਵੈ ਜਾਵੈ ॥ ਨੀਂਦ ਵਿਆਪਿਆ ਕਾਮਿ ਸੰਤਾਪਿਆ ਮੁਖਹੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਾਵੈ ॥ ਬੈਸਨੋ ਨਾਮੁ ਕਰਮ ਹਉ ਜੁਗਤਾ ਤੁਹ ਕੁਟੇ ਕਿਆ ਫਲੁ ਪਾਵੈ ॥ ਹੰਸਾ ਵਿਚਿ ਬੈਠਾ ਬਗੁ ਨ ਬਣਈ ਨਿਤ ਬੈਠਾ ਮਛੀ ਨੋ ਤਾਰ ਲਾਵੈ ॥ ਜਾ ਹੰਸ ਸਭਾ ਵੀਚਾਰੁ ਕਰਿ ਦੇਖਨਿ ਤਾ ਬਗਾ ਨਾਲਿ ਜੋੜੁ ਕਦੇ ਨ ਆਵੈ ॥ ਹੰਸਾ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ ਬਗੁ ਡਡਾ ਭਾਲਣ ਜਾਵੈ ॥ ਉਡਰਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਬਗੁਲਾ ਮਤੁ ਹੋਵੈ ਮੰਞੁ ਲਖਾਵੈ ॥: Anadarahu annaa, baaharu anna...: Blind inwardly (blind from the mind - ਮਨੋਂ ਅੰਨਾ), and blind outwardly (from conduct or deeds - ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ), he sings (ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ) falsely. He washes his body, and draws ritual marks (on his body), and greatly runs after wealth. But (inspite of all this) the filth of his egotism is not removed from within, and over and over again, he comes and goes in reincarnation. Engulfed in sleep (sleeping in love with Maya - ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ), and tormented by lust, he chants the Lord's Name with his mouth. He is called a Vaishnav (devotee of Vishanu), but he is bound to deeds of egotism; by threshing only husks, what can be gain (i.e., by thrashing just husks, no grains can be obtained)? Sitting among the swans, the crane does not become one of them; sitting there, he keeps staring at the fish. And when the gathering of swans look and see, they realize that they can never form an alliance with the crane (ਬਗਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਫਬਦਾ ਨਹੀ). (Because) The swans peck at the diamonds and pearls, while the crane chases after frogs. The poor crane (eventually) flies away (from the gathering of swans), so that his secret (of his conduct, mentality, falsehood, etc.) will not be exposed. (sggs 960).
  • ਮਨਮੁਖ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁਤੁ ਅਭਿਮਾਨਾ ॥ ਬਗ ਜਿਉ ਲਾਇ ਬਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨਾ ॥: Manmukh karam kare bahutu abhimaanaa. Bag jiou laai behai nit dhiaanaa: Manmukhs (those in material or ego consciousness) perform their actions in much pride. (Acting in pride - ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ) They sit, like storks, pretending to meditate (but, while pretending to be meeditating, stroks keep staring at fish or frogs!) (sggs 230).
  • ਉਦਕ ਮਾਹਿ ਜੈਸੇ ਬਗੁ ਧਿਆਨੁ ਮਾਡੈ ॥੧॥ ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੈ ਧਿਆਨੁ ਜਪੰਨਾ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸੁਧੁ ਨਾਹੀ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Udak maahi jaise bagu dhiaanu maadai. ||1|| Kaahai kaou keejai dhiaanu japannaa. Jab te sudhu naahee manu apnaa ||1||Rahaaou||: The heron (standing in the water) appears to be meditating, but it is concentrating on the water (to catch a fish). ||1|| Why do you practice Japa, when your mind is not pure? ||1||Pause|| (sggs 485).
  • ਮਨਹਠਿ ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਤਿਲੁ ਨ ਲੇਖੈ ਪਾਵੈ ਬਗੁਲ ਜਿਉ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵੈ ਮਾਇਆ ਰੇ ਧਾਰੀ ॥: Mannhathi jo kamaavai tilu na lekhai paavai bagul jiou dhiaanu laavai Maya re dhaaree: One who acts (performs religious acts, etc.) through stubbornness is of no account at all (his actions are of no avail); (because) like a crane, he pretends to meditate, but he is still stuck in Maya (i.e., he is Mayadhaaree - ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ) (sggs 687)


#1.

visuals Kabeer Sahib compares the life of falsehood with the donkey who grazes upon the green grass; arising each day, he laughs and brays, and then dies. Or, like the intoxicated bull who runs around wildly, romps, eats and lives a hellish existence.

  • ਹਰੀ ਅੰਗੂਰੀ ਗਦਹਾ ਚਰੈ ॥ ਨਿਤ ਉਠਿ ਹਾਸੈ ਹੀਗੈ ਮਰੈ ॥1॥ ਮਾਤਾ ਭੈਸਾ ਅੰਮੁਹਾ ਜਾਇ ॥ ਕੁਦਿ ਕੁਦਿ ਚਰੈ ਰਸਾਤਲਿ ਪਾਇ ॥੨॥: Haree angooree gadahaa charai. Nit uthi haasai heegai marai ||1|| Maataa bhaisaa ammuhaa jaai. Kudi kudi charai rasaatal paai ||2||: The donkey (i.e., the foolish mind) grazes upon the green grass (of Bikaars or Maya ...); arising each day (like this), he laughs and brays (in conceit), and then dies. ||1|| | (The stubborn mind) is like the intoxicated bull. It romps (in egotism) and eats (the crop of Bikaars or Maya ...) and then falls into underworld (i.e., to be ruined completely, to be in hellish existence ...) ||2||. (sggs 326).