Sukh Saagar - ਸੁਖ ਸਾਗਰ

ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥: Sukh Saagaru Amrit Hari Naaou:
The Amrit Hari Naam (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) is
the Sukh Saagar. (sggs 998).
<><><><>

Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) = Ocean of Bliss, Ocean of Peace, ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ...

Kabeer Sahib says I am absorbed in the Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ).

 • ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਹਿ ਰਮਹਿ ਕਬੀਰ ॥੧੬॥: Sukh saagar mahi ramahi Kabeer ||16||: Kabeer is immersed in the Ocean of Bliss. ||16|| (sggs 344).

In this context, this Gurbani article will try (through the Gurbani) to Reflect on:

1. What is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?
2. Where is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) located?
3. How can we all Experience (Realize...) this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?
4. What is it that inhibits us from Realizing this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?

First, what is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?

According to the Gurbani, this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) is none other than the Lord (ਪ੍ਰਭੁ), His Naam (ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ), the Lord's Bhagati (Bhagti=> to attain Spiritual Wisdom or Aatam-Giaan of the Gurbani -ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਗਤਿ ਹੈ...), Gurmukhi Bibek Budhi, absorption of the mind in Chitt (ਚਿੱਤ), etc.

 • ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਨਾਉ ॥: Sukh Saagaru Amrit Hari Naaou: The Amrit Hari Naam (ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ) is the Sukh Saagar. (sggs 998).
 • ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ॥: Sukh saagaru guru paaiaa: I attain the Gur-Giaan, the Sukh Saagar. (sggs 626).
 • ਗਾਵਉ ਗੁਨ ਪਰਮ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਦੁਰਤ ਨਿਵਾਰਣ ਸਬਦ ਸਰੇ ॥: Gaavou Gun Param Guroo Sukh Saagar Durat Nivaaran Sabad Sare: Sing the Glorious Praises of the most exalted Guroo, the Sukh Saagar, the Eradicator of wickedness (viciousness, sinfulness, corruption...), the fountain of the Shabad (ਉਪਦੇਸ, Aatam Giaan...). (sggs 1389).
 • ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਜਗ ਅੰਤਰਿ ਹੋਰ ਥੈ ਸੁਖੁ ਨਾਹੀ ॥: Satiguru sukh saagaru jag antari hor thai sukhu naahee: The Satguru is the Sukh Saagar in the world; (without the Satguru) there is no other place of Peace. (sggs 603).
 • ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਉਲਾ ਰਿਧਿ ਸਿਧਿ ਲਾਗੈ ਪਗਿ ਓਹੈ ॥: Sukh Saagar hari bhagati hai...: Through the Guru's Teachings (ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਬਰਕਤਿ ਨਾਲ), who attains the Lord's Bhagati, the Sukh Saagar; Maya and the spiritual powers fall at his feet. (sggs 492).
 • ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਸੁਖ ਸਾਗਰੋ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੪॥੧੧॥੮੧॥: Paarbrahmu sukh saagaro Nanak sada blihaar ||4||11||81||: Nanak is forever a sacrifice to the Supreme Lord, the Sukh Saagar. ||4||11||81|| (sggs 46).
 • ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ॥: Sukhmanee sukh amrit prabh naam: The Sukh (raining) Lord's Amrit Naam is the Sukhmanee. (sggss 262).

Second, where is this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) located?

According to the Gurbani, the Bhav Saagar we live in is in the Sukh Saagar.

 • ਭਵ ਸਾਗਰ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮਾਹੀ ॥: Bhav saagar sukh saagar maahee: In the Sukh Saagar, there is the Bhav Saagar. (sggs 323).

This material world is likened to an ocean.
Bhav
= existence, world, dread, fear, birth...
Saagar
= ocean, sea...
Therefore, Bhav Saagar=> Manmukhi Budhi, Mayaic mind, the mind's absorption in Maya, world-ocean, Maya-ocean, ocean of material/worldly existence, ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ...

In other words, the Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) is hear and now. It is not after death phenomena. Or, It is not to be found, "up there" or "there yonder". It is to be Realized while living in this world, within (the interior of the Soul, Invisible Essence - Mool, Jot...).

For example, as the Gurbani asserts, if the Lord's Amrit Naam is the Sukh Saagar, where is this Naam located? Within, says the Gurbani:

 • ਨਉ ਨਿਧਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮੁ ॥ ਦੇਹੀ ਮਹਿ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮੁ ॥ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧਿ ਅਨਹਤ ਤਹ ਨਾਦ ॥ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ ॥: Naou nidhi Amrit prabh kaa Naam ...: The Naou Nidhi and the Amrit are in the Name of the Lord (Naam). Within (that person's who has Realized his Mool within and to whom the Naam is sweet) the inner body (Dehee: Gupt Dehee, Nirakkar or soul within, Mool...) is its place of rest. The Sunn Samaadhi, and the unstruck sound current (Naad) are there (i.e., ਅੰਦਰ ਅਫੁਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਣਾਂ, ਇਕ ਰਸ ਸਬਦ ਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਾਂ...). The (Spiritual) Wonder of it cannot be described. (sggs 293).
 • ਅੰਤਰਿ ਖੂਹਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਿ ਭਰਿਆ ਸਬਦੇ ਕਾਢਿ ਪੀਐ ਪਨਿਹਾਰੀ ॥: Antari khooahataa amriti bhariaa... (sggs 571).

Thus, as the Gurbani time and again reminds us, its all within, here and now!

 • ਸਭ ਕਿਛੁ ਘਰ ਮਹਿ ਬਾਹਰਿ ਨਾਹੀ ॥ ਬਾਹਰਿ ਟੋਲੈ ਸੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਅੰਤਰਿ ਪਾਇਆ ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਬਾਹਰਿ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀਉ ॥੧॥: (The Divine Virtues, Wisdom, Spiritual tranquility, Naam, Shabad, Amrit, Prabh, ਆਤਮਕ ਸੁਖ...) all that is within the Heart-Home; not outside. Who searches outside is deluded by doubts. By "Gur Parasaadee" (i.e., by the Grace of the Gur-Giaan, the Divine Wisdom of the Gurbani ...), those who have Realized within are Happy (tranquil) inwardly and outwardly. ||1|| (sggs 102).
 • ਗੁਰੁ ਮੇਰੈ ਸੰਗਿ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ॥: Gur merai sang sadaa hai naale : My Guru is always with me, near at hand (sggs 394).
 • ਵਿਚਿ ਕਾਇਆ ਨਗਰ ਲਧਾ ਹਰਿ ਭਾਲੀ: Vichi kaaiaa nagar ladhaa hari bhaalee: Searching within the body-village, I have found the Lord (sggs 1134).
 • ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਸਤ ਰਿਦ ਮਹਿ ਖੋਰ ॥: Preetam basat rid mahi khor: My Beloved lives in the Cave of my Heart (sggs 1121).

Third, how can we Experience (Realize...) this Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)?

By becoming the Gurmukh, asserts the Gurbani.

But, who is the Gurmukh?

In nutshell, a Gurmukh is the follower of the Gurmat (“ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਿ”, the Gurbani’s Teaching…) or Truth (“ਸਚ”); he has transcended Maya – he remains detached in the midst of Maya (ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਉਦਾਸੀ); he is free of the false ego-sense (Haumai, ਆਪਾ ਭਾਵ, “ਮੈ ਮੈ”); he is free of doubts (ਭਰਮ) and duality (Doojaa-Bhaav, two-ness, ਦੁਚਿੱਤੀ…); he abides in the Divine Hukam (ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ-ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ, ਹੁਕਮੀ ਜੀਵਨ…); he is ever linked to his Mool within (ਮੂਲ: Source, Origin, Truth, Jot…) and ever remains so; he is contented in all situations (Satt-Santokhee); his mind is linked to Antar-Aatmaa; he restrains his mind instead of following his mind; he remains integrated in the state of “ਇਕ ਮਨਿ ਇਕ ਚਿਤਿ ” – Ik Mani Ik Chiti; he is established in Bibek Budhi – ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੋਝੀ ਹੈ; his Akal (ਅਕਲ , wisdom, intellect, reason, etc.) he follows the Gurbani (Aatam Giaan, Spiritual Wisdom of the Gur-Shabad); he is Aatam Giaanee or Brahm Giaanee; he is established in Chauthaa Pada or Turiyaa Avasthaa (Tenth Gate, Sahaj Avasthaa – Natural State of Being; Sunn Samaadhi, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, Shabad-Surti, etc.); he knows all the “Way of the soul” (“ਜਾਨੈ ਆਤਮ ਕੀ ਰਹਤ”, ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ…); he is the Jeevan Mukat (living Liberated or living Enlightened); he is the fully “Awakened” being who is established at Dasam Duaar (the Tenth-Gate, the Highest Plane of Pure Consciousness)…

 • ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥: Sukh saagaru hari naamu hai gurmukhi paaiaa jaai: THari Naam is the Sukh Saagar; it is obtained by becoming the Gurmukh. (sggs 29).
 • ਗੁਰਮੁਖਿ ਹਰਿ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ॥੧॥: Gurmukhi hari raave sukh saagaru: By becoming the Gurmukh, enjoy the "Hari" (Mool..., in the Heart-ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਣਾਂ, ਰਸ ਮਾਣਨਾਂ), the Sukh Saagar. ||1|| (sggs 560).
 • ਸਾਧੂ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਕਲਿ ਸਾਗਰ ॥੩॥: Saadhoo Sukhu Paavahi Kali Saagar ||3||: The Saadhoo finds Bliss in this ocean of Kali (ਸੰਸਾਰ-ਸਮੁੰਦਰ or the world-ocean of Mayaic imaginations, ਮਾਇਕੀ ਫੁਰਨੇ, ਕਲਪਨਾ...). ||3|| (sggs 324).

In nutshell, in order to Realize the Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ), here and now, we need to become Nanak-like, Kabeer-like...

Fourth, why can't we Realize the Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ)? What does inhibit us?

ACCORDING TO THE GURBANI, the reason we cannot Experience the Sukh Saagar (ਸੁਖ ਸਾਗਰ) is that we (Manmukhs) "do not love the Shabad" (ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ-ਸਬਦ/ ਗੁਰ-ਉਪਦੇਸ/ ਸਬਦ-ਗਿਆਨ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ).

 • ਮਨਮੁਖ ਭੂਲੇ ਬਿਖੁ ਲਗੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਸਾਚਾ ਸਬਦੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥੭॥: Manmukh bhoole bikhu lage ahilaa janam gavaaiaa. Har Kaa Naam Sadhaa Sukh Saagar Saachaa Sabadh N Bhaaeiaa ||7||: The Manmukhs (self-willed, perverse persons...) go astray, and being attached to the poison (of Maya, Bikaar...), waste their rare life in vain. The Name of the Lord is forever the Sukh Saagar, (but the Manmukhs) do not love the Shabad. ||7|| (sggs 565).

In Manmukhtaa, we use the Gur-Shabad to just offer lip-service, ritualistic or robotic reading of the Gurbani without Understanding it through the Shabad-Vichaar, filling the Golak (money!), offer Mayaic prayers (ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, which is totally contradictory to the Teaching of the Gurbani)...

Diligent Shabad-Vichaar makes the light of Understanding enter where previously we have been in darkness (of ignorance)!

 

Click here to post comment /ਵਿਚਾਰ »

— T. Singh
www.gurbani.org