Useless Talk

The Gurbani says only those become acceptable (ਕਬੂਲ, Gurmukhs, etc.) whose consciousness becomes One with their Mool (ਮੂਲ, Source, Jot……), within.

However, the Gurbani reminds, all other shallow talks devoid of Mool-Realization are useless and of no avail (empty of the Divine Wisdom or Aatm-Giaan of the Shabad-Guroo, ਨਿਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ – “ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ”).

 • ਨਾਨਕ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਣੁ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰਿ ਵੁਠਾ ਚਿਤਿ ॥ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹੀ ਅਲ ਪਲਾਲੀਆ ਕੰਮਿ ਨ ਆਵਹਿ ਮਿਤ ॥੧॥: O Nanak! Approved is the coming (into this world) of those, within whose consciousness Hari (Parmaatam, Jot…) abides. O friend! Useless talks are of no avail. ||1|| (sggs 321).

Accordingly, the Gurbani urges us to learn the Upadesh (Instructions, Giaan, Wisdom, Advice, Counsel, etc.) of the Gur-Shabad with single-minded focus and utmost Love.

 • ਸਿਖਹੁ ਸਬਦੁ ਪਿਆਰਿਹੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ ॥ ਮੁਖ ਊਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ ॥੨॥: Sikhahu sabadu piaariho janam maran kee tek… (sggs 320).

The Gurbani clearly and boldly declares that mere talks or chatter about Parmeshar or Brahm-Giaan; mere reading of the Gurbani; any Pakhandbaajee (hypocrisy), rituals (Karamkaand), robes (Bhekh), etc., will not grant us Spiritual-Realization.

The Gurbani has used the word Jog (also spelt Yog or Yoga), which comes from the Sanskrit root “Yuj”, meaning “Join”. It simply means the joining of the ego-self (Haume or the sense of “I, me, mine, you”, etc.) to the Higher Self within (i.e., Union with one’s Mool). In other words, it means uniting of the time-bound consciousness with the Timeless Consciousness within…

Obviously, its the skill in thoughts, words and action that leads to the state of such Perfection (Poorantaa).

The Gurbani warns us that this Union or Oneness with our Mool does not come about by mere talking. Although most of us would like to believe in this wishful thinking, but the Gurbani tells us otherwise. Also, as repeatedly made clear in the Gurbani, this Divine Union does not come about by wearing some garbs (Bhekh), or by visiting the places of pilgrimage, or by wandering around the world…

 • ਮਤੁ ਜਾਣ ਸਹਿ ਗਲੀ ਪਾਇਆ ॥: Do not think that (your Mool-Source…) can be obtained by mere words (sggs 24).
 • ਬਾਤ ਚੀਤ ਸਭ ਰਹੀ ਸਿਆਨਪ : All conversations (mere talks of spiritual wisdom, etc.) and craftiness are of no use at all (sggs 258).
 • ਗਲੀ ਜੋਗੁ ਨ ਹੋਈ ॥: Galleen yogu n hoyee: (sggs 730).
 • ਇਕਿ ਫਿਰਹਿ ਘਨੇਰੇ ਕਰਹਿ ਗਲਾ ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ Eiki Firahi Ghanere Karahi Galaa… (sggs 919).
 • ਙੰਙਾ ਙਿਆਨੁ ਨਹੀ ਮੁਖ ਬਾਤਉ ॥: Nangaa giaan nahee mukh baatayu (sggs 251).
 • ਬਹੁ ਭੇਖ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁਖੁ ਦੀਆ ॥: Bahu bhekh keeaa dehee dukhu deeaa (sggs 467).

The Gurbani calls them Manmukhs (self-willed, devoid of understanding of the Gurbani, who follows the dictates of his deluded mind…) who merely or uselessly talk about Mool-Realization but, in reality, have nothing to show for!

 • ਅਧ ਵਿਚਿ ਫਿਰੈ ਮਨਮੁਖੁ ਵੇਚਾਰਾ ਗਲੀ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਪਾਵੈ ॥: The wretched Manmukh wanders around stuck half-way (in duality, doubt…); how can (he) obtain peace by mere words? (sggs 305).

Next, the Gurbani answers the question as to why it is not possible to experience Mool-Realization through mere useless talk.

According to Baabaa Nanak, it’s so because through mere useless talk, all we can obtain is falsehood (“ਕੂੜੋ”) not Spiritual Wisdom (“ਗਿਆਨੁ”). Also, through mere useless talk, our hunger for Maya (“ਭੁਖ”) will not diminish…

 • ਨਾਨਕ ਗਲੀ ਕੂੜੀਈ ਕੂੜੋ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥: O Nanak, from false talk, only falsehood is obtained (sggs 141).
 • ਗਿਆਨੁ ਨ ਗਲੀਈ ਢੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰੁ ॥: Divine Wisdom / Divine Knowledge (Giaan) cannot be found through mere words; to explain it is as hard as iron (sggs 465).
 • ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੈ ਗਲੀ ਭੁਖ ਨ ਜਾਇ ॥: Bhukhiaa Bhukh n outarai galee bhukh n jaai (sggs 147).

In other words, as the Gurbani says: To realize Mool through mere useless talk is like lifting up the mountain with mere words, or like bringing down the sky with talk!

 • ਗਲੀ ਸੈਲ ਉਠਾਵਤ ਚਾਹੈ ਓਇ ਊਹਾ ਹੀ ਹੈ ਧਰੇ ॥ (People) want to lift up the mountains with mere words, but (with mere words, those mountains) just remain there (i.e., cannot be lifted). (sggs 714).
 • ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨੁ ਗਿਰਾਵਹਿ ॥੧॥: Baatan hee asmaanu giraavahi (sggs 332).
 • ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ ॥੧॥: Baatan hee baikunth samaanaa (sggs 325).

What’s the Gurbani’s advice?

It is: Without the Naam (Shabad, Hukam, Brahm-Giaan of the Gurbani…), everything else is false and worthless. Because, any intellect (i.e., Mati-ਮਤਿ) devoid of the Naam is prone to deception and fraud (ਛਲ-ਕਪਟ). Therefore, such intellect is false, thus worthless (“ਸਭਿ ਕੂੜੁ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹੀ ਹੋਛੀਆ”). In nutshell, only Truth can set us free (“ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ”).

 • ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭਿ ਕੂੜੁ ਗਾਲ੍ਹ੍ਹੀ ਹੋਛੀਆ ॥੧॥: Without the Naam, everything is false and worthless. ||1|| (sggs 761).
 • ਗਲੀ ਭਿਸਤਿ ਨ ਜਾਈਐ ਛੁਟੈ ਸਚੁ ਕਮਾਇ ॥: Galee bhisati n jaaeeai chhutai sach kamaai (sggs 141).
 • ਗਾਲ੍ਹ੍ਹੀ ਬਿਆ ਵਿਕਾਰ ਨਾਨਕ ਧਣੀ ਵਿਹੂਣੀਆ ॥੧॥: Gaalhee biaa vikaar Nanak dhanee vihooneeaa… (sggs 321).
 • ਗਗੈ ਗੋਬਿਦੁ ਚਿਤਿ ਕਰਿ ਮੂੜੇ ਗਲੀ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ Gagai gobidu chiti kari moorhe galee kinai n paaeiaa (sggs 435).
Filed Under: Gurbani, Speach, Talks, ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
Tagged With: , , , , ,

13 Comments Leave a Reply to T. Singh

 1. Kirpal Singh

  According to Gurbani, by inviting Gurmat through Sabd one gets Naam (divine sohjee free from ego), which opens the doors of enlightenment to know Gur, Guru, Guroo…:
  ਗੁਰੁ ਜਹਾਜੁ ਖੇਵਟੁ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਤਰਿਆ ਨ ਕੋਇ ॥ (Bhatt Gyand GGS. 1401-11).).
  ਸਿਰੀਰਾਗੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥
  ਸੁਣਿ ਮਨ ਭੂਲੇ ਬਾਵਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਲਾਗੁ ॥…
  ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਸੋ ਮਰਿ ਰਹੈ ਫਿਰਿ ਮਰੈ ਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ॥
  ਸਬਦੈ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥
  ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗੁ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥੭॥
  ਸਭ ਸਾਲਾਹੈ ਆਪ ਕਉ ਵਡਹੁ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇ ॥
  ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੀਐ ਕਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਇ ॥
  ਨਾਨਕ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀਐ ਹਉਮੈ ਕਰੈ ਨ ਕੋਇ ॥੮॥੮॥

 2. Prakash s Bagga

  Gurbani is spiritual in nature and poetic in form.It tells us that except the One there is no second and the third
  This is true and that ONE is SATiGuRu /NAAMu only

 3. ravinder singh

  Nanak to Gobind Singh are the ten Gurus of the khalsa.The Granth Sahib is the Guru of the khalsa.The Gurbani is spiritual in nature and poetic in form.It tells us that except the One there is no second and the third.Our rehat is Waheguru ji ka khalsa Waheguru ji ki fateh.It is anyones guess who the Guru of the khalsa is.

 4. prakash s bagga

  In Gurbani one come across the following references also.
  1GuRoo , SatiGuROO and GuROO.SatiGuROO
  2GuRu , SatiGuRu and GuRu.SatiGuRu and
  3 GuR and SatiGuR and GuR Sati

 5. Manpreet

  Praji, on a slightly note. would it be possible to explain the term “satgur” frm gurbani. Does this refer to God or Guruji? many thanks in advance

  • Thank you Manpreet Ji for taking the time to write. The topic of your inquiry warrants a separate post. However, here is my brief take on it based on my understanding of the Gurbani.
   First off, Sri Guru Granth Sahib does not advocate the concept of embodied Guroo (ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, “in person”…), nor it recommends to adopt an embodied being as Guroo. This is very fundamental Teaching of the Gurbani.

   The Gurbani asks: why serve another (i.e., embodied being-ਦੇਹਧਾਰੀ) who is born, and than dies?
   • ਅਵਰੁ ਦੂਜਾ ਕਿਉ ਸੇਵੀਐ ਜੰਮੈ ਤੈ ਮਰਿ ਜਾਇ ॥ (sggs 509).

   The Gurbani’s Satgur is “ਅਬਿਨਾਸੀ-Abinaasee” (Imperishable, Eternal – beyond birth and death, beyond coming and going, etc.):
   • ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਇ ॥ ਓਹੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥੧੩॥: Satgur meraa sadaa sadaa n aavai n jaai. Ohu abinaasee purakhu hai sabh mahi rahiaa samaai ||13||: My Satguru is Everlasting (Immortal, etc.); He neither comes nor goes (i.e., beyond birth and death). He Himself is the Imperishable Being (Eternal, Parmeshar, Parmaatam, Prabh, Mool, Jot, etc.) who, pervades among all ||13|| (sggs 759).
   • ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: Satiguru jaagataa hai deou ||1|| Rahaaou||: The Satiguru is the Vigilant (Watchful, Wide-Awake, etc.) Divinity. ||1||Pause|| (sggs 479).
   • ਸਤਿ ਪੁਰਖੁ ਜਿਨਿ ਜਾਨਿਆ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ॥: Sati purakhu jini jaaniaa Satiguru tis kaa naaou (sggs 286).
   • ਜਿਸੁ ਮਿਲਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਅਨੰਦੁ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਹੀਐ ॥ Jisu miliai mani hoi anandu so Satiguru kaheeai (sggs 168).

   Accordingly, the Gurbani repeatedly mentions the “Antar Guru” (Inner Guru: Mool, Jot…):
   • ਅੰਤਰਿ ਗੁਰੁ ਆਰਾਧਣਾ ਜਿਹਵਾ ਜਪਿ ਗੁਰ ਨਾਉ ॥: Antari guru aaraadhanaa jihava japi gur naaou (sggs 517).
   • ਗੁਰਸਿਖਾ ਅੰਦਰਿ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤੈ ॥: Gursikhaa andari satigur vartai (sggs 312).
   • ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥: Satiguru pooraa merai naali (sggs 618).
   • ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥: Guru merai sangi sadaa hai naale (sggs 394).
   • ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਾਚਾ ਮਨਿ ਵਸੈ ਸਾਜਨੁ ਉਤ ਹੀ ਠਾਇ ॥: Satiguru saachaa mani vasai saajanu ut hee thaai (sggs 1087).

   Thus, the Gurbani says no one is without the Satgur (“ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ”) – He is always with all of us, within:
   • ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਕੋ ਨਹੀ ਮੇਰੈ ਪ੍ਰਭਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਏ ॥: Satigur te khaalee ko nahee merai prabhi meli milaaye (sggs 850).
   • ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਿ ॥: Satiguru pooraa merai naali (sggs 618).
   • ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਮੇਰੈ ਨਾਲਾ ॥੧॥: Hari sukhdaataa merai naalaa (sggs 1133).

   Now, how would one go about serving such Niraakaar (Formless) Satgur? Through the Shabad-Vichaar (understanding the Gurbani by Reflecting on the Gur-Shabad and then living it in daily life). The Gurbani says:
   • ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਨਿ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੀਚਾਰਿ ॥ (sggs 1415).
   • ਸਚੈ ਸਬਦਿ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵ ॥: Sachai sabadi satgur sevai (sggs 1044).
   • ਸਬਦੁ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤਿ ਧੁਨਿ ਚੇਲਾ ॥: Sabadu Guroo surti dhuni chelaa (sggs 943).

   In essence, the Satgur is Sach Daa Giaan (ਸਚ ਦਾ ਗਿਆਨ, the Divine Knowledge of Truth, the Spiritual Wisdom of Truth, etc.).
   • ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਿਸ ਨੋ ਮਤਿ ਆਵੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ॥ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਜੀਅਹੁ ਜਾਣੈ ਤਿਸੁ ਅੰਤਰਿ ਰਵੈ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥: (One who) imbibes (accepts, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ…) the Wisdom (intellect, understanding, sense, Bibek-Budhi, ਅਕਲ, ਸਿੱਖਿਆ…) of the Satgur’s Teachings, is absorbed into the Satgur (he merges or permeates into the Satgur’s Teaching-ਉਪਦੇਸ…). He who heartily Realizes this Bani (ਇਸ ਉਪਦੇਸ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ), within his mind abides the Hari Naam. ||1|| Pause. (sggs 797).
   • ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੁ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਇਕੇ ॥: So satiguru ji sachu dhiaaidaa sachu sachaa satigur ikae (sggs 304).

   • Manpreet

    Praji,
    Thank you for sharing this wonderful reply. Been a keen reader of your site for about 8 years and always look forward to reading your articles. Was wondering if you ever thought of compiling your work into an ebook with a table of contents based on topics

  • dhillon

   These two articles would answer your question…
   THE GURU: WHO IS THE SATGURU IN SIKHI?
   http://www.gurbani.org/articles/webart64.htm

   THE GURU: MEANING & BUSINESS OF THE GURU
   http://www.gurbani.org/articles/webart26.htm

   There are many more articles in the “Articles” section (scroll down to the bottom):
   http://www.gurbani.org/articlemenu.php

   enjoy!

 6. Prakash s Bagga

  There is very strong message describing the state that needs introspection for ones own behaviour in actual life. Majority of people lead life as described as ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥ ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ and this is a great warning for what should be actually adopted for acceptable soul in the COURT of PRABHu.

 7. Kirpal Singh

  ਗਲੀ ਅਸੀ ਚੰਗੀਆ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਹ ॥ ਮਨਹੁ ਕੁਸੁਧਾ ਕਾਲੀਆ ਬਾਹਰਿ ਚਿਟਵੀਆਹ ॥ ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥ ਰੀਸਾ ਕਰਿਹ ਤਿਨਾੜੀਆ ਜੋ ਸੇਵਹਿ ਦਰੁ ਖੜੀਆਹ ॥ ਨਾਲਿ ਖਸਮੈ ਰਤੀਆ ਮਾਣਹਿ ਸੁਖਿ ਰਲੀਆਹ ॥ ਹੋਦੈ ਤਾਣਿ ਨਿਤਾਣੀਆ ਰਹਹਿ ਨਿਮਾਨਣੀਆਹ ॥ਨਾਨਕ ਜਨਮੁ ਸਕਾਰਥਾ ਜੇ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲਾਹ ॥੨॥: We are good at talking, but our actions are bad.Mentally, we are impure and black, but outwardly, we appear white. We imitate those who stand and serve at the Lord’s Door. They are attuned to the Love of their Husband Lord, and they experience the pleasure of His Love. They remain powerless, even while they have power; they remain humble and meek. O Nanak, our lives become profitable if we associate with them. ||2|| (Sriraag M. 1, GGS. 85-1).

Leave a Reply to T. Singh Cancel Reply

Your email address will not be published. Our Comment Policy.     * = required fields.