Crow-Mind

Consider the following verse of the Gurbani:

  • ਕਊਆ ਕਹਾ ਕਪੂਰ ਚਰਾਏ ॥ ਕਹ ਬਿਸੀਅਰ ਕਉ ਦੂਧੁ ਪੀਆਏ ॥੨॥: Kaouooaa kahaa kapoor charaae. kah bisiar kaou doodhu piaae ||2||: Offering camphor (ਕਪੂਰ, a fragrant grass) to a crow is of no avail (because his habit of eating filth will not go away – ਕਾਂ ਦੀ ਗੰਦ/ਵਿਸਟਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ)? (Similarly) feeding a snake on milk is of no avail (because he will not stop biting – his poison will only grow)? ||2|| (sggs 481).

Here, crow (ਕਊਆ, ਕਾਂ) is likened to the Manmukh (Saakat, self-willed, mammon-worshipper, one separated from his Mool, material or worldly cleverness, ਮਾਇਆਧਾਰੀ…) who’s conditioned mind has become black (filthy) with Bikaars (lust, anger, greed, etc.).

Camphor (ਕਪੂਰ – Kapoor) is likened to the Gurmukh (person of Aatam Giaan, he understands the Gurbani, one linked to his Mool…). The Gurmukh is totally opposite of the Manmukh.

A crow enjoys filth, therefore, its beak is always in the ordure! Its unpleasant sound of “kaaon kaaon” resembles the speech of a wrathful person. The Gurbani indicates that, without the true Shabad-Vichaar, one is a self-murderer and his life is like that of a crow, snake, a mad dog, a donkey, a stork, etc. (i.e., a Manmukh).

  • ਕਲਰ ਕੇਰੀ ਛਪੜੀ ਕਊਆ ਮਲਿ ਮਲਿ ਨਾਇ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਮੈਲਾ ਅਵਗੁਣੀ ਚਿੰਜੁ ਭਰੀ ਗੰਧੀ ਆਇ ॥ ਸਰਵਰੁ ਹੰਸਿ ਨ ਜਾਣਿਆ ਕਾਗ ਕੁਪੰਖੀ ਸੰਗਿ ॥ ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹੈ ਬੂਝਹੁ ਗਿਆਨੀ ਰੰਗਿ ॥: The crow (Bikaaree or Mayaic mind…) rubs and washed itself in the pool of the saline land (pool of Bikaaar). (As a result) the mind and body remains polluted with demerits (Bikaar, delimited consciousness…), just as a crow’s beak always remains filled with filth. Associating with the crow-minded (i.e., Saakat: those separated from their Mool, Mayadhaaree, Manmukh …), the soul-swan did not respect the Sarovar (i.e., the Pool of the Gur-Giaan or Wisdom). Such is the love with the Saakat. O wise one! Understand (the true Way of life) through the Divine love. (sggs 1411).

The Gurbani compares an association with the Manmukhs and their activities with that of a crow, etc.

  • ਬਗੁਲਾ ਕਾਗ ਨੀਚ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਜਾਇ ਕਰੰਗ ਬਿਖੂ ਮੁਖਿ ਲਾਈਐ ॥: The stork and the crow like the lowly association. (Even if some come for their own selfish purposes to the Guru) but after leaving they feed on a carcass of poison (Maya) (sggs 881).

The Mayaic mind is vast in its combinations of time, space and form.The Gurbani indicates that before one’s Mayaic, mundane, or crow-mind is transformed into the Pure Mind, it is of the animal-nature. A mind devoid of the Naam (Gur-Shabad, Hukam, Aatam Giaan…) is compared in the Gurbani with that of a crow…:

  • ਫੀਲੁ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦੁ ਪਖਾਵਜ ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੈ ॥ ਪਹਿਰਿ ਚੋਲਨਾ ਗਦਹਾ ਨਾਚੈ ਭੈਸਾ ਭਗਤਿ ਕਰਾਵੈ ॥੧॥: Feelu rabaabee baladu pakhaavaj kaooaa taal bajaavai. Pahiri cholnaa gadahaa naachai bhaisaa bhagti kraavai ||1|| (sggs 477).
  • ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਹੀਣਸ੍ਯ੍ਯ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਭ੍ਰਸਟਣਹ ॥ ਕੂਕਰਹ ਸੂਕਰਹ ਗਰਧਭਹ ਕਾਕਹ ਸਰਪਨਹ ਤੁਲਿ ਖਲਹ ॥੩੩॥: That mortal who lacks the Gur-mantra (Guru’s counsel, advice, Wisdom, Upadesh, ਸਲਾਹ), cursed and fallen (depraved, polluted…) is his life. That wicked person is a dog, a pig, a jackass, a crow, a snake (in this very life, here and now, not after death). ||33|| (1356).

In nutshell, friendship of the Manmukhs (Saakats, etc.) is akin to a crow.

Deep within, a Manmukh has no interest in gaining the Divine Knowledge ( Transcendental Knowledge, Aatam Giaan…). In foolishness, although, he takes great pride in describing or talking about Parameshar. But, his true nature is to speak only falsehood. Bhagti or Understanding the Gurbani through the Shabad-Vichaar is same as: offering camphor to a crow, married life to an eunuch, sandalwood oil to a dog, reading of scriptures to a deaf, placing of a light before a blind man, place of gold before a herd of cattle, placing of precious ornaments on a monkey’s body, offering of milk to a snake, etc.

  • ਝੂਠੇ ਕਉ ਨਾਹੀ ਪਤਿ ਨਾਉ ॥ ਕਬਹੁ ਨ ਸੂਚਾ ਕਾਲਾ ਕਾਉ ॥: The false (ਮਾਇਆ/ਕੂੜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਵ) one has no respect or honor; like the black crow (who’s mind has become black with Bikaars, Mayaic efforts…), never becomes Pure. (sggs 839).
  • ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਫਾਹੀ ਫਾਸੈ ਕਊਆ ॥ ਫਿਰਿ ਪਛੁਤਾਨਾ ਅਬ ਕਿਆ ਹੂਆ ॥: Again and again, the crow (of the Mayaic mind or Jeeva…) falls into the net (ਫੰਧਾ, ਬੰਧਨ, ਫਾਸੀ, ਫਾਹਾ, noose…). Then (after having been so trapped) he grieves, but what can he do then? (sggs 935).

3 replies on “Crow-Mind”

Good read.

Sir why is that a person who is full of lobh, moh, dridra also a person of God. Karmically he must be having things to pay off by still living by pure force of animal nature . So it rightful to hate or look down upon such a person ? Havent we been taught to be nice to everyone- even the so called “pappi or horrible people”.
Please would like to know your perspective.

So it rightful to hate or look down upon such a person ?…

Based on my understanding of the Gurbani, the Gurbani does not want anybody to hate anybody.

• ਗੁਰਮੁਖਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਗਵਾਵੈ ॥ (sggs 942).

Share Your Thoughts - Vichar

Your email address will not be published. * = required. Comment Policy.