ਮੂਲ – Mool

The Gurbani reminds us the very purpose of human birth — Recognizing or Understanding our True Nature (ਅਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਾਂ), and thus become One with the Mool… Read More »

O Wandering Mind! Come Home

The Spiritual Knowledge (Brahm-Giaan) of the Gurbani is meant to annihilate body-consciousness (Mayaic-mind, Haumai…) and jolt us into Mool-abidance (Truth, Source, Origin, True Nature,  Jot, Gobind, Raam, Hari, Allah…). But… Read More »

Gurbani Says Well Filled With Amrit Is Within Your Body

The Gurbani (Sri Guru granth Sahib, SGGS) tells us “every thing” is within, here and now! Therefore, those who look sublime thing like Amrit outside — according to the Gurbani… Read More »

Gurbani Defines Form Of God

Religions and people have all sorts of concepts regarding the form of God (call him whatever you like – Allah, Rabb, Kaadar, Prabh, Hukam, …). Many of these concepts are not… Read More »

Liberation From Slavery Of Outer Domination

Unlike all world religions, the Gurbani (SGGS) liberates us from the slavery of the outer domination. For example, all religions of the world tell you that God (or whatever name… Read More »

Rain of Naam

Naam is one of the terms often used willy-nilly. The Pujaaree-Group (priest-class , ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਣਾ, Ragi, Parchaarak, etc.) repeats it incessantly, but without explaining from the Gurbani’s point of view… Read More »

Dandouti Bandan

“ਡੰਡਉਤਿ ਬੰਦਨ” – Dandouti Bandan: Conditioned, Mayaic, Bikaaree, or Haumai (ego) mind is called crooked, twisted, ਬੱਲ … For the nature of such a conditioned mind is to remain curled,… Read More »

Naam Padaarath and Giaan Padaarath

[Announcing New Gurbani Reflection at this Blog’s Parent Site. There You Will Find Hundreds More] ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਪਦਾਰਥੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੋ ਦੇਇ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ॥: Gur Giaan padaarath naamu hai hari… Read More »

Where is God?

The Gurbani tells us that God dwells within our heart day and night. ਤੂ ਹਿਰਦੈ ਗੁਪਤੁ ਵਸਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਤੇਰਾ ਭਾਉ ਨ ਬੁਝਹਿ ਗਵਾਰੀ ॥: (O Lord!) You dwell, hidden,… Read More »

Recognize God Within

ਸਦਾ ਹਜੂਰਿ ਦੂਰਿ ਨ ਜਾਣਹੁ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਅੰਤਰਿ ਪਛਾਣਹੁ ॥: He is always close at hand (ਅੰਗ-ਸੰਗ) – do not think that He is far away. Through the… Read More »